Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 16 >> 

Hi Timotéus Lut Hi Paulus

1Mai kolé hi Paulus oné Dérbé agu oné Listra. Nitu manga cengata ata nungku ngasangn hi Timotéus; endén ata Yahudi, agu poli imbin, maik eman cengata ata Yunani.

2Hi Timotéus ho’o pecing taung lasé-ka’é ca imbi te hia ata di’a, oné Listra agu oné Ikonium,

3agu ngoéng di Paulus, paka lut hia. Hi Paulus jera sunat hia, ai ata Yahudi oné tana hitu pecing taung, ema diha ata Yunani.

Hi Paulus Lajar Nggere-oné Makédonia

4Oné lako léok, mai oné mai béndar ca ngo oné béndar ca hi Paulus agu hi Silas tombo wérét de rasul-rasul agu data tu’a laing oné Yérusalém agu pedé kudut sanggéd weki serani paka lorong taung.

5Nenggitus dé pandé ndeng weki serani situ oné imbid agu néténg-néténg leso tambangs dod.

6Isé liba tana Frigia agu tana Galatia, ai Nai Nggeluk ré’ing isé ba Keréba Di’a oné Asia.

7Du caid oné Misia, isé damang ngo oné tana Bitinia, maik Nai Nggeluk de Mori Yésus toé sendo isé.

8Du poli lagé Misia, cais isé oné Troas.

9Le wié ita li Paulus oné urén: manga cengata ata Makédonia hesé nituy agu tegi oné hia: “Limbang koé nggere-cé’ét agu campé koé ami.”

10Du poli uré hitu hi Paulus, hidi-hada kawé salang co’o kudut ngancéng nggere-oné Makédonia, ai oné mai uré hitu, baég lami te Mori Keraéng poli bénta ami kudut ba Keréba Di’a oné sanggéd ata nitu.

11Itug kali ami mai oné mai Troas agu lajar dungka nggere-oné Samotraké agu ného diang gulan caik ami oné Néapolis.

12Nitu maig’m ami ngo oné Filipi, béndar laring cain oné Makédonia ho’o, ca béndar long data Roma. Oné béndar hitu ami ka’éng pisa leso béhéngn.

Hi Paulus Oné Filipi

13Du leso sabat ami ngo be-pé’ang lewang béndar. Ami lako loléng ngalor agu cumang osang baté ngaji data Yahudi, ata poli pangong lami anggat manga nitu. Du poli lontogm ami tombo-tombo agu iné-wai ata nempung nitu.

14Cengata oné mai iné-wai situ, ngasangn hi Lidia, séngét koléy. Hia oné mai béndar Tiatira agu hia ata pika towé lango latang te ngaji kamping Mori Keraéng. Mori Keraéng céngka nai diha wiga séngét kéta liha situt tombo li Paulus.

15Du poli cebong le waé seranin hia, agu sanggéd ata oné mbarun, hia wancong amiy, mai taén: “Émé le nuk de méu aku ho’o poli imbi tu’ung-tu’ung kamping Mori Keraéng, mai ga, cénggo oné mbaru daku.” Hia dedek ami wiga lorong muing lami.

16Manga cengkalin lari du ngo oné osang ngaji hitu, ami cumang agu cengata mendi iné-wai ata émé kuasa le jingy, ngancéng téka-nampoy. Ali téka-nampo diha, mori diha dumpu dani mésé.

17Hia lut hi Paulus agu ami be musi main, agu ciékn: “Ata so’o mendi de Mori Keraéng ata Langkas kéta. Isé keréba salang selamak latang te méu.”

18Iné-wai hitu ciék nenggitu, tédéng pisa leso. Maik du hi Paulus toé ta’ong ali katut diha, holés hia agu curup oné jing hitu: “Le ngasang de Mori Yésus Kristus aku jera hau, pé’ang oné mai iné-wai ho’o.” Du hitu muing pé’angn jing hitu.

Kepala Bui Oné Filipi

19Du sanggéd mori de iné-wai hitu pecing te bengkes kudut haéng dani poli morad. Isé deko hi Paulus agu hi Silas, todang nggere-oné natas béndar kudut dungkang isét cau kuasa.

20Du poli dadéd lisé oné ranga de ata tu’a laing béndar hitu, mai taéd: “Ata so’o pandé cebel weki oné béndar dité ho’o, isé so’o ata Yahudis,

21agu isé toing ruku ata toé ngancéng lorong litét Roma.”

22Ata do kolé hesé kudut dungkang isé. Itu kali ata tu’a laingn oné béndar hitu jera wirot ceca paké disé agu luca isé.

23Du poli luca dongkalin lisé, udengs lisé nggere-oné bui. Kepala bui hena perénta kudut lami tu’ung-tu’ung isé situ.

24Lorong agu perénta hitu, kepala bui udeng isé oné lo’ang ata oné bahi-réhan bui hitu agu lampang taungs wa’id.

25Maik du seréhang tana, hi Paulus agu hi Silas ngaji agu déré naring Mori Keraéng agu ata bui do nitu séngét isé.

26Rodo cain nupung mésé wiga watu ligéng bui hitu gégoy, agu du hitu muing céngka taungs para bui agu kedok taungs lampang disé.

27Du to’o wa mai tokon kepala bui hitu, ita liha para bui céngka taungs. Hia werus keléwangn kudut mbelé weki run, ai bet diha sanggéd ata bui situ polig losid.

28Maik ciék keta hi Paulus, mai taén: “Oe, néka mbelé weki rum, ai sanggég ami manga kig’m cé’é ho’o!”

29Kepala bui hitu tegi culu, agu hidi-hada ngo boné déméng agu jejern, tikul bolo-mai hi Paulus agu hi Silas.

30Hia dadé isé nggere-pé’ang, cang agu curupn: “Keraéng-keraéng, apa kéta ata paka pandé laku kudut haéng selamak?”

31Mai walé disé: “Imbi oné Mori Yésus Kristus agu hau te selamakh, hau agu sanggéd haé mbarum.”

32Itu kali hi Paulus agu hi Silas keréba reweng de Mori Keraéng oné hia, agu sanggéd ata situt manga oné mbaru diha.

33Du wié hitu kin, kepala bui hitu dadé isé agu rewos réu disé. Du hitu muing hia agu sanggéd haé kilon lorong kudut cebong le waé seranis.

34Itu kali hia dadé isé nggere-oné mbarun agu pandé lompong latang te isé. Agu hia naka kétay ai hia agu sanggéd ata oné mbarun poli imbi Mori Keraéng.

35Du étag leso sanggéd ata tu’a laing oné béndar hitu jera kolé tu’a-tu’a bana ngo oné kepala bui agu pedé: “Legos ata sua situ!”

36Kepala bui tombo pedé hitu oné hi Paulus, mai taén: “Sanggéd ata tu’a laing oné béndar ho’o, poli jera kudut lego ité; jari, ho’o muing ga, pé’ang agu kolém, lakom ga di’a-di’a!”

37Maik hi Paulus curup agu ata situ: “Toé kéta olong bicar, isé poli luca ami ata Roma, oné ranga data do, poli hitu udeng ami nggere-oné bui. Te ho’on isé kudut lego ami nenggitu kaut? Toé ngancéng nggitu kaut! Kong mai weki rud tu’a-tu’a béndar situ agu dadé ami nggere-pé’ang.”

38Sanggéd tu’a situ tombo le weki rud oné tu’a-tu’a béndar. Du dengé lisé hi Paulus agu hi Silas hitu ata Romas, itus kali rantang kétas.

39Mais isé agu tegi ampong agu dadé rasul situt sua nggere-pé’ang oné-mai bui agu tegi kudut isé legong béndar hitu.

40Itu kali isé legong bui hitu agu ngo oné mbaru di Lidia, agu du poli cumang agu asé-ka’é situt ca imbi nitu agu pandé lembu isé, itus kali ngod rasul situt sua.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran