Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 11 >> 

Imbi

1Imbi hitu, ligeng de sanggéd situt bengkes dité, agu tanda oné-mai sanggéd situt toé itas lité.

2Ali imbi, Mori Keraéng henan oné isét bolo-mai ité.

3Ali imbi, idep lité te tanan wa awangn éta, parn awo kolepn salé, poli dédék le reweng de Mori Keraéng. Jari, apa ata itad, poli jarid oné-mai apa ata toé itad.

4Landing le imbin, hi Abél poli takung oné Mori Keraéng ata céwé di’an oné-mai takung di Kain. Ali hitu, Mori Keraéng tiba hi Abél ata céwé molorn, ai takung diha henan le Mori Keraéng. Ai le imbin, konem po poli matan maik hia ngai tombo kin dengkir te ho’on.

5Landing le imbin, hi Hénokh tara héndéng nggere-éta Surgan, wiga toé matay, ai Mori Keraéng poli téti hian. Ai lut Surak Nggeluk, du toéd tétin, hi Henokh kopn oné Mori Keraéng.

6Maik émé toé manga imbi, toé manga ata kopn oné Mori Keraéng. Ai céing ata holés nggere-oné Mori Keraéng, ata hitu paka imbi te Mori Keraéng hitu mangay. Hia kolé paka imbi te Mori Keraéng téing lahé oné ata situt tu’ung-tu’ung kawé Hias.

7Le imbin, hi Noé poli langgan le Mori Keraéng latang te cao-ca situt toéd ita. Hia lorong jér de Mori Keraéng te ambi kepal kudut selamak haé kilon. Lino ho’o hena le wahéng, maik hi Noé rékéng le Mori Keraéng ca ata molor lorong agu imbin.

8Le imbin, hi Abraham lorong bénta de Mori Keraéng te ngo nggere-oné tana hitut te tiba diha ciri tana mbatén. Itu kali ngon hia, koném toé mopo liha niay wan tana hitu.

9Le imbin, hia ka’éng ného cengata ata long oné tana hitut baté reké; nitu hia ka’éng oné ndéi. Nenggitu kolé hi Ishak agu hi Yakub ata tiba reké hitut camas agu hi Abraham oné-mai Mori Keraéng.

10Ai hi Abraham, rémé géréng béndar hitut tédéng lén ata nanéng agu pandé le Mori Keraéng.

11Le imbin, hi Abraham ngancéng kin manga waén, koném po hi Sara toé wingy agu weki run kolé hia lopo donggok gi. Ai imbi tu’ung liha, te Mori Keraéng hitu junggu oné rekéN.

12Itup tara oné-mai hi Abraham, ngot toé réwa gi, tuan wa’u do ata toé ngancéng rékéngd ného ntala éta awang agu laing lupi tacik.

13Oné imbi, sanggéd taung isé siot poli carod éta hio bao, polis matad ga. Sanggéd isé situ, toé manga tiba apa hitut poli reké de Mori Keraéng, maik lélo tadang main kaut agu soé kaut liméd. Ali hitu, tura lisé te isé ata long agu mbéot oné lino ho’o.

14Isé situt curup nenggitu, te toto mésén kembung kawé tana kuni agu kalo.

15Émé nuk kin lisé, kuni agu kalod hitut poli ledong lisé, remo kin manga sokor te kolé nitus.

16Maik te ho’on ga, isé kembung tana kuni agu kalo ata céwé di’an, ngong tana kuni agu kalo éta Surga. Ali hitu, Mori Keraéng toé ritaky te caro Mori Keraéng diséy, ai Hia poli ambi ca béndar tédéng lén latang te isé.

17Le imbin, hi Abraham takung anak lécan hi Ishak du ci le Mori Keraéng, koném po hia poli tiba reké

18agu poli taé le Mori Keraéng, “Waé di Ishak hitu te caro wa’u de hau.”

19Ai imbi li Abraham, te Mori Keraéng manga kuasan pandé mosé kolé hi Ishak, koném po poli matan. Noing li Abraham néhot poli tiba kolén hi Ishak oné-mai matan.

20Le imbin, hi Ishak téing berkak oné hi Yakub agu hi Ésau te leso tain.

21Le imbin, hi Yakub du turung matan berkak taung anak di Yusuf, bérit oné sa’i dongkarn cang agu suju Mori Keraéng.

22Le imbin, hi Yusuf du turung matan tombo latang te pé’angd wa’u Israél oné-mai tana Mesir, agu reding pedé co’oy pandén rapu diha émé poli matan.

23Ali imbid, ata tu’a di Musa ceha hia tédéng telu wulang du poli loasn. Ai ita lisé, anak koé hitu reba di’an agu isé toé rantang perénta de raja.

24Ali imbi, hi Musa du tu’an, ogoy te caro anak oné-mai anak iné-wai de raja Firaun.

25Hia céwé ngoéng ta’ong susa cama-cama agu ro’éng de Mori Keraéng, po mosé minak dokong oné-mai ndékok.

26Rékéng li Musa, céwé di’a mericuy landing hi Mesias, ngong raja ata reké le Mori Keraéng, po tiba bora mésé oné-mai tana Mesir. Hi Musa bengkes lahén du leso tai.

27Le imbin, hia poli ledong tana Mesir agu toé rantang rabo de rajay. Hia lako ruda kin, néhot hia poli ita Mori Keraéng ata toé ngancéng ita lata.

28Ali imbin, hia pandé adak hang Paska agu palas para mbaru le dara, wiga malekat ata pandé ampus toé mbelé sanggéd anak ngaso diset Israél.

29Ali imbid, wa’u Israél ngancéng limbang Tacik Teberau, néhot lagé tana masa kaut. Maik ata Mesir delep kéta taungs du damang limbangn lisé.

30Ali imbi, ata Israél pandé renco taungs turéng de béndar Yérikho, du isé lilik béndar hitu tédéng pitu leso.

31Ali imbin, hi Rahab iné-wai mbérong hitu, toé lut ampusy agu ata siot toé lorong Mori Keraéng, ai hia poli tiba di’a isét ngapéng data Israél.

32Apa kolé ata paka carod laku? Ai aku toé manga sokorg, émé kudut tombo taungs latang te hi Gidéon, hi Barak, hi Simson, hi Yéfta, hi Daud, agu hi Samuél agu sanggéd nabi.

33Ali imbid, isé poli pandé koda sanggéd raja. Isé toto molor, wiga tiba apa situt poli reké de Mori Keraéng. Ali imbid: isé ngancéng tadu mu’u de sanggéd Singa,

34ngancéng pandé pesa api hitut dila-haok, cépé oné-mai sempilang, tiba mberes oné les, ciri mberes oné rampas wiga pandé kodas serdadu ata dungkang isé.

35Le imbid, sanggéd iné-wai poli tiba koléd sanggéd kilo disé situt poli matad, ai mosé kolés tai. Manga kolés ata ngoéng tiba wahéng dengkir matad agu ogos te céla oné-mai susad, ai bengkes te mosé kolés oné mosé ata céwé di’an.

36Ata iwod kolé tiba loér, tiba luca, pangkot le ranté agu na’a oné buis.

37Iwod kolé ga, peké le watus, poro le gergajis, mbelé le sempilangs. Isé ngo mbéots papé ceca oné-mai luit jimbal agu luit mbé; isé lenggé denduts, ta’ong susa agu hena le wahéngs.

38Lino ho’o, néhot osang toé kopn latang te isé. Isé mbéot oné satar mambaks agu oné poco, ka’éng oné liang agu oné ngero.

39Maik sanggéd taung isé toé manga tiba apa ata poli reké de Mori Keraéng, koném po isé poli toto molor ali imbid.

40Ai Mori Keraéng poli ambi cao-ca ata céwé di’an latang te ité; ai émé toé cama-cama agu ité, isé kolé toé ngancéng ciri besiks.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel