Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 10 : 4 >> 

Manggarai: Hia lélo malékat hitu agu déméng rantang, mai taén: “Co’o tombo dité, Tuang?” Mai walé de malékat hitu agu hia: “Sanggéd ngajim agu recom, cai oné ranga de Mori Keraéng agu Mori Keraéng nuk hauy.”


AYT: Lalu, ia menatap malaikat itu dengan ketakutan dan berkata, “Apa ini, Tuan?” Dan, malaikat itu berkata kepadanya, “Doa-doamu dan sedekah-sedekahmu telah naik sebagai suatu peringatan di hadapan Allah.

TB: Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata: "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu: "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau.

TL: Maka ia pun menatap malaekat itu dengan ketakutannya sambil berkata, "Apakah ini, ya Tuhan?" Maka katanya kepadanya, "Segala doamu dan sedekahmu sudah naik menjadi peringatan kepada Allah.

MILT: Dan sambil menatap kepadanya juga seraya menjadi takut, ia berkata, "Ada apa ini, ya Tuhan (Tuan - 2962)?" Dan dia berkata kepadanya, "Doa-doamu dan sedekahmu telah naik sebagai suatu ingatan di hadapan Allah (Elohim - 2316).

Shellabear 2010: Dengan ketakutan ia menatap malaikat itu dan berkata, "Ada apa, Tuan?" Malaikat itu berkata, "Doa-doamu dan sedekahmu sudah sampai di hadapan Allah dan Ia ingat kepadamu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Dengan ketakutan ia menatap malaikat itu dan berkata, "Ada apa, Tuan?" Malaikat itu berkata, "Doa-doamu dan sedekahmu sudah sampai di hadapan Allah dan Ia ingat kepadamu.

Shellabear 2000: Dengan ketakutan ia menatap malaikat itu dan berkata, “Ada apa, Tuan?” Malaikat itu berkata, “Semua doa dan sedekahmu sudah sampai di hadapan Allah dan Ia ingat kepadamu.

KSZI: Dia merenung dengan ketakutan sambil bertanya, &lsquo;Ya tuan, ada apa tuan?&rsquo; Malaikat itu berkata, &lsquo;Segala doa dan sedekahmu telah diredai Allah.

KSKK: Ia memandang malaikat itu dengan takut, dan ia berkata, "Ada apa, Tuan?" Jawab malaikat itu, "Doa-doamu dan semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Dia mengingat engkau."

WBTC Draft: Kornelius memandang kepada malaikat itu dengan rasa takut. Katanya, "Ya, ada apa Tuan?" Kata malaikat itu kepada Kornelius, "Doamu sudah didengar Allah. Sedekahmu kepada orang miskin sudah dilihat Allah. Allah mengingat engkau.

VMD: Kornelius memandang kepada malaikat itu dengan rasa takut. Katanya, “Ya, ada apa Tuan?” Kata malaikat itu kepada Kornelius, “Doamu sudah didengar Allah. Sedekahmu kepada orang miskin sudah dilihat Allah. Allah mengingat engkau.

AMD: Kornelius memandang malaikat itu dengan rasa takut, dan menjawab, “Ada apa, Tuan?” Malaikat itu berkata kepadanya, “Allah telah mendengar doa-doamu dan melihat sedekah yang kauberikan kepada orang-orang miskin. Allah mengingatmu dan semua perbuatanmu.

TSI: Lalu Kornelius memandang malaikat itu dengan rasa takut dan bertanya, “Ada apa Tuan?” Lalu malaikat itu menjawab, “Allah berkenan atas doa-doamu dan atas semua bantuanmu kepada orang-orang miskin. Dan di mata Allah kedua hal itu sudah menjadi seperti suatu persembahan.

BIS: Kornelius memandang malaikat itu dengan ketakutan lalu berkata, "Ada apa Tuan?" Malaikat itu menjawab, "Doamu dan kemurahan hatimu sudah diterima oleh Allah dan Allah ingat kepadamu.

TMV: Kornelius memandang malaikat itu dengan ketakutan lalu bertanya, "Ada apa, tuan?" Malaikat itu menjawab, "Doamu dan kemurahan hatimu sudah diterima oleh Allah dan Allah mengabulkan doamu.

BSD: Kornelius memandang malaikat itu dengan takut, lalu berkata, “Ada apa, Tuan?” Malaikat itu menjawab, “Allah sudah mendengarkan doa-doamu dan memperhatikan kebaikanmu kepada orang-orang.

FAYH: Kornelius memandang kepadanya dengan ketakutan. "Apakah yang Tuan kehendaki?" katanya kepada malaikat itu. Malaikat itu menjawab, "Allah memperhatikan segala doa serta sedekahmu.

ENDE: Dan Kornelius menatap dia dengan sangat kedjutnja dan berkata: Ada apa Tuan? Djawab Malaekat itu: Doa-doa dan sedekah-sedekahmu telah naik kehadirat Allah dan Allah ingat akan dikau.

Shellabear 1912: Maka ia pun merenunglah akan dia dengan ketakutannya, serta berkata, Ya tuan, apakah kehendakmu." Maka katanya kepadanya, Segala doamu dan sedekahmu sudah naik menjadi peringatan dihadapan Allah.

Klinkert 1879: Demi dipandangnja akandia sangat takoetlah ija, seraja katanja: Apa kahendak toewan? Maka sahoetnja: Bahwa segala doamoe dan dermamoe pon telah naik mendjadi soeatoe peringatan kapada Allah.

Klinkert 1863: Maka kapan dia pandeng sama dia, takoetlah dia serta katanja: Ada apa Toewan? Maka itoe malaikat menjaoet: Segala permintaan doamoe dan sedekahmoe soedah djadi satoe peringetan sama Allah.

Melayu Baba: Dan dia mrnong sama dia, dan dngan ktakotan dia kata, "Apa itu, tuan?" Dan itu mla'ikat kata sama dia, "Angkau punya do'a dan sdkah sudah naik mnjadi peringatan dpan Allah.

Ambon Draft: Maka sedang ija melihat-melihat dija, ija mendapat ta-kot, dan katalah: Apatah itu, ja Tuwan? Tetapi katalah ija padanja: segala sombajangmu dan derma-dermamu sudah najik di dalam pengingatan berhadapan Allah.

Keasberry 1853: Maka dumi dipandangnya akan dia, takutlah iya surta burkata, Apa kahandakmu, Tuan? Maka jawabnya, Bahwa sagala doamu dan sudakahmu tulah munjadi suatu puringatan kapada Allah.

Keasberry 1866: Maka dŭmi dipandangnya akan dia, takotlah iya, sŭrta bŭrkata, Apa bichara Tuan? Maka jawabnya, Bahwa sagala doamu dan sŭdŭkahmu tŭlah mŭnjadi suatu pŭringatan kapada Allah.

Leydekker Draft: Maka 'ija pawn memata 2 ilah 'akan dija, dan djadilah bergantar, dan sombahlah: 'apakah sukamu, ja Tuhanku? maka bersabdalah 'ija padanja: segala tsalatmu dan segala tsedekhahmu sudah najik mendjadi peng`ingatan dihadapan 'Allah.

AVB: Dia merenung dengan ketakutan sambil bertanya, “Ya Tuan, ada apa Tuan?” Malaikat itu berkata, “Segala doa dan sedekahmu telah diredai Allah.

Iban: Kornelius balat amat takut merening ngagai melikat nya, lalu bejaku, "Nama, tuan?" Melikat nya lalu nyaut, "Sampi nuan enggau sedekah nuan udah niki ngagai Allah Taala di serega, kena ngingatka nuan.


TB ITL: Ia menatap <816> malaikat itu <846> dan <2532> dengan takut <1719> ia berkata <2036>: "Ada <1510> apa <5101>, Tuhan <2962>?" Jawab <2036> malaikat itu <846>: "Semua doamu <4335> <4675> dan <2532> sedekahmu <1654> <4675> telah naik <305> ke <1519> hadirat <1715> Allah <2316> dan Allah mengingat <3422> engkau. [<1161> <1096> <1161>]


Jawa: Kornelius mandeng marang malaekat mau lan matur kalawan wedi: “Wonten punapa, Gusti?” Paring wangsulane malaekat mau: “Kabeh pandongamu lan sedhekahmu wus padha sumengka marang ing ngarsaning Allah sarta Gusti Allah enget marang kowe.

Jawa 2006: Kornélius mandeng marang malaékat mau lan matur kalawan wedi, "Wonten punapa, Gusti?" Paring wangsulané malaékat mau, "Sakèhing pandongamu lan sedhekahmu wus padha sumengka marang ngarsaning Allah sarta Allah ènget marang kowé.

Jawa 1994: Kornélius wedi banget ndeleng malaékat mau, nuli mangsuli: "Kawula Gusti!" Malaékat nuli ngandika menèh: "Pandongamu lan dedanamu wis ditampi becik lan dièngeti déning Gusti Allah.

Jawa-Suriname: Kornélius nyawang mulékaté karo wedi terus semaur: “Kula Gusti!” Mulékaté mau terus ngomong: “Pandongamu wis ketampa lan pawèhmu marang wong sing ora nduwé uga wis nggatèkké karo Gusti Allah.

Sunda: Kornelius neuteup semu sieun, pok ngawalon, "Aya pikersaeun naon, Juragan?" Waler malaikat, "Doa paneda jeung lampah maneh tutulung geus katarima ku Allah, ku Mantenna baris dimakbul.

Sunda Formal: Sieun-sieun oge Kornelius ngawalon bari neuteup, “Aya pikersaeun naon, Gusti?” Waler malaikat, “Do'a paneda maneh geus tepi ka hadirat Allah jeung geus meunang sapaat-Na.

Madura: Korneliyus mandeng ka malaekat jareya katako’an, laju ngoca’, "Ponapa, guste?" Malaekat jareya nyaot, "Du’ana ba’na ban kamora’anna atena ba’na la etarema bi’ Allah ban Allah emot ka ba’na.

Bauzi: Lahame labi gagoha Kornelius gi fako bueme iedi aasu gago, “Boehàda, anate?” Lahahat ame Alat Am im gagu vou usemda labe fa gago, “Oho Ala bake dihasi tom gagoda dihasi tom gagoda lahadam bak lamti labi oho dam na vab dam laba ilabdi na lodam bak lamti ahebu eho vi ozoha, Alat aadaho. Ba biem kaio. Abo deeleho.

Bali: Dane raris nganengneng sang malaekat, tumuli matur maduluran jejeh, sapuniki: “Inggih Ratu, napi wenten wecanan IRatu ring titiang?” Malaekate punika raris masaur sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa suba mireng pangastawan muah pakardin kitane ane ayu, tur Ida eling teken kita.

Ngaju: Kornelius mananture malekat te dengan kikehe palus hamauh, "Aton en Tuan?" Malekat te tombah, "Lakudoam tuntang kataum jari inarima awi Hatalla tuntang Hatalla mingat ikau.

Sasak: Siq rase takut Kornelius perhatiang malaẽkat nike terus bebase, "Araq napi Bapaq?" Jawab malaẽkat nike, "Selapuq do'e dait kemurahan atẽnde nike sampun teterimaq siq Allah dait Allah iling lẽq side.

Bugis: Naitani Kornélius iyaro malaéka’é sibawa métauna nainappa makkeda, "Engka aga Puwang?" Nappébali iyaro malaéka’é, "Sempajammu sibawa asémpoatimmu natarimani Allataala sibawa naéngngeranna Allataala.

Makasar: Najanjammi Kornelius anjo malaekaka, nateai sipato’ malla’na. Nakanamo, "Apa kutadeng Karaeng?" Appialimi anjo malaekaka nakana, "Nitarimami ri Allata’ala sikamma pappala’ doannu siagang pa’mai’ baji’nu, kammayatompa Nau’rangiko Allata’ala.

Toraja: Lendu’mi mataku’na mentiro lako malaeka’ sia nakua: Apara mitungkanan, Puang? Nakuami lako: Mintu’na passambayangmu sia pa’kamasemu rampomo langngan Puang Matua sia Napengkilalai.

Duri: Malanjang Kornelius tonna kitai joo malaeka' nakua, "Ie', apara kita' Puang?" Mebalii nakua, "Natarimamo Puang Allataala to passambajangmu sola kamalaboranmu.

Gorontalo: Tiyo lomiloheo malaikati boyito wawu wolo uwohe-wohe tiyo loloiya odiye, ”Ma wolo patuju lo Ito Eya?” Malaikati boyito lolametao, ”Nga'amila dua wawu sadakamu ma tilolimo lo Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Tei Kornelius lomiloheo̒ malai̒kati boito wolo wohe-wohe lapatao̒ loloi̒ya mao̒, "Mahinta wolo Tuani?" Malai̒kati boito lolametao̒, "Dua̒mu wau omuula lohilaamu matilolimo lo Allahu Taa̒ala wau Allahu Taa̒ala loe̒elai olemu.

Balantak: Kornelius nontoa'imo malaa'ikat iya'a pata-patakut ka' norobu taena, “Upa Tuan?” Ia simbati malaa'ikat iya'a taena, “Sambayaang tia upa men koo rookonmo na mian, daa ia labotmo Alaata'ala, ka' Alaata'ala uga' minginau' i koo.

Bambam: Iya ullio-liom indo malaika' sitonda kamaheasam anna ma'kadai naua: "Kuhingngim Debata!" Natimba'im indo malaika' naua: "Ingganna sambajammu sola pa'pebeemmu sulem längäm olona Puang Allataala anna nakilalaingko.

Kaili Da'a: Naeka mpu'u Kornelius nanggita malaeka etu. Pade niulina, "Nuapa, Pue?" Nesonomo malaeka, "Posambayamu pade petulungimu ri ja'i ntau napakasi nikonoa rara nu Alatala sampe I'a nantora iko.

Mongondow: Daí takin ondok, nobobui in sia kom malaekat tatua bo noḷibo', "Nongonu Tuang?" Daí malaekat tatua noguman, "Bayongan inta pino'igummu kon sambayang bo oaíidmu inta mopia kon intau mita bogaí, aindon no'iyaput ko'i Allah bo ikow umuran kom bonu ing gina-Nya.

Aralle: Ya' umpahandang-handammi yato malaeka' anna ma'karai sitonda kamahea'ang naoatee, "Kuhingnging Puang!" Naoa bunte yato malaeka', "Ingkänna sambayammu sibaha pa'kalemummu lambi'mi dai' di olona Puang Alataala anna nakalehaimo.

Napu: Langa mpuu Kornelius mototoki malaeka iti, nauli: "Moapari Pue?" Nahanai malaeka iti: "Pue Ala mohadimi pekakaemu, hai Naisa kamaluluna lalumu motulungi tauna au meahi-ahi.

Sangir: I Kornelius němandạ e mataedẹ̌ su malạekatẹ̌ e ringangu mangkewen natakụ takụ kụ nẹ̌bera, "Kai piạ apa Tuang?" Malạekatẹ̌ e simimbang, "Kakal᷊iomanengu ringangu kapian naungu seng nitarimạ u Mawu Ruata e ringangu Mawu Ruata e mẹ̌tahěndung si kau.

Taa: Wali i Kornelius meka kojo mangalo’aka resi pomakau etu, pei ia manganto’o, “Bara re’e kesaa, Pue?” Wali pomakau etu manganto’oka ia, “Pakai-kaimu nadonge kojo i mPue Allah pasi Ia re’e mangkita ewa wimba nuika ngkorom mangansawang tau to masiasi. Wali Ia taa mangkalingan korom.

Rote: Kornalius mete ata nusa so'dak ndia no bibiik, boema nae, "Bee ka Tuan?" Boema ata nusa so'dak ndia nae, "O huhule-haladoim ma o dale malole ma, Manetualain sipo kana so, ma nafandele o.

Galela: O Kornelius womaginano o malaikat magenaka de wimodo so wotemo, "Baba, o kia naga." O malaikat magena isango itemo, "To ngona ani sumbayang o Gikimoi woiseka de ani roriwo o nyawa isususaka gena wakeleloka, so wodupa wafanggali ngonaka.

Yali, Angguruk: Nare ibagma malaikat yet hibareg akol haruk lit, "Nowe, hat nungge fahet tuma wahen?" ibag. Ibagma malaikat inowen, "Hat sembahyang urukmu Allahn hol hiyarisireg ap enengge elehon haren og isarukmu Allahn pilap hiyaruk lit Oluk atisi.

Tabaru: 'O Kornelius wodi-diriidi 'o mala'ekati ge'ena 'ena kawimodo-modongika de kawongosekau, "'Okia naga 'Aba?" 'O mala'ekati ge'ena 'isango, "'Ani lahidoa ma Jo'oungu ma Dutu wadawongokau, de ma Jo'oungu ma Dutu 'awi singina yadaene 'o nyawa yosusa-susa nakiriwokau. De 'una kawonisi-singina.

Karo: Itatap Kornelius malekat e alu dem kebiaren, janah nina, "Kai Tuan?" Erjabap malekat ndai, "Pertotonndu nggo ibegiken Dibata. Nggo IdahNa kai si nggo ibahanndu nandangi kalak si musil, janah nggo IngetNa pe kam.

Simalungun: Ikawahkon ma ia anjaha ihatahon ibagas biar, “Ai aha in Tuhan?” Gabe nini ma, “Ia tonggomu ampa idop ni uhurmu domma das ai hu lobei ni Naibata, anjaha idingat do ai.”

Toba: Alai marnida i ibana, biar ma rohana, huhut ma didok: Ai aha, Tuhan? Gabe ninna ma: Nunga sahat tu parningotan di jolo ni Debata angka tangiangmi ro di angka asiasimi.

Dairi: Idempakken si Kornelius mo malaèkat i, gabè mbiar mo ia janah ninganna idokken, "Kadè alè Tuan?" Ialoi malaèkat i mo, "Enggo ijalo Dèbata sodipmu dekket masèh atèmu merkitè pemerrèkenmu i.

Minangkabau: Kornelius mati katakuik-an, sambia mancaliak ka malekaik tu inyo bakato, "Baa kaba angku?" Malekaik tu manjawab, "Dowa angkau, sarato jo ati angkau nan suko mangasiahi, lah ditarimo dek Allah, Allah takana jo angkau.

Nias: Ifaigi mala'ika andrõ Koronelio si fao fa'ata'u ba imane, "Hana Tuha?" Ba itema li mala'ika, "No itema wangandrõu ba fa'ebua dõdõu Lowalangi ba Itõrõ tõdõ Lowalangi ndra'ugõ.

Mentawai: Iageti kinerenangan malaika si Kornelius pagalú lotó, pelé ngangania, "Aponia Tuhan?" Pelé nga-ngan malaika ka tubunia, "Aiarep'an paniddogatnu sambat erut bagam Taikamanua, oto airepdem'an ekeu Taikamanua.

Lampung: Kornelius ngeliak malaikat udi jama rabai raduni cawa, "Wat api Tuan?" Malaikat udi ngejawab, "Duamu rik kemurahan hatimu radu diterima ulih Allah rik Allah ingok jama niku.

Aceh: Kornelius laju jingieng ateueh malaikat nyan ngon rasa teumakot laju jipeugah, "Peue hai Teungku?" Geujaweueb lé malaikat nyan "Doá gata dan keuhai murah até gatanyan ka geuteurimong lé Po teu Allah dan Allah geuingat keu gata.

Mamasa: Unnenne'imi inde malaeka'e anna sitonda kamareasan ma'kada nakua: “O Puang, akara muparalluianna'!” Natimba' malaeka' nakua: “Angganna sambayangmu sola pa'petandomu saemi langngan olona Puang Allata'alla anna nakilalaiko.

Berik: Kornelius jei malaikata jeiserem ga erelmer gerebana, ane ga bala, "Uwa basa?" Malaikat jeiserem ga tamawolbana, "Uwa Sanbagiri Jei sembayanga imnaiserem is mes sarbabana, ane waakenaiserem ijes eyebilirim Uwa Sanbagiri is mes towasweibene, jega jem temawer Jei ga ims sarbastaabona.

Sabu: Ta ketarre ke ri Kornelius ne naju Deo do naanne, jhe meda'u, jhe lii no, "Ta era nga'a Tuan?" Ta bhale ke ri naju Deo ne, "Ne lihebhajha au nga lua ruba dhara do tao ri au he, alla ke pehammi ri Deo, jhe do henge au ri Deo.

Kupang: Kornelis lia itu ana bua dari sorga, ju dia taku mau mati. Ais dia tanya bilang, “Ada apa, Bos?” Itu ana bua manyao bilang, “Tuhan su dengar lu pung sambayang dong, deng Dia inga lu pung hati bae deng samua orang. Ais Tuhan ju ada lia sang lu.

Abun: Kornelius sokwa malaikat ne, an nyu, an ki do, "Yenggras, suma ne?" Malaikat ne ki do, "Nan ki suk su Yefun Allah sa, Yefun jam suk gato nan ndekwa ne. Yefun Allah me nan ós ye Yahudi gato yewa suk. Suk gato nan ben ne, Yefun Allah jam re, Yefun Allah mit iwa nan re.

Meyah: Kornelius ohobut malaikat egens koma rot emeesa eteb, noba agot oida, "Akeina, meidu?" Beda malaikat koma agot gu ofa oida, "Allah eg buga rot mar ongga bua bum biteij rot gu Ofa fob. Noba Ofa ocunc odou ongga oufamofa skoita bua jeska bua bumfij rusnok ongga rufojingki tein.

Uma: Me'eka'-i Kornelius mponaa mala'eka toei. Metompoi'-i: "Napa-die Pue'?" Na'uli' mala'eka toei: "Goe'-i Alata'ala mpo'epe posampaya-nu, pai' na'inca kamanara-nu mpotulungi tokabu.

Yawa: Kornelius jani dave, po naito Amisy umaso anyanyut kobe. Umba pare, “Injae, risyi so.” Umba naite po raura wakaje ai pare, “Amisye po nya sambayane raraniv muno po nya muinyo nyo rarorone raen to.


NETBible: Staring at him and becoming greatly afraid, Cornelius replied, “What is it, Lord?” The angel said to him, “Your prayers and your acts of charity have gone up as a memorial before God.

NASB: And fixing his gaze on him and being much alarmed, he said, "What is it, Lord?" And he said to him, "Your prayers and alms have ascended as a memorial before God.

HCSB: Looking intently at him, he became afraid and said, "What is it, Lord?" And he told him, "Your prayers and your acts of charity have come up as a memorial offering before God.

LEB: And he stared at him and became terrified [and] said, "What is [it], Lord?" And he said to him, "Your prayers and your charitable deeds have gone up for a memorial offering before God.

NIV: Cornelius stared at him in fear. "What is it, Lord?" he asked. The angel answered, "Your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God.

ESV: And he stared at him in terror and said, "What is it, Lord?" And he said to him, "Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God.

NRSV: He stared at him in terror and said, "What is it, Lord?" He answered, "Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God.

REB: Cornelius stared at him in terror. “What is it, my lord?” he asked. The angel said, “Your prayers and acts of charity have gone up to heaven to speak for you before God.

NKJV: And when he observed him, he was afraid, and said, "What is it, lord?" So he said to him, "Your prayers and your alms have come up for a memorial before God.

KJV: And when he looked on him, he was afraid, and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God.

AMP: And he, gazing intently at him, became frightened and said, What is it, Lord? And the angel said to him, Your prayers and your [generous] gifts to the poor have come up [as a sacrifice] to God {and} have been remembered by Him.

NLT: Cornelius stared at him in terror. "What is it, sir?" he asked the angel. And the angel replied, "Your prayers and gifts to the poor have not gone unnoticed by God!

GNB: He stared at the angel in fear and said, “What is it, sir?” The angel answered, “God is pleased with your prayers and works of charity, and is ready to answer you.

ERV: Staring at the angel and feeling afraid, Cornelius said, “What do you want, sir?” The angel said to him, “God has heard your prayers and has seen your gifts to the poor. He remembers you and all you have done.

EVD: Cornelius looked at the angel. He became afraid and said, “What do you want, sir?” The angel said to Cornelius, “God has heard your prayers. He has seen the things you give to the poor people. God remembers you.

BBE: And he, looking on him in fear, said, What is it, Lord? And he said to him, Your prayers and your offerings have come up to God, and he has kept them in mind.

MSG: Cornelius stared hard, wondering if he was seeing things. Then he said, "What do you want, sir?" The angel said, "Your prayers and neighborly acts have brought you to God's attention.

Phillips NT: He stared at the angel in terror, and said, "What is it, Lord?" The angel replied, "Your prayers and your deeds of charity have gone up to Heaven and are remembered before God.

DEIBLER: Cornelius stared at the angel and became terrified. Then he asked fearfully, “Sir, what do you(sg) want?” The angel answered him, “You(sg) have pleased God because you have been praying regularly to him and you often give money to help poor people. Those things have been like a sacrifice to God.

GULLAH: Cornelius scaid fa true, an e look haad at de angel an say, “Wa ya wahn, Lawd?” De angel tell um say, “God yeh ya pray wa ya beena pray. E see de good ting ya beena gii ta dem wa ain hab nottin. E heppy wid wa ya da do an e da ansa ya.

CEV: Cornelius was surprised and stared at the angel. Then he asked, "What is this all about?" The angel answered, "God has heard your prayers and knows about your gifts to the poor.

CEVUK: Cornelius was surprised and stared at the angel. Then he asked, “What is this all about?” The angel answered, “God has heard your prayers and knows about your gifts to the poor.

GWV: He stared at the angel and was terrified. Cornelius asked the angel, "What do you want, sir?" The angel answered him, "God is aware of your prayers and your gifts to the poor, and he has remembered you.


NET [draft] ITL: Staring <816> at him <846> and <2532> becoming <1096> greatly afraid <1719>, Cornelius replied <2036>, “What <5101> is <1510> it, Lord <2962>?” The angel said <2036> to him <846>, “Your <4675> prayers <4335> and <2532> your <4675> acts of charity <1654> have gone up <305> as <1519> a memorial <3422> before <1715> God <2316>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 10 : 4 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran