Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 1 >> 

Tabé

1Oné-mai hi Paulus, rasul di Kristus Yésus ali ngoéng de Mori Keraéng, agu hi Timotéus asé-ka’é dité,

2latang te weki serani agu ata imbi oné hi Kristus oné tana Kolosé. Widang agu hambor-libur oné-mai Mori Keraéng, Ema dité, loréng méuy.

Wali Di’a Agu Ngaji

3Ami toé hema bogm, wali di’a oné Mori Keraéng Ema, Mori dité Yésus Kristus, néténg-néténg ami ngaji latang te méu,

4ai ami poli dengé latang te imbi de méu oné hi Kristus Yésus agu latang te momang de méu kamping te sanggéd ata nggeluk,

5landing bengkes hitut poli mengkekn latang te méu éta Surga. Latang te bengkes hitu poli dengé olon le méu oné-mai curup molor ngong Keréba Di’a,

6hitut poli cain oné méu. Keréba Di’a hitu wuay agu bekay oné temu tana lino, nggitu kolé oné bahi-réha méu, pu’ung kaut du dengén le méu agu pecing widang de Mori Keraéng ata tu’ungn kéta.

7Sanggéd taung situ poli pecingd le méu oné-mai hi Épafras, haé-reba mintur laing ata momang lami, ata latang te méu ciri ata mintur hi Kristus, hitut junggu.

8Hia hitu kolé ata poli si’ang oné ami, momang de méu oné Nai Nggeluk.

9Landing hitu pu’ung kaut du dengén lami, ami toé manga beteng ngaji latang te méu. Tegi lami kudut méu penong ali sanggéd mbeko agu pecing de nai latang te pecing ngoéng de Mori Keraéng,

10wiga mosé de méu naun olo mai ranga Diha agu henan oné nai Diha oné sanggén cao-ca agu méu téing wua oné sanggéd gori ata di’ad agu todo oné pecing latang te Mori Keraéng,

11agu pandé mberes ali sanggéd mberes ali kuasa angos Diha latang te tanggong sanggéd cao-ca ali seber agu lembak,

12agu wali di’a ali nisang nai oné hi Ema hitut pandé naun méu kudut tiba maki de méud oné apa ata poli wérét latang te sanggéd ata nggeluk oné gérak.

13Hia poli ledo ité oné-mai kuasa de nendep agu hésing ité nggere-oné Adak de Anak Diha hitut momang;

14oné Hia ité paéng sambé ité ngong ampong ndékok.

Lando Di Kristus

15Hiay gambar de Mori Keraéng ata toé ita le matay, ata ngaso, céwé lando oné-mai sanggéd ata poli dédék,

16ai oné Hiay poli dédék sanggéd cao-ca ata manga éta Surga agu ata manga oné lino, ata ita le matad agu ata toé ita le matad, seriga ko tana perénta de raja, pemerénta ko ata cau kuasa, sanggén cao-ca dédék Lihas agu latang te Hia.

17Hia mangay, olo mai sanggéd cao-ca, agu sanggéd cao-ca neki-cas oné Hia.

18Hiay sa’i de weki ngong ata serani. Hiay ata ngaso, ata laring cain to’o kolé oné-mai ata mata, wiga Hia muing ata céwé landon oné-mai sanggén cao-ca.

19Ai sanggén taung penong de Mori Keraéng henan ka’éng oné Hias,

20agu lut Hiay, Mori Keraéng pandé hambor sanggén cao-ca agu run Hia, siot manga oné lino ko siot manga éta Surga, du Hia poli pandé hambor agu dara oné panggol di Kristus.

21Méu kolé hiot danong mosé tadang oné-mai Mori Keraéng agu ciri ata bali Diham oné nais agu oné nuks cama ného hitut si’ang kéta ali pandé da’at de méu,

22te ho’on pandé hambor Liha oné weki di Kristus ali mata Diha kudut méu ciri nggeluk agu toé manga celas oné ranga Diha.

23Landing hitu méu paka seber oné imbis, kong kis mberes agu toé gégom agu néka lorong le méu kudut hésing oné-mai bengkes de Keréba Di’a, hitut poli dengé de méu agu hitut poli keréban oné temu tana lino agu aku ho’o hi Paulus poli ciri ata mintur laing.

Mintur Agu Susa Di Paulus

24Te ho’on aku nisang kéta naig, ai aku ngancéng ta’ong susa landing kaut méu, agu pandé rapak oné weki daku apa ata géongd oné susa di Kristus latang te weki Diha, ngong weki serani.

25Aku poli ciri ata mintur latang te weki serani hitu lorong agu dis hitut imbi le Mori Keraéng oné aku kudut keréba ruda oloy tombo Diha ali jepek tu’ung latang te méu,

26ngong pété ceha hitut cehep kin pulu liwag ata sinan, agu oné-mai waé ca haéng waé ca, maik te ho’on bétas kétay agu sanggéd ata nggeluk Diha.

27Oné isé Mori Keraéng ngoéng toi, nggitu boran agu mengitn pété ceha hitu oné bahi-réha wa’u bana: Ngong hi Kristus manga oné bahi-réha méuy, hi Kristus hitu bengkes latang te angos!

28Hia hitut keréba dami, émé néteng-néténg ata toing lami agu néténg-néténg ata nungku oné sanggéd mbeko kudut titong néténg-néténg ata nggere-oné besik oné hi Kristus.

29Hituy rébok daku agu pépok daku ali sanggén mberes lorong agu kuasa Diha hitut gori ali mberes oné aku.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kolose 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran