Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 9 >> 

Osang Nggeluk Oné Lino Agu Éta Surga

1Reké hitut laring cain, manga wintuk latang te ngaji agu latang te osang nggeluk ata pandé le limé de manusia.

2Ai du hesén ndéi hitu, oné mapak bolon kéta manga ambi te wa’i lampu agu méja latang te na’a roti seratang. Maki ho’on caron, Lo’ang Nggeluk.

3Be musi-mai rinding te suan, manga kolé ca lo’ang ata caron Lo’ang Nggeluk Kétay.

4Nitu manga compang emas kudut tapa dupa agu manga kolé Peti Reké ata wulak taung le emasy. Oné Peti Reké hitu manga lewing emas, ici bonén manga na’a manna, do’ar di Harun ata cing dé’ity agu sua watu lempé situt tulis cepulu perénta de Mori Keraéng.

5Bétan manga suad patung malékat, agu lebén te mbau Peti hitut pandé hambor. Maik, sangged ceca situ toé ngancéng pir kétas tombod teho’on.

6Nenggitu dé nawan wintuk osang nggeluk hitu. Sanggéd imam ngo nggere-oné mapak be-olon ndéi hitu kudut te ngaji disé.

7Maik hanang Imam Mésé kali ata ngo nggere-oné ndéi hitut te suan. Hia cangkalin kali ca ntaung ngo nitu, ba dara latangt Mori Keraéng te koso ndékok de weki run agu koso sanggéd lagé ata toé le kunjung de ro’éng do.

8Ali wintuk ho’o, tombo si’ang le Nai Nggeluk, te salang nggere-oné Lo’ang Nggeluk Kéta hitu toéd céngkay émé manga kin ndéi hitut bolon.

9Hituy curup rapang latang te cekeng ho’o. Betuan, ngong sanggéd takung hélang agu takung latang te Mori Keraéng toé ngancéng pandé besikn ici nai data ba takung hitu.

10Sanggéd pandé adak situ henan hanang latang te hang, inung agu do tarad adak pandé nggélok weki. Sanggéd adak situ lorong ruku de lino ata dopos dengkir cain adak ata werun pandé de Mori Keraéng. Hi Kristus Létang Témba

De Reké Weru

11Hi Kristus poli main ného Imam Mésé latang te sanggéd apa ata di’ad du leso tai: Hia poli ngo boné ndéi situt céwé mésé agu céwé besik ata toé pandé le limé de manusia, ngong toé oné-mai lino ho’ot poli dédék.

12Hia poli ngo oné Lo’ang Nggeluk Kéta cangkalin kaut latang te tédéng lén. Du hitu Hia toé ba dara de mbé laki ko dara de anak japi, maik ali ba dara de weki Run. Ali hitu, Hia céla ité tédéng lén.

13Dara de mbé laki ko dara de japi laki agu wecar rawuk de japi ata poli tapa ngkewang, ngancéng pandé nggeluk isét rinek, wiga isé nggéloks wekid.

14Céwén kolé dara di Kristus! Lut Nai Nggeluk hitut tédéng lén, hi Kristus poli takung weki run oné Mori Keraéng, ného takung ata toé manga celan. Dara Diha te pandé nggeluk ici nai dité oné-mai sanggéd pandé ata toé manga betuad, kudut ité ngancéng ngaji oné Mori Keraéng hitut mosé.

15Hitup tara hi Kristus ciri Létang-témba oné-mai reké weru, kudut isé siot poli piléd ngancéng tiba mbaté tédéng lén hitut poli reké de Mori Keraéng. Ai manga ata matad, ngong hi Kristus, latang te sambé sanggéd lagé situt poli pandéd du reké hitut laring cain papé kin.

16Ai nia manga pedé, nitu paka tombo te hiat pandé pedé hitu polig matan.

17Pedé hitu, ndengn émé hiat pandén pedé hitu polig matan. Maik pedé hitu toé manga betuan émé hiat pandén pedé hitu ngai mosé kin.

18Itu tara reké hitut laring cain ciri ndengn ali dara hélang.

19Laring cain hi Musa tombo sanggéd taung perénta lorong Adak Taurat oné sanggén ro’éng. Itu kali emin liha dara anak japi agu dara mbé laki halok le waé poli hitu wecar Surak Nggeluk hitu agu sanggéd ro’éng le wulu ndéréng agu hisop.

20Cang agu taé, “Ho’oy dé dara reké ata wérét le Mori Keraéng latang te méu.”

21Poli hitu wecar liha ndéi agu sanggéd ceca latang te ngaji ali dara.

22Lorong Adak Taurat sanggéd caoca pandé nggeluk le daras. Ai émé toé hélang le dara, toé manga kolé ampong ndékok.

23Jari, sanggéd caoca ata toming caoca éta Surga paka pandé nggeluk nenggitus. Maik sanggéd ceca Surga paka pandé nggeluks ali sanggéd takung ata céwé di’a oné-mai sanggéd situ.

24Ai hi Kristus toé ngo oné Lo’ang Nggeluk ata pandé le limé de manusia ata toming kaut oné-mai Lo’ang Nggeluk ata tu’ungn. Maik Hia ngo nggere-oné Surga kudut cumang Mori Keraéng landing sékék dité.

25Hi Kristus toé donta ngon oné Lo’ang Nggeluk te takung Weki Run, ného pandé de Imam Mésé Yahudi lété ntaung ngo oné Lo’ang Nggeluk ali ba dara hiot toé dara run.

26Ai émé nggitu, Hia paka donta ta’ong susaN pu’ung dédékn lino ho’o. Maik te ho’on ga, du cekeng turung cemol ho’o, Hia si’ang wekiN cangkalin kaut latang te ampong ndékok ali takung Weki Run.

27Cama ného manusia poli wérét latang te mata cangkalin kaut, agu poli hitu beté-bicary.

28Nenggitu kolé hi Kristus hanang cangkalin kaut takung Weki Run latang te koso ndékok data do. Poli hitu Hia si’ang Weki Run te suangkalin toé latang te koso ndékok, maik te tabing selamak oné isét géréng Hia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel