Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 4 >> 

1Landing hitu asé-ka’én, ata momang laku, nahé mosé de méu tu’ung-tu’ung imbi oné Morin. Aku kembung kéta méuk. Méu dé pandé bombong rak daku, wiga cembes nai daku!

Titong Turung Cemoln

2Enu Éuodia agu Sintikhé weta daku, méu paka nai-ca anggit oné Morin.

3Ngot tegi kolé laku hau Sunsugos, haé reba daku ata junggu: campé koé isét sua. Ai isé poli mping cama laing agu akud oné wéro Keréba Di’a. Nenggitu kolé haé reba daku hi Kléméns agu haé reba daku situt iwod, ata manga ngasangd oné Buku Data Mosé.

4Nisang ga nais oné Morin! Cangkalin kolé taé laku: Nisangm ga!

5Poro nai di’a de méu pecing taung lata do. Ai ruisn ga te caiy Mori Yésus!

6Méu weli ga, néka simpungm latang té apa kaut. Maik, tombo taung sanggéd ngoéngs oné Mori Keraéng du ngaji agu du téing wali di’a.

7Hambor-libur de Mori Keraéng ata toé kéta ngancéng idep le manusia, te sémbéng nai agu nuk de méu ata nai ca anggit oné hi Kristus Yésus.

8Jari, cemoln ga asé-ka’én, nuk koé taungs le méu sanggéd taung ata molord, ata mengitd, ata agild, ata nggelukd, ata di’ad te séngét agu sanggéd siot carod basa-di’a agu naun te narings.

9Pandé taungs le méu apa kaut ata poli nungkud, ata poli tibad, ata poli dengéd agu ata poli ita de méu oné aku. Ali hitu, Mori Keraéng pu’un hambor-libur te loréng méuy.

Wali Di’a Latang Te Téing De Weki Serani

10Nisang kéta nai daku oné Morin, ai cemoln ga nuk agu doing de méu todo koléy latang te aku. Bo tu’ung manga mtaung nuks méu latang te aku, maik toé manga sokors te pandé.

11Curup daku ho’o toé ali géong, ai aku poli nungku te rapak wekig oné sanggén apa kaut.

12Pecing laku, apa betuan géong hitu agu pecing kolé laku apa betuan héla-haé hitu. Oné pété apa kaut, toé manga can ata ceha laingd latang te aku; oné pété becur ko du pété darem, oné pété héla-haé ko oné pété géong.

13Sanggéd cao-ca ngancéng tanggongs laku oné Hia ata téing mberes latang te aku.

14Maik di’a kolé pandé de méu, ai méu poli ta’ong susa cama agu aku.

15Oé ata Philipi, baé kolé le weki rus méu; du aku mai oné-mai tana Makédonia te pu’ung wéro Keréba Di’a, toé manga cengatan koé weki serani ata tukeng aku oné pété téing agu tiba; hanang méu kali.

16Du aku gori oné Tésalonika, méu poli ca-suangkali téing campé latang te aku.

17Landing toé campé situt téing de méu ata kawé daku, maik cir ata pandé tambang mésén ontong de méu.

18Te ho’on aku poli tiba sanggén taung sékék oné-mai méu, ngot céwé do nitu main. Sanggéd taung katu de méu lut hi Épafroditus polis tibad laku ga. Sanggéd téing de méu situ ného néndong de takung latangt Mori Keraéng, agu tibas Liha ali cembes-nai.

19Mori Keraéng daku te téing sanggéd sékék de méu lorong bora agu mengit Diha oné hi Kristus Yésus.

20Bong koé ngasang de Mori Keraéng Ema dité, dengkir tédéng lén! Amén.

Tabé

21Tombo koé le méu, tabé daku latang te sanggéd weki serani ata imbi oné hi Kristus Yésus. Tabé latang té méu oné-mai asé-ka’é ca imbi ata cama laing agu akus.

22Tabé latang té méu oné-mai sanggéd weki serani, céwén kéta oné-mai isét gori oné mbaru de Kaisér.

23Berkak de Mori Yésus Kristus loréng méuy!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Filipi 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel