Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  3 Yohanes 1 >> 

Tabé

1Oné-mai aku tu’a de weki serani, latang te hi Gayus ata momang tu’ung laku.

2Asé-ka’ég ata momang laku! Ngaji daku, nahé hau bolék lokém agu baca taram oné sanggén cao-ca.

3Cembes kéta naig, du pisa taus asé-ka’é ca imbi mai cé’é akus. Tombo disé te hau junggum tu’ung lorong sanggéd toing de Mori Keraéng.

4Toé manga nisang-nai ata céwé mésén latang te aku, po dengé te sanggéd ata lut aku mosé lorong perenta de Mori Keraéngs.

Naring Hi Gayus

5Asé-ka’ég ata momang laku! Gori de hau junggu kéta latang te asé-ka’é ca imbi. Ngot keturu kolés le hau asé-ka’é ca imbi koném po toé di pecing iséh.

6Polig téing saka-sin lisé momang de hau oné beréha weki serani. Di’an kolé émé campé isé le hau du lakod. Wintuk de hau hitu pandé cembes nai de Mori Keraéng.

7Tara lakod isé kudut wéwa ngasang di Kristus, agu toé manga tiba cao-ca oné-mai sanggéd atat toé imbi Mori Keraéng.

8Ité paka campé sanggéd ata wéwa Keréba Di’a, wiga ali hitu oné bod ité te wéwa toing molor de Mori Keraéng.

9Wokok kaut tulis surak daku latang te weki serani, maik hi Diotréfés lawang akuy ai hia nanangn kolé te ciri tu’a de weki serani.

10Landing hitu émé maik aku cepisa, aku te cehéng tu’ung hi Diotréfés hitu, ai hia pandé da’at agu pandé wau ngasang daku. Toé hanang hitu. Hia kolé toé tiba asé-ka’é ca imbi situt mai ba toing molor. Ngot ré’ings liha weki serani kudut néka tiba ata situ. Weki serani situt tiba isé wurs liha.

11Asé-ka’ég ata momang laku! Néka tomings le hau sanggéd pandé da’at, toming kaut ata di’ad. Céing ata pandé di’a, hia hitu paéng de Mori Keraéngn, maik céing ata pandé da’at, hia hitu toé paéng de Mori Keraéng.

12Sanggéd weki serani naring hi Démétrius. Mori Keraéng kaut naring hia koléy. Ami kolé tombo gauk di’a di Démétrius hitu. Pecing le méu te sanggéd tombo dami hitu ngancéng imbi laings.

Cemoln

13Dod kéta ata paka tulis laku latang te hau, maik aku ogok te tulis molé.

14Ai mésén bengkes daku te gélang mai cumang hau kudut tombo dungkas laku. (1-15) Hambor-libur loréng hau! Tabé oné-mai sanggéd haé rebam. Tabé daku latangt néténg haé reba dité.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  3 Yohanes 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran