Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 5 >> 

Sara Nai Data Serani

1Te ho’on ga ité ata céla, ai hi Kristus poli céla mosé dité. Landing hitu lencek kéta hesés agu néka éng kolé te tékék le mendo.

2Nuk di’a, aku hi Paulus taé agu méu, émé méu lorong wintuk sunat, hi Kristus toé kéta manga betuan latang te méu.

3Aku taé cangkalin kolé, néténg ata hitut lorong wintuk sunat, te hia hitu paka lorong sanggéd wintuk Taurat.

4Méu betém oné-mai hi Kristus, émé méu bengkes te patun le Mori Keraéng lut wintuk Taurat. Ali hitu, méu mosé be pé’ang mai widang de Mori Keraéng.

5Ai ali Nai Nggeluk agu ali imbi oné hi Kristus, ité géréng te patun le Mori Keraéng hitut bengkes dité.

6Ai latang te sanggéd ata situt nai ca anggit agu hi Kristus Yésus, sunat ko toé sunat toé manga betuan. Ata mésén kali, hanang imbi oné hi Kristus hitut si’ang le pandé momang haé ata.

7Danong méu rié di’a-di’am. Céing ata pangga méu wiga méu toé junggu lorong ngoéng de Mori Keraéng?

8Reku kudut néka lorong hitu, toé mai oné-mai Mori Keraéng hitut poli bénta méu.

9Cekoén kaut ragi ngancéng pandé beka sanggéd situt poli hamold.

10Imbi tu’ung laku, méu toé manga imbi cebanas ai poli nai ca anggit agu hi Kristus. Maik ata pandé karu-kak méu te tiba wahéngy, koném ného nia kaut ata hitu.

11Agu aku ho’o asé-ka’én, émé aku ngai keréba kin wintuk sunat, co’o tara wahéng kig aku lata? Ai émé aku ngai keréba kin wintuk sunat, panggol di Kristus toé ciri watu timpok laing kolé gi.

12Céwé di’an isé situt karu-kak méu, tu’i weki rud kaut!

13Asé ka’én, bo tu’ung méu poli pilés kudut céla. Maik néka papé le méu céla hitu latang te pandé ndékok, maik nahé méu momang agu keturu cama taus.

14Ai sanggéd icid wintuk Taurat manga oné curup ho’o kauts, “Momang ga haé atam, cama ného momang weki rum.”

15Landing émé méu ramek agu kodel cama taus, jerék di’a, boto méu pandé ampus cama taus.

Mosé Lorong Belek De Weki; Ko Nai Nggeluk

16Betuan daku nggo’oy, Mosé koém lorong ngoéng de Nai Nggeluk, wiga méu toé lorong belek de wekis.

17Ai belek de weki galu taud agu ngoéng de Nai Nggeluk, agu ngoéng de Nai Nggeluk galu taud agu belek de weki, wiga cemoln ga méu toé pandé lorong apa ata ngoéng de méu.

18Maik émé méu téing wekis lorong titong de Nai Nggeluk, ali hitu méu toé kuasa le wintuk Tauratm.

19Ho’os belek de weki situ: loma, réngkes, belek da’at,

20io pina-naéng, janto, pulang tau, léwang tau, guér, rabo-tau, nuk kaut sékék de ru, biké agu behas,

21jogot, langu tuak, agu ramé hébo-hak. Latang te sanggéd taung situ, aku langga méu – cama ného hitut poli langgan laku danong – te céing kaut ata pandé sanggéd belek de weki situ, toé patun te manga oné weki serani.

22Maik ho’os wua de Nai Nggeluk: momang, nisang nai, hambor-libur, lembak, gawas, di’a gauk, junggu;

23nai ngalis agu maring weki ru. Toé manga wintuk ata léwangd tombo situ.

24Céing kaut ata ciri paéng di Kristus Yésus, hia poli panggol wekin agu sanggéd belek da’atn agu ngoéng don.

25Émé ité mosé ali Nai Nggeluk, mosé dité kolé paka titong le Nai Nggeluk.

26Néka mésé nai, néka kolé meget agu jogot cama taud.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Galatia 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran