Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 3 >> 

Hi Pétrus Pandé Ina Ata Péko

1Manga ca leso du kudut ngaji, aram ongga telu le mané ngo hi Pétrus agu hi Yohanés oné Mbaru de Mori Keraéng.

2Nitu manga cengata ata rona, ata péko du loas main, wiga hia paka berotong moléy. Lété leso ata hitu lonto dehak para Mbaru de Mori Keraéng ata caron Lewang Nau, kudut tegi séng oné ata situt ngo oné Mbaru de Mori Keraéng.

3Du ita lata hitu te hi Pétrus agu hi Yohanés kudut ngo oné Mbaru de Mori Keraéng, hia sanggar limén te tegi.

4Isé lélo hia agu mai taé di Pétrus: “Lélo koé amih.”

5Itug kali ata hitu lélo isén déméng agu bengkes te tiba cao-ca oné mai isé.

6Maik taé di Pétrus: “Emas agu pérak toé manga oné aku, maik apa kaut ata mangan oné aku, aku téing hau: Le ngasang de Mori Yésus Kristus, ata Nasarét hitu, to’o agu lakoh ga!”

7Itu kali cau limé wanang data hitu agu campé hia te hesé. Du hitu muing mberes wa’in agu wingkul data hitu.

8Hia téker agu hesén og kali lakon nggere-lé-nggere-lau agu lut isé nggere-oné Mbaru de Mori Keraéng, cang agu lakon agu tékern agu naring Mori Keraéngy.

9Sanggéd ata ita hia lakoy cang agu naring Mori Keraéng.

10Og pecing lisé hia ata hiot laséng lonto agu sanggar limén te tegi oné Lewang Nau Mbaru de Mori Keraéng wiga sanggéd isé jenger agu lengets landing le ita ata hitu ngancéng lako koley.weki diha.

Kotbah di Pétrus Oné Kecaka Salomo

11Ali ata hitu lut molém taung hi Pétrus agu hi Yohanés, og mai taungd ata do situt lenget nemper wa ranga disé oné Kecaka ata caron Kecaka Salomo.

12Du ita hitu li Pétrus, mai taén agu ata do situ: “Oé ata Israél, co’o tara lenget laingn le méu tanda lenget hitu agu co’o tara lélo ami, néhot lami kétag pandé lako kolén ata ho’o ali kuasa ko nggeluk dami?

13Mori Keraéng di Abraham, Ishak agu hi Yakob, Mori Keraéng de empo dité, poli bong ngasang de Mendi Run ngong Mori Yésus hitut téi de méu agu capu olo mai ranga di Pilatus koném po hi Pilatus beté-bicar kudut lego Hia.

14Maik méu poli capu Ata Nggeluk agu Molor, agu nanang cengata ata ala ata latang te méu.

15Méu poli mbelé Hiat wé’ang salang te mosé di’a, maik Mori Keraéng pandé mosé kolé Hia oné mai ata mata, agu latang te hitu ami ho’o saka-sin.

16Landing ali imbi oné Ngasang de Mori Yésus wiga Ngasang hitu poli pandé mberes ata ho’ot ita agu pecing de méu, agu ali imbi hitu kolé tara pandé inan ata ho’o wa ranga de méu.

17Asé-ka’én, pecing laku te méu poli pandé nenggitus, ali toé pecing le méu cama ného sanggéd ata tu’a laingn te wintuk méu.

18Maik ali hitu Mori Keraéng poli rapak apa ata poli curup médé lut sanggéd nabin te Mésias hitut wuat Diha paka cukung susay.

19Landing hitu, doing koé agu teser ga kudut ampong ndékoks,

20kudut Mori Keraéng téing cias agu wuat Mori Yésus ata pu’ung du wangkan poli wérét te Hia hitu hi Kristus.

21Hi Kristus hitu paka ka’éng éta Surgay dengkir olé koléd sanggéd cao-ca ného reweng de Mori Keraéng lut sanggéd nabin situt nggeluk danong.

22Bom toé poli tombon li Musa: Mori Keraéng te pandé mosé kolé latang te méu cengata nabi oné mai asé-ka’és, cama ného aku: Séngét koé hiam oné cao-ca situt kudut tombo liha oné méu.

23Agu manga jari laingn, néténg ata situt toé séngét nabi hitu, te mempos oné mai bahi-réha ro’éng.

24Céwén kolé, sanggéd nabi situt poli tombod, pu’ung oné mai hi Samuél agu situt cai be musi mai hia, poli nampo latang te uwa ho’o.

25Méu te tiba sanggéd nampo situ agu tiba pati oné mai reké ata poli pandén le Mori Keraéng agu empo dité, du Hia manga rewengn agu hi Abraham: Lut waé de hau, sanggéd uku oné lino te berkaks.

26Latang te méu muing laring cain Mori Keraéng pandé mosé kolé Mendi-Run agu wuat Liha latang te méu, kudut Hia berkak méu agu pandé holés kolé méu oné mai sanggéd da’at.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran