Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 28 >> 

Hi Paulus Oné Malta

1Du cai agu selamak oné nanga, itu po pecing lami te tana hitu ngasangn nuca Malta.

2Ata ngara tana oné nuca hitu, di’a kétas agu ami. Isé keté api agu awar sanggég taung ami ngo nitu ai wangkag cain usang agu cés kéta.

3Du hi Paulus kawé rengka haju agu na’a oné api, pé’angn ca ular rani ali kolang de api hitu agu akit limé diha.

4Du ita ular hitu lisét ngara tana, akit limé di Paulus, mai taé cama taud: “Ata ho’o toét-toé cengata ata laséng mbelé atan, ai koném po hia poli célan oné mai tacik, hia toé sendo te moséy le Déwi Keadilan.”

5Maik hi Paulus pépas kaut ular hitu oné api agu toé kéta manga beti koé cekoén.

6Maik bet disé hia te bara kauty, ko ného wetér kaut matan. Maik woko béhéng lisé géréng ita lisé toé manga jari apa-apan oné weki diha, itug kali nuk disé te hia cengata déway.

7Toé tadang oné mai osang hitu, manga tana de tu’a de nuca hitu, ata ngasangn hi Publius. Hia tiba ami agu pandé jumik latang te ami di’a-di’a, tédéng telu leso.

8Du hitu ema di Publius halas kin ai pémpang agu ru'u lampék. Ngo hi Paulus oné lo’angn, hia ngajiy, agu témba limén lobo hia agu ina muing hia.

9Du poli hitu, mai kolé ata beti bana oné mai nuca hitu agu sanggéd isé pandé ina taungs.

10Isé hiang kéta amis, agu du lakog ami, isé mengkek taung ata sékék dami.

Hi Paulus Cai Oné Roma

11Telu wulang wa ga, ami lajar nitu mai’gm léti ca kepal oné mai Aléksandria ata du cekéng cés, ka’éng oné nuca hituy. Kepal hitu paké tanda Dioskuri.

12Ami cénggo oné Sirakusa agu ka’éng nitu tédéng telu leso.

13Mai nitu mai’gm ami lut lupi nanga, itu kali cai oné Regium. Ca leso poli hitu cai buru sili mai agu oné leso te suan caik ami oné Putioli.

14Nitu ami cumang agu asé-ka’é ca imbi agu ali tegi disé ami ka’éng pitu leso nitu cama-cama agu isé. Poli hitu ami ngo oné Roma.

15Sanggéd asé-ka’é ca imbi ata manga nitu poli dengé tombo latang te ami agu isé mai cumang ami haéng oné Forum Apius agu Trés Taberné. Du ita isé li Paulus, hia wali di’a oné Mori Keraéng, itu kali mberés kéta nain.

16Du cai’gm ami oné Roma, hi Paulus sendo te ka’éng oné mbaru de run cama laing agu cengata tentera ata loréng hia.

Tombo Agu Isét Yahudi Oné Roma

17Telu leso wa ga, hi Paulus bénta taung sanggéd ata tu’a laing disét Yahudi agu du nempung taung isé, mai taé di Paulus: “Asé-ka’én, koném po aku toé manga pandé apa-apag ata léwang wa’u dité ko adak de empo dité, maik deko aku oné Yérusalém agu téi oné limé data Roma.

18Du poli bicarg aku, isé nanang te lego aku, ai toé manga dumpu sala cekoén oné aku, ata naun te mbelé aku.

19Maik sanggéd ata Yahudi toé tiba apa hitu agu ali hitu wiga aku mboték nggere-oné Kaisér, maik toé kudut baro wa’u rug.

20Itu tara tegig aku kudut aku lélo agu tombo agu méu ai ali bengkes data Israél tara pongo le mendo ho’og aku.”

21Maik mai taé disé ngong hia: “Ami toé manga tiba surak oné mai Yudéa tombo latang te hau, agu toé manga cengatan oné mai asé-ka’é dité mai tombo ata da’at latang te hau.

22Maik ami ngoéng te séngét oné mai hau, co’o nuk de hau, ai latang te aliran ho’o baé lami, nia-nia kaut wan toé tiba lata.”

23Itu kali isé reké ca leson latang te hi Paulus. Du leso hitu, mais isé logur kétas nggere-oné mbaru ka’éng diha Hia tombo taung agu téi saka-si oné isé latang te Mori Keraéng hitut perénta ného raja; agu lorong wintuk di Musa agu Surak de Nabi-nabi, hia tombo kudut imbi lisé Mori Yésus. Tombo hitu pu’ung gula main dengkir mané.

24Manga ata imbi ali tombo diha, manga ata toé imbi.

25Itu kali wéar taungs, toé manga hena taud nukd oné isé. Maik hi Paulus ruda olo kin tombo ho’o ca: “Tu’ung kéta curup hitut poli caing le Nai Nggeluk oné empo dité lut hi Nabi Yésaya:

26Ngo ga oné wa’u ho’o agu taé: Méu te séngét agu séngét, maik toé haéng pa’éln, méu te lélo agu lélo maik toé tingeng

27Ai nai data wa’u so’o poli tebel agu tilud tadu te séngét agu mata disé daket tadud; kudut isé néka ita le matad agu séngét le tilud, agu pecing le nain itu kali holés, wiga Aku pandé ina isé.

28Landing hitu paka pecing le méu, te selamak hitut mai oné mai Mori Keraéng ho’o, keréba oné wa’u bana agu isé te séngét.”

29[Du poli tombo nenggitun hi Paulus, itus kali koléd ata Yahudi situ déméng agu woléng-woléng nukd.]

Hi Paulus Keréba Adak De Mori Keraéng Oné Roma

30Hi Paulus ka’éng sua ntaung oné mbaru ata bajar le run; hia tiba taung sanggéd ata situt ngo oné hia.

31Si’ang kéta liha agu toé manga do’ong hia keréba Adak de Mori Keraéng agu toing latang te Mori Yésus Kristus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran