Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 

Hi Pétrus Agu Hi Kornélius

1Oné Kaisaréa, manga cengata ata rona ngasangn hi Kornélius. Hia kepala serdadu data Italia.

2Hia nggelukn, agu sanggéd ata oné mbarun hiang Mori Keraéng agu dongkalin téi reco oné ata Yahudi agu dondé ngaji kamping Mori Keraéng.

3Oné itang diha, aram ongga telu le mané, si’ang kéta itan liha, cengata malékat de Mori Keraéng ngo oné mbarun agu mai taén ngong hia: “Oé Kornélius!”

4Hia lélo malékat hitu agu déméng rantang, mai taén: “Co’o tombo dité, Tuang?” Mai walé de malékat hitu agu hia: “Sanggéd ngajim agu recom, cai oné ranga de Mori Keraéng agu Mori Keraéng nuk hauy.”

5Ho’o muing ga jera pisa taun ata ngo oné Yopé kudut curu cengata ata ngasangn hi Simon, ata caron kolé hi Pétrus.

6Hia ka’éng oné mbaru de tukang luity, ngasangn hi Simon ata ka’éng lupi tacik.

7Du poli tombon malékat hitu, itug kali legong hia, bénta liha sua taus mendin agu cengata serdadu ata nggeluk, oné mai sanggéd ata situt laséng cama-cama agu hia.

8Du poli tombo taung sanggéd cao-ca oné isé, hia jera isé nggere-oné Yopé.

9Ného diangn, aik lesak leso, ata telu situ lari lakod oné salang agu tiong te cais oné Yopé, tuké hi Pétrus nggere-éta mbaru kudut ngaji.

10Hia noing darém agu nanang te lompongy, maik lari pandéd lompong, dumuk lambong nai diha le kuasa nggeluk.

11Ita liha lénga awang agu wa’u éta mai cama ného towé ngéngga ata wéo oné pat bincungn ata wa’u nggere-wa tana.

12Ita liha bonén, do kéta kaka wa’i pat, kaka horos wa tana, agu kaka lélap.

13Dengé kolé liha ca reweng ata nggo’o taén: “To’o Pétrus ga, mbelés agu hangh ga!”

14Maik mai taé di Pétrus: “Toé oo Mori, ai aku toé dé’it laséng hang apa kaut ata ireng agu rinek.”

15Dengé kolé te sua ngkalin reweng hitut taé agu hia: “Apa ata kop le Mori Keraéng, néka ireng kauts le hau.”

16Itang ho’o telungkalin muing jarin, agu poli kaut hitu, tétis kaka situ nggere-éta awang.

17Lari kéta réi oné nain hi Pétrus, apa betuan situt poli ita diha, ata siot jera di Kornélius kudut kawé mbaru di Pétrus, ngai hesé kid olo mai para.

18Isé bénta cengata agu réi, asa hi Simon ata caron kolé hi Pétrus, ka’éng oné mbaru hituy.

19Lari kéta nuk apa betuan apa hitut ita diha, mai taé de Nai Nggeluk agu hia: “Manga telu ata lari kawé hau.

20To’oh ga, wa’u nggere-wa agu ngo cama-cama agu isé, metek kéta naim, ai Aku ata jera isé.”

21Itu kali wa’u nggere-wan hi Pétrus agu mai taén ngong ata situ: “Aku hitut kawé de méu, co’o kali mai de méu ga?”

22Mai walé disé: “Hi Kornélius cengata kepala serdadu ata nggeluk agu hiang Mori Keraéng, agu pecing taung lata di’a diha, oné mai sanggéd wa’u Yahudi poli toi le malékat nggeluk, kudut hia siro ité, nggere-oné mbarun, agu kudut séngét apa kaut tombo dité agu hia.”

23Itu kali po’é isé, kudut toko nitus wié hitu. Ného diangn, to’o hia agu ngo cama-cama agu isé agu pisa taus asé-ka’é oné mai Yopé te réma hia.

24Ného diangn, cais isé oné Kaisaréa, lari géréng kin hi Kornélius, agu hia poli bénta taung sanggéd asé-ka’én, agu sanggéd haé pecingn kudut nempung.

25Du ngo onén hi Pétrus, mai curu li Kornélius. Hia tikul wa wa’i di Pétrus agu suju hia.

26Landing hi Pétrus pandé hesé hia agu mai taén: “To’oh ga, aku hanang manusia bog.”

27Lari lako ngo nggere-onén tombo-tombo kin hia, cai oné ita liha do kéta ata lari nempungd.

28Mai taé diha agu isé: “Pecing le méu, ré’ing tu’ung kéta ata Yahudi te pandé haé reba ko ngo léjong oné ata toé Yahudi. Landing Mori Keraéng poli toi agu aku, kudut aku néka caro cengatan ata rinek ko ireng.

29Itu tara toé manga do’ong'g aku kudut mai cé’é ho’o, du bénta akus méu. Te ho’on pecing’g laku, te co’on tara béntag aku.”

30Mai walé di Kornélius: “Oné pat, aik cama ného ho’o ga, ongga telu le mané, aku lari ngajig oné mbarug. Rodo hesé cengata olo mai ranga daku, ceca sélékn, ndilep kétas,

31agu mai taen: Oé Kornélius, ngaji de hau dengé taungs le Mori Keraéng agu sanggéd recom, nuk taungs Liha.

32Landing hitu jera ata ngo oné Yopé, kudut curu hi Simon ata caron kolé hi Pétrus, hia lari toko oné mbaru di Simon, cengata tukang luit, ata ka’éng lupi tacik.

33Itu tara gélang-gélang jera ata ngo curu ité agu ali nisang nai ité mai cé’é ho’o. Te ho’on manga taung ami ga oné ranga de Mori Keraéng, kudut séngét apa kaut perénta de Mori Keraéng lut ité.”

34Itu kali pu’ung tombon hi Pétrus: “Ata tu’ungn, baég laku Mori Keraéng toé manga pandé woléng atan.

35Néténg ata oné mai wa’u nia kaut, ata hiang Hia, agu ata pandé molor, henan oné nai Diha.

36Hituy reweng hitut tombo Liha oné ata Israél, du Hia ba keréba hambor agu meler lut Mori Yésus Kristus, Mori de sanggén ata.

37Pecing taung le méu, sanggéd cao-ca ata poli jarin oné temu tana Yudéa, pu’ung oné mai Galiléa, du poli cebong hitut keréba di Yohanés,

38ngong latang te Mori Yésus oné mai Nasarét: Co’o Mori Keraéng palas Hia ali Nai Nggeluk agu ali kuasa. Hia lako-léok béoy, cang agu pandé di’ay agu pandé ina sanggéd ata situt hena le jing da’at, ai Mori Keraéng loréng Hiay.

39Ami ho’o ata saka-si sanggéd taung situt pandé Diha oné tana data Yahudi agu oné Yérusalém; agu isé poli mbelé Hia ali wéo Hia oné haju panggol.

40Mori Keraéng pandé mosé kolé Hia oné leso te telun agu ondang Hia toto wekin,

41toé nggere-oné sanggén wa’u Yahudi, maik oné ata saka-si, ata bebolon poli toi le run Mori Keraéng, ngong oné ami ata poli hang agu inung cama-cama agu Hia, du Hia poli mosé kolé oné mai ata matan.

42Hia poli jera ami ba keréba oné sanggén wa’u Yahudi hitu, agu téi saka-si te Hia hitu poli tétin le Mori Keraéng te ciri Adak latang te ata mosé agu ata mata.

43Ngong Hia saka-si de sanggéd nabi, te céing kaut ata imbi Hia, te haéng ampong ndékok lut ngasang Diha.”

44Lari tombo nggitun hi Pétrus, wa’u Nai Nggeluk éta mai sanggéd ata situt séngét keréba di’a hitu.

45Sanggéd ata Yahudi situt imbi, ata lut hi Pétrus, lenget ali ita nabit ngong Nai Nggeluk hitut palong oné ata wa’u bana koléy,

46dengé lisé sanggéd ata situ tombo nia kaut dumpu oné mu’ud agu naring Mori Keraéngs. Itug kali mai taé di Pétrus:

47“Ngancéng weli pampangd ata so’o te cebong le waé seranis, ai isé poli tiba Nai Nggeluk cama ného ité?”

48Itu kali jera liha kudut cebong le waé seranis oné ngasang de Mori Yésus Kristus. Poli hitu tegi lisé agu hi Pétrus kudut ka’éng nitu pisa leson kolé cama-cama agu isé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran