Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 

1Du hitu weki serani oné Antiokhia manga pisa taus nabi agu guru, ho’os: hi Barnabas agu hi Siméon ata caron hi Nigér, agu hi Lukius ata Kiréné agu hi Menahém ata ampil agu raja Hérodés agu hi Saulus.

2Manga ca leso du lari ngaji kamping Mori Keraéng agu puasa, mai taé de Nai Nggeluk: “Pilé koé hi Barnabas agu hi Saulus latang te Aku kudut te gori ata poli lir Laku latang te isé.”

3Itus kali puasa agu ngajid, agu du poli témba liméd oné isét sua situ, itus kali sondang lisé ngod.

Hi Saulus Agu Hi Barnabas Oné Nuca Siprus

4Landing le jera de Nai Nggeluk, hi Barnabas agu hi Saulus ngo oné Seleukia, agu nitu maid lajar nggere-oné nuca Siprus.

5Du caid oné Salamis, isé keréba reweng de Mori Keraéngs oné sanggéd mbaru ngaji data Yahudi. Hi Yohanés lut isé luing te campé isé.

6Isé lako léok nuca hitus dengkir cai oné Pafos. Nitu isé cumang agu hi Baryésus. Hia cengata ata mbeko agu nabi tangké.

7Hia haé reba de Gubernur nuca hitu hi Sérgius Paulus, cengata ata cedek. Gubernur hitu bénta hi Barnabas agu hi Saulus, ai hia nanang séngét reweng de Mori Keraéng.

8Maik hi Élimas, ata mbeko hitu – hitu betuan ngasang diha, pandé do’ong isé agu pandé péndot Gubernur hitu oné mai imbin.

9Maik hi Saulus hitut béntan hi Paulus, ata penong le Nai Nggeluk, lélo tulak hi Elimas,

10agu mai taén: “Oé jing da’at, hau penong kaut le nggopét agu da’at, hau bali de sanggéd molor, toé tara emoh pandé péndot Salang helek de Mori Keraéng?

11Ho’o ga, lélo! Kuasa de Mori Keraéng wahéng hau te ciri butah, wiga pisa leso béhéngn hau toé ngancéng ita mata lesoh.” Du hitu muing noingn ata hitu lamong le rewung agu nendep matan, wiga kawé ata kudut todang hia.

12Du ita ata hitut rodo butay, imbig le gubernur hitu, hia lenget ali toing de Mori Keraéng.

Ngo Oné Antiokhia Tana Pisidia

13Itu kali hi Paulus agu haé reban ledong tana Pafos agu lajar nggere-oné béndar Pérga oné tana Pamfilia, maik hi Yohanés ledong iséy, itu kali kolén nggere-oné Yérusalém.

14Oné mai Pérga ngo oné béndar Antiokhia tana Pisidia. Du leso sabat isé ngo oné mbaru ngajis, agu lonto nitus.

15Du poli bacang oné mai Wintuk Taurat agu surak de sanggéd nabi, isét wintuk laing oné mbaru ngaji réi agu isé: “Asé-ka’én, émé manga tombo oné mai méu, kudut pandé mberes ro’éng so’o, tombo ga!”

16Itu kali hesén hi Paulus. Hia téi nangga le limén agu mai taén: “Oe sanggés méu ata Israél, agu méut hiang Mori Keraéng, séngét di’a-di’a!”

17Mori Keraéng de ro’éng Isarél so’o poli lir empo dité agu pandé beka weki so’o, du isé long oné tana Mesir. Ali kuasa mésén Hia karong isé pé’ang oné mai tana hitu.

18Patmpulu ntaung béhéngn lembak Diha latang te ba weki disé oné satar mambak.

19Du poli pandé ampus taung pitu wa’u oné tana Kanaan, Hia pati tana hitu oné isé kudut ciri tana mbaté disé.

20Sanggén taung situ, aram tédéng ho’ot pat ratus limampulu-ntaung. Poli hitu Hia téi isé adak dengkir cai oné uwa di nabi Samuél.

21Poli hitu isé tegi cengata raja agu Mori Keraéng téi isé hi Saul anak di Kish oné mai panga di Benyamin, patmpulu ntaung béhéngn.

22Du poli hi Saul, Mori Keraéng téti hi Daud ciri raja disé. Latang te hi Daud, Mori Keraéng poli téi saka-si: “Aku poli dumpu hi Daud anak di Isai, cengata ata henan oné nai Daku agu ata pandé sanggéd ngoéng Daku!”

23Lorong agu poli rekén, oné mai waé di Daud, Mori Keraéng poli widang Ata Selamak latang te Israél, ngong Mori Yésus.

24Du tiong cain Mori Yésus, hi Yohanés poli toing cebong tanda teser oné sanggéd wa’u Israél.

25Du kudut cemol gori di Yohanés, mai taé diha: “Le nuk de méu, céing kéta aku ho’o? Aku toé Hia. Ata tu’ungn, Hia mai poli akuy. Te na'a péang sepatu oné mai wa’i Diha kaut, aku toé remok.”

26Oé asé-ka’é daku méut waé di Abraham, agu méut hiang Mori Keraéng, keréba selamak hitu polig cain oné ité.

27Maik, sanggéd weki oné Yérusalém agu sanggéd taung ata tu’a laing, toé tiba Mori Yésus, ngot pandé mata Hia, kudut rapak curup de sanggéd nabi ata bacang lété leso sabat.

28Koném po toé dumpu lisé can kaut raja kudut mangan Wintuk mata hitu, maik isé poli tegi agu hi Pilatus kudut mbelé Hia.

29Du poli taung rapakd sanggéd cao-ca ata poli tulis latang te Hia, isé na’a wa Hia éta mai haju panggol, poli hitu boakn lisé.

30Maik Mori Keraéng pandé mosé kolé Hia oné mai ata mata.

31Tédéng pisa minggu Hia toto wekin oné isét lut Hia, oné mai Galiléa haéng oné Yérusalém. Isé situ so’ot ciri saka-si Diha latang te ro’éng so’o.

32Ami ho’o ga, ba keréba di’a latang te méu te reké hitut poli téi oné empo dité,

33poli rapakn le Mori Keraéng latang te ité, waé disé, ali pandé mosé kolé Mori Yésus, cama ného hitut poli tulis oné mazmur te suan: Hau anak Daku! Aku poli ciri Ema de Hau leso ho’o.

34Céwén kolé Mori Keraéng poli pandé mosé kolé Hia oné mai ata matan agu Hia toé manga téi kolé oné mata, cama ného hitut poli taé Diha, Aku te téi oné hau reké nggeluk ata patun te imbi, ata poli téing Laku agu hi Daud.

35Landing hitu Hia kolé curup oné mazmur bana, Hau toé sendo ata nggelukm hena le ampus.

36Ai oné uwa di Daud pandé sanggéd ngoéng de Mori Keraéng, poli hitu rowa hia agu boak cimping empon, agu hia hena muing le ampus.

37Maik Mori Yésus hitut pandé mosé kolé le Mori Keraéng toé manga hena le ampusn.

38Jari, pecing di’a-di’a asé-ka’én, landing kaut Liha tara keréba ampong ndékok oné méu. Ali Wintuk di Musa méu toé manga molors.

39Kali po oné Hia sanggéd ata imbi pandé molors.

40Landing hitu nuk di’a-di’a, boto hena oné méu apa ata poli tulis oné surak de nabi-nabi:

41“Lélo di’a-di’a, oé méut bocik, méu te lenget agu poli hitu matam, ai Aku pandé ca gori oné uwa de méu, ca gori ata toé kong imbin le méu, émé tombo kolé oné méuy.”

42Du ngo pé’angn hi Paulus agu hi Barnabas, tegi kolé lisé kudut isé tombo kolé apa situ cepisa oné leso sabat.

43Du poli ngaji, do kéta ata Yahudi agu ata lut agama Yahudi ata hiang Mori Keraéngs, lorong hi Paulus agu hi Barnabas. Rasul situt sua toing isé agu titong kudut mosé disé témér kid oné tabing de Mori Keraéng.

44Poli hitu oné leso sabat, mais sanggéd ata oné mai béndar hitu, nempungs kudut séngét reweng de Mori Keraéng.

45Maik du ita lata Yahudi lawa do situ, itus kali beti naid, agu cang agu loérd, isé léwang curup di Paulus.

46Maik ali rani nain hi Paulus agu hi Barnabas koléng isé: “Bo tu’ung latang te méu kéta laring cain keréba reweng de Mori Keraéng, maik toé tiba le méu, agu toé remo te tiba mosé tédéng lén. Landing hitu ami holés oné wa’u banakm.

47Ai ho’o perénta de Mori Keraéng oné ami: Aku poli pilé hau ciri gérak latang te wa’u bana, kudut hau ba selamak oné temu tana lino.”

48Dengé hitus, nisang kéta nai de sanggéd ata oné mai wa’u bana agu isé naring reweng de Mori Keraéng, agu sanggéd ata situt poli retus le Mori Keraéng latang te mosé tédéng lén, cirik imbis.

49Itu kali reweng de Mori Keraéng wéro-émbon oné temu tana hitu.

Ngo Oné Ikonium, Listra Agu Dérbé

50Maik ata Yahudi reku sanggéd iné-wai situt waé de adak ata hiang Mori Keraéngs agu sanggéd ata tu’a laing oné béndar hitu. Isé teka kaut pandé da’at kamping hi Paulus agu hi Barnabas agu wur isé oné mai tana hitu.

51Maik hi Paulus agu hi Barnabas péntang kebok wa’id kudut langga latang te sanggéd ata situ, itus kali ngo oné Ikonium.

52Ata nungku oné Antiokhia ngai nisang naid agu kuasa le Nai Nggeluks.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran