Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 3 >> 

Manusia Patun Le Mori Keraéng Landing Le Imbi

1Oé ata Galatia ata bodok, céing ata poli pandé kérong méu? Toé weli hi Yésus Kristus hitut poli panggoln ata poli si’ang kétay laku olo mai ranga de méu?

2Ho’o kanang ata kudut pecing laku oné-mai méu: Asa weli méu ga, poli tiba Nai Nggeluk ali pandé wintuk Taurat ko ali imbi Keréba Di’a?

3Nenggitu kéta bodok de méu ko? Poli pu’ungn le méu mosé weru lorong Nai Nggeluk, ma’ut lorong kaut ngoéng de weki du turung cemoln?

4Ba’ang néng ga, oké bod kaut situt do kéta ata poli manté de méud ko? Rodang néng gé, oké bod kaut-a!

5Mori Keraéng poli widang Nai Nggeluk agu do pandé tanda lenget oné bahi-réha méu. Asa weli ga, pandé hitu de Mori Keraéng landing méu lorong wintuk Taurat ko landing imbi Keréba Di’am?

6Ného nenggitu kolé hi Abraham, imbi oné Mori Keraéngy, wiga le imbi diha hitu hia patun le Mori Keraéng.

7Jari, idep koé le méu te céing kaut ata mosé ali imbi, isé situ ciri anak di Abrahams.

8Danong polig tombon oné Surak Nggeluk, te ata toé Yahudi patun oné ranga de Mori Keraéng landing le imbid. Keréba Di’a hitu olog wéwan oné hi Abraham: “Landing le hau tara sanggéd wa’u te tiba berkaks.”

9Jari, isét mosé ali imbi, isé situ ata tiba berkak cama laing agu hi Abraham.

10Ai sanggéd ata situt wéo moséd oné wintuk Taurat, niur moséd. Ai manga tulis: “Nahé niur kétas ata situt toé junggu te pandé sanggéd cao-ca ata tulis oné surak Taurat.”

11Céwén kolé si’ang kéta gi, toé manga ata patun oné ranga de Mori Keraéng ali pandé wintuk Taurat, ai manga tulis: “Ata patun oné ranga de Mori Keraéng te mosés ali imbid.”

12Pu’un de wintuk Taurat toé le imbi, maik céi ata pandén, hia hitu te moséy.

13Hi Kristus poli sambé ité oné-mai niur de wintuk Taurat. Hia pandé nenggitu ali ondang weki Run ciri niur landing ité. Ai manga tulis: “Nahé niury ata hitut wéo oné haju panggol.”

14Hi Yésus Kristus poli pandé nenggitu, kudut lut Hia berkak di Abraham caiy oné sanggéd wa’u bana. Jari, ali imbi, sanggéd ité tiba Nai Nggeluk hitut poli rekén le Mori Keraéng.

Wintuk Taurat Ko Reké De Mori Keraéng

15Asé-ka’én, céwé di’an aku tombo ca rapang oné-mai mosé lété leso. Ca surak reké ata poli nggepukn, koném po pandé le manusiay toé ngancéng koar ko tambang koléy le cengata-cengata.

16Sanggéd taung reké de Mori Keraéng, tombo agu hi Abrahams agu oné waé diha. Toé manga tombo nggo’on, “latang te sanggéd waé diha,” néhot ngong ata do, maik hanang cengatay “agu latang te waé de hau,” ngong hi Kristus.

17Betuan hitu ngong: Reké hitut bolon poli nggepukn le Mori Keraéng, toé ngancéng koar ko mora mberésn le wintuk Taurat, hitut tua pat ratus telu-mpulu-ntaung musi main.

18Ai émé widang de Mori Keraéng oné-mai wintuk Taurat, toég reké hitu ngasangn. Maik ali poli rekén le Mori Keraéng, itu tara téing widang hitu oné hi Abraham.

19Émé nggitu, apa betuan wintuk Taurat? Wintuk hitu tara tambangn ali dod lagé. Wintuk hitu mangan dengkir cain waé situt tombo laings le reké de Mori Keraéng oné hi Abraham. Wintuk hitu tombo le malékat-malékat lut létang témba oné cengata manusia.

20Cengata ata létang témba toé hanang ba ngasang de cengata kaut; maik Mori Keraéng ca-y kali, wiga toé sékékn te létang oné cengata ata.

21Émé nggitu gi, woléng taud weli wintuk Taurat agu reké de Mori Keraéng ko? Toé kéta manga nenggitun. Ai émé wintuk Taurat hitu téing le Mori Keraéng kudut ngancéng te mosé manusia, ngong manusia patun one Mori Keraéng ali wintuk Taurat hitu.

22Maik oné Surak Nggeluk poli tulis, te sanggéd manusia poli kuasa le ndékok. Landing hitu widang hitut poli reké lut imbi oné hi Yésus Kristus, téing oné isét imbi Hia.

23Du toéd cain imbi oné hi Kristus hitu, ité lami tédéng le wintuk Taurat ného ata udeng dengkir cain imbi hitu.

24Jari, wintuk Taurat hitu te todang ité dengkir cain hi Kristus, kudut patun ité oné ranga de Mori Keraéng le imbi.

25Te ho’on imbi hitu cai gi, landing hitu ité toé kolég todang le wintuk Taurat.

26Ai sanggés taung méu ciri anak de Mori Keraéng lut imbis oné hi Yésus Kristus.

27Ai sanggés taung méut cebong le ngasang di Kristus, poli tiba ba weki di Kristus.

28Itu tara, toég manga kolé woléngn, ata Yahudi ko ata Yunani, mendi ko ata toé mendi, ata rona ko iné-wai, ai sanggés taung méu ciri cam kali oné hi Kristus Yésus.

29Céwén kolé émé méu ciri paéng di Kristusm, te méu kolé ciri waé di Abraham. Méu kolé ata cau mbaté lorong reké de Mori Keraéng.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Galatia 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran