Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 4 >> 

Toég Manga Kolé Mendi

1Betuan daku, nenggo’oy: Émé toé di bisay cengata ata cau mbaté, hia hitu toé manga woléng agu cengata mendi, koném po hias morid oné-mai sanggéd cao-ca.

2Maik hia manga be-wa mai ata paténg agu ata lami dengkir cai leson hitut poli wérét le eman.

3Nenggitu kolé néng ité: Rémé toéd bisat, ité koda le kuasa de lino ho’o.

4Maik du rapakg leson, itu kali Mori Keraéng wuat AnakN. Hia loas le cengata iné-wai agu mosé lorong wintuk Taurat.

5Hia wuaty kudut sambé ata koda le wintuk Taurat kudut ité ciri anak de Mori Keraéng.

6Ai méu hitu anak, itu tara Mori Keraéng poli jera Nai de Anak Diha mai oné nai dité. Ngong Nai Nggeluk, ata caro, “Yo Abba, ngong Yo Ema!”

7Jari, méu toé kolé mendim ga, maik ciri anakm. Ai méu ciri anak de Mori Keraéngm, itu tara cau mbatés.

8Danong du toéd pecing le méu Mori Keraéng, méu pandé mendi wekis oné sangged dewa cebana, kali po toé Mori Keraéng.

9Maik te ho’on ga, méu poli pecings Mori Keraéng, ko céwé di’an Mori Keraéng poli pecing méu. Co’o tara holés kolés méu nggere-oné kuasa de lino hiot les agu lénggé? Co’o tara kudut pu’ung kolé mendi wekis one kuasa de lino hitu?

10Méu mbajik kétam te pandé nggeluk leso, wulang, cekeng ko ntaung situt poli retusd.

11Simpung kétak aku, émé rébok daku latang te méu oké kéta bod.

Nuk Latang Te Woé Joé Dité Du Pu’ungn

12Asé-ka’én, aku tegi agu méu, jari koé ného akum, ai aku poli jari ného méuk. Toé dé’it manga manten laku ata toé di’ad oné-mai méu.

13Pecingp le méu, te aku olo poli wéro Keréba Di’a latang te méu ai du hitu betik aku.

14Koném po nenggitu, méu toe ning akum, kali po beti daku hitu te ciri damang latang te méu. Méu poli tiba akus, cama kéta ného tiba ca malékat de Mori Keraéng, ngot cama ného tiba weki run hi Kristus Yésus.

15Léng tu’ung cembesn nai de méu du hitu! Maik te ho’on ga, niag cembes nai de méu hitu? Aku ngancéng téing saka-si latang te méu, émé du hitu méu sendo te nggé’i matas agu ngancéng pandé te téing oné akus.

16Asa weli ga, ciri ata bali de méuk aku ko, émé aku poli tombo ata molorn latang te méu?

17Ata bana situ wingker kétas te ndola méu, toé ali get ata di’an, maik kudut pandé lentang méu oné-mai amis, ali hitu méu wingker kolém te lut isé.

18Bo kali di’an, émé wingker wuli wekis oné pandé di’a lété leso, toé hanang du aku manga oné bahi-réha méuk.

19Oé sanggéd anak daku, landing méuk aku tara beti ného beti loas, dengkir ba weki di Kristus ciri ba weki de méu kolé.

20Leng tu’ung kembung daku hoo ga te manga oné bahi-réha méuk kudut ngancéng tombo ali reweng ata heméln, ai sanggéd anor daku latang te dungkang méu taungs ga.

Hi Hagar Agu Hi Sara

21Oé sanggés méut mosé lorong wintuk Taurat, damang dé tombo agu aku, toé dé’it dengé le méu oné-mai wintuk Taurat ko?

22Manga tulis oné Surak Taurat te hi Abraham manga sua taus anakn. Cengata loas oné-mai dué hiot mendi, agu cengata oné-mai iné-wai toé mendi.

23Anak oné-mai dué hitut mendi loas ného laséngn landing ngoéng de manusia, maik anak hiot loas oné-mai iné-wai toé mendi, loasn ali reké de Mori Keraéng.

24Curup ho’o ata ca rapang. Iné-wai situt sua, ngong ného sua reké de Mori Keraéng: Hiat cengata oné-mai Poco Sinai agu loas sanggéd anak te ciri mendi, hitu dé hi Hagar.

25Hi Hagar hitu cama ného poco Sinai oné tana Arab, agu hia cama ného béndar Yérusalém agu sanggéd ro’éngn, ata te ho’on ciri mendi.

26Maik Yérusalém oné Surga, ngong iné-wai hitut toé mendi agu hia hitu endé dité.

27Ai manga tulis: “Nakah ga, oé iné-wai toé wing ata toé dé’it manté loas anak! Nakah ga, agu rai-raos ga, oé hau ata toé dé’it beti ali loas! Ai situt legong le ronad te manga do kolé anak po oné-mai isét manga ronad.”

28Agu méu asé-ka’én, cama ného hi Ishak, méu hitu anak-anak reké de Mori Keraéng.

29Ného danong, hia hitut loas landing ngoéng de manusia wahéng hia hitut loas lorong ngoéng de Nai Nggeluk, nenggitu kolé te ho’on ga.

30Maik co’o curup de Surak Nggeluk? Nenggo’oy, “Wur iné-wai mendi hitu agu anakn, ai anak diha hitu toé ngancéng ciri ata tiba mbatéy cama laing agu anak de iné-wai hitut toé mendi.”

31Landing hitu asé-ka’én, ité ho’o toé anak de iné-wai mendi hitu, maik anak de iné-wai hitut toé mendi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Galatia 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran