Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 6 >> 

Campé Cama Tau

1Asé-ka’én, koném po hiat cengata haéng le méu lari lagé peréntan, méut mosé lorong Nai Nggeluk paka titong ata hitu le nai lembak nggere-oné salang molor. Jerék kolé wekis, kudut néka hena le damang.

2Campé-campé tau koém pola mendos. Émé nggitu, méu lorong wintuk di Kristusm.

3Ai émé hiat cengata doing mengit weki run, kali po toé, hia hitu ata adong weki run.

4Néténg weki paka kékér weki run, itu po hia ngancéng mengit weki run, agu toé lélo ba weki data bana.

5Ai néténg ata paka pola mendo de run.

6Agu hia hitut tiba toing te pecing hi Kristus, paka pati sanggéd cao-ca situt di’ad agu ata hitut toing hia.

7Néka wéléng! Mori Keraéng toé ngancéng te gegay ného anak koé. Ai apa ata weri data, hitu kolé ata kudut ako diha.

8Ai céing ata weri lut belek de weki, hia te tiba ampus oné-mai belek de weki run, maik céing ata weri lorong ngoéng de Nai Nggeluk, hia te tiba mosé tédéng lén ali Nai Nggeluk hitu.

9Ité ho’o néka maél te pandé di’a. Émé ité seber te pandé di’a situ, cemoln tai ité te ako agu nongko dani.

10Landing hitu rémé manga kin sokor latang te ité, mait ga ité pandé di’a agu sanggén ata, céwén kéta agu asé-ka’é ca imbi dité.

Langga Agu Tabé

11Lélo ga, mésé kétas hurup so’ot tulis daku latang te méu ali limé rug aku.

12Isé siot mésé nai ali ba weki, isé situ wingker kétas te dedek méu kudut sunatm. Pandé disé hitu, kudut néka hena le wahéng landing panggol di Kristus.

13Ai isé situt lorong wintuk sunat, toé tinu wintuk Taurats. Maik ngoéngd isé kudut méu lorong wintuk sunat, wiga isé ngancéng mésé nai landing tanda sunat oné weki de méu hitu.

14Maik aku toé gorig bombong rak, bo émé bombong rak oné panggol de Mori dité Yésus Kristus. Ai le mata Diha oné panggol, lino ho’o toé manga betuan latang te aku, ko aku latang té lino ho’o.

15Ai sunat ko toé sunat, toé manga betuan, maik ciri manusia weru, hitu kali ata manga betuan.

16Latang te sanggén ata situt lorong titong daku, nahé hambor-libur agu nabit wa’u oné isé agu oné isét Israél paéng de Mori Keraéng.

17Nggere-olon ga, néka manga ata pandé susa aku kolé, ai oné weki daku manga palas-tara, wetik-weki de Mori Yésus.

18Asé-ka’én, widang de Mori dité Yésus Kristus loréng nai de méu. Amén!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Galatia 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran