Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 2 >> 

Hi Paulus Tiba Le Sanggéd Rasul

1Campulu-pat ntaung poli hitu, aku ngo kolé oné Yérusalém, dadé laku hi Barnabas agu hi Titus.

2Ngo daku landing wuat de Mori Keraéng. Du lari bantang hanang koégm agu isét hiang laings, tombo taungs laku Keréba Di’a hitut wéro daku oné bahi-réha wa’u bana ata toé wa’u Yahudi. Ali hitu, sanggéd gori daku danong ko te ho’on toé oké bod.

3Koném po hi Titus hitut cama laing agu akuy, cengata ata Yunani, maik hia toé dedeky te lut wintuk sunat.

4Bo tu’ung manga denet oné-mai asé-ka’é tangké situt rodo ci-cop ngo oné weki serani. Get disé émé bonés kudut pandé caka lélo ngoéng di’a dité ata paéng oné nai ca anggit agu hi Kristus Yésus. Ali hitu isé ngancéng pandé mendi ités.

5Maik toé kéta teing pate lami te lorong isé, kudut Keréba Di’a hitu kong temer kin oné méu.

6Isé situt naun te hiangs, toé manga dedek apa ata werun oné aku. Ata hiang laing ko toé isé situ danong, toé manga sékék laingn laku, ai Mori Keraéng toé manga pilé taran ata.

7Ngot ita lisé te Mori Keraéng poli wuat aku kudut wéro Keréba Di’a latang te ata toé lut wintuk sunat, cama ného hi Pétrus wéwa Keréba Di’a latang te ata lut wintuk sunat.

8Ai Mori Keraéng ata poli téing mberes oné hi Pétrus kudut ciri rasul latang te ata lut wintuk sunat, Mori Keraéng kolé ata poli téing mberes oné aku kudut ciri rasul latang te ata toé lut wintuk sunat.

9Du poli ita widang situt téing oné aku, itu kali hi Yakobus, hi Pétrus agu hi Yohanés ata cama ného siri bongkok de weki serani, cau limé agu akus agu hi Barnabas, tanda nai ca anggit, kudut ami ngo oné ata toé lut wintuk sunat, maik hi Pétrus, Yakobus agu hi Yohanés ngo oné ata lut wintuk sunat.

10Ca kali bengkes disé, te ami paka campé sanggéd ata lénggé. Ina hitu muing ata paka pandés laku.

Hi Paulus Rabo Hi Pétrus

11Maik du hi Pétrus cai oné béndar Antiokhian, aku rabo hia, ai salan pandé diha.

12Ai du toéd cais ata wuat li Yakobus, hi Petrus hang cama agu asé-ka’é ca imbi situt toé lut wintuk sunat. Maik du poli caid isé siot wuat li Yakobus, hi Petrus hedongy kudut tadang oné-mai isé situ toé lut wintuk sunat ali rantang asé-ka’é situt lorong wintuk sunat.

13Sanggéd asé-ka’é Yahudi cebana kolé lorong pisik hitut pandé di Petrus, wiga hi Barnabas kolé lut pisik hitut pandé disé.

14Maik du ita laku te ba weki disé situ toé lorong molor de Keréba Di’a, mai taé daku ngong hi Pétrus oné ranga data do situ, “Émé hau ata Yahudi, mosé agu ba wekim néhot toé ata Yahudi, co’o hau tara dedek asé-ka’é situt toé lut wintuk sunat kudut mosé agu ba weki ného ata Yahudi?” Ata Yahudi Ko Toé ata Yahudi

Selamak Landing Hi Kristus

15Bo émé lorong loas, ami ho’o ata Yahudikm, toé ata ndékokm ného ata wa’u bana.

16Koném po nenggitu, pecing lami te toé manga cengatan koé ata patun le Mori Keraéng ali pandés wintuk Taurat, maik hanang ali imbi oné hi Kristus Yésus. Landing hitu ami kolé poli imbi oné hi Kristus Yésus, kudut ami patun le Mori Keraéng le imbi oné hi Kristus, toé ali pandé wintuk Taurat. Ai, “Toé manga cengatan koé ata patun oné Mori Keraéng,” le pandé wintuk Taurat.

17Maik émé ami ata ndékok kigm, ngai rémé wuli wekigm kudut patun le Mori Keraéng ali nai ca anggit agu hi Kristus, co’o weli hitu ga, landing hi Kristus hitu tara ndékokg ami ko? Toé kéta nggitu’y!

18Ai émé aku pandé hesé kolés apa ata poli rongkasd laku, ngong aku te tombo weki rug ata lagé wintuk Taurat.

19Ai aku poli matag latang te wintuk Taurat, kudut aku mosék latang te Mori Keraéng. Aku poli panggol cama laing agu Hi Kristus;

20maik aku mosék, landing toé kolé weki rug aku ata mosé, maik hi Kristus hitut mosé oné akuy. Mosé ho’ot mangan daku, ngong mosé landing imbi oné Anak de Mori Keraéng ata poli momang akuy agu condo mosén latang te aku.

21Aku toé doét widang de Mori Keraéng. Ai émé patun le Mori Keraéng lut wintuk Taurat, ngong oké bon mata di Kristus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Galatia 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran