Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 3 >> 

Molor Ata Tu’ungn Kéta

1Asé-ka’é daku! Méu weli ga, paka nakam oné Mori Keraéng. Toé manga mendon laku te malék kolé tulis tombo ho’o oné méu, kudut irip méu.

2Jerék koém agu ata situt pandé da’at kanang gorid, ai isé situ patun te caro acus. Isé sutut kétas, te paka sunat taung sanggéd ata.

3Maik, ité ho’o ata poli sunat tu’ung kéta; toé isé. Ai ité toé deming adak ata pandé de manusia. Ité suju Mori Keraéng le titong de Nai Nggeluk, agu wali di’a lité landing le nai ca anggit agu hi Kristus Yésus.

4Bo kali tu’ungn, aku kolé manga tanjéng latang te adak ata pandé de manusia. Émé manga ata bana bombong-rak laing landing adak ata pandé de manusia, céwén kolé aku:

5aku poli sunat oné leso te alon; aku ho’o ata ici tana kéta oné-mai wa’u Israél, oné-mai panga di Bényamin, ata Ibrani pu’u. Latang te cau adak Taurat, aku ho’o ata Farisik.

6Le ndengn cau adak Taurat, wiga aku buber kéta te wahéng weki serani. Jari, émé rékéng latang te molor oné adak Taurat, aku toé manga celag.

7Maik apa ata danong ciri ontong latang te aku, te ho’on ciri rowak landing hi Kristus.

8Ngot sanggéd cao-ca rékéng laku toé manga betuad. Latang te aku, pecing hi Kristus Yésus Mori daku hitu céwé angos oné-mai sanggéd taung cao-ca. Landing ali Hia, aku poli ledo sanggéd taung situ ai rékéng laku sanggéd situ ného wéangs, kudut aku tiba hi Kristusk

9agu ciri nai ca anggit oné Hia. Molor daku ho’o, toé ali molor de rug méséng lorong Adak Taurat, maik molor hitut widang de Mori Keraéng landing imbi oné hi Kristus.

10Ca kaut ngoéng daku: pecing Hia agu manté kuasaN te to’o kolé, neki ca oné ta’ong susaN agu ce tara ného Hiak oné mataN.

11Cemoln ga, aku bengkes te to’o kolé oné-mai mata.

12Curup daku toét nenggo’o, jepek agu besik kétak aku ga, maik aku toé ké’ét mping te dolong koso nolak ata poli ambin li Kristus Yésus.

13Asé-ka’én, ce tu’ungn weki rug aku toé noing te polig tiban koso nolak hitu. Ho’o ata pandé daku: hémongs laku ga apa situt polid, ai te ho’on ga aku mping te dolong situt manga bolo-mai.

14Itu tara toé ké’étg aku mping kudut haéng ontong du turung cemoln, ngong mosé tédéng lén éta Surga; latang te hitup tara béntad ité le Mori Keraéng lorong hi Kristus Yésus.

15Landing hitu, mait ga ité hitut tu’ag oné imbid, nenggitu koé idepd. Maik, émé manga oné-mai méu ata woléng nuk, weki Run Mori Keraéng dé ata pandé si’angn oné méu.

16Ata di’an, co’om pandé ruda oloy lité idep hitu lorong wintuk hitut poli mangan dengkir te ho’on.

Toing Latang Te Weki Serani

17Asé-ka’én, lorong koé toming dakum agu lut koé isé siot mosé cama ného ami ata ciri toming latang te méu.

18Ai ného hitut dongkalin laku poli taé oné méu, agu ho’oy si’ang kolén laku cang agu rétang’g, dod ata da’at ba wekid ata pandé rowak betuan mata di Kristus oné panggol.

19Cemold isé situ ampus taungs, ai tuka rud ciri Mori Keraéng disé, copél disé ciri angos disé, nukd hanang oné perkara de lino.

20Maik ité ho’o ro’éng de Surga. Nitu-main dé cain Raja Ata Sambé dité, Mori Yésus Kristus hitut géréng dité.

21Hia kudut pandé caling weki dité ho’ot mericu, wiga ce tara agu weki angos Diha, lorong kuasaN hitut ngancéng pandé koda sanggéd cao-ca.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Filipi 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel