Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 3 >> 

1Landing hitu, émé méu pandé to’o kolém agu hi Kristus, kawé koém apa situt éta, nia mangan hi Kristus, ata lonto oné racap wanang de Mori Keraéngy.

2Nuk koém apa situt éta, toé so’ot oné lino.

3Ai méu poli matas agu mosé de méu ceha cama-cama agu hi Kristus oné Mori Keraéng.

4Émé hi Kristus hitut mosé dité, itay tai, méu kolé te ita cama agu Hiam oné angosn.

Manusia Weru

5Landing hitu pandé matas oné wekis sanggéd taung situt de lino, ho’os: nlung, rinek, todong, motor agu ngomper ata cama agu io pina-naéng,

6sanggéd taung situ pandé rabo Mori Keraéng (latang te sanggéd ata toé lorong).

7Danong kolé méu pandé apa situ du méu mosé bonén hitum.

8Maik te ho’on, oké taung so’o, ho’os: rabo, ngger ného acu, pandé da’at, nggecer-nggewuk, agu curup da’at ata pé’ang oné-mai mu’u de méu.

9Néka manga kolé méu adong taus, ai méu poli loak manusia mangas agu gaukn,

10agu poli paké manusia weru hitut nukung pandé werun kudut tiba pecing ata molord, lorong gambar de Mori Dédék;

11oné apa ho’o toég manga kolé ata Yunani ko ata Yahudi, ata poli sunat ko ata toéd sunat, ata Barbar ko ata Skit, mendi ko ata toé mendi, maik hi Kristus oné sanggén taung, agu manga oné sanggén cao-ca.

12Landing hitu, ai méu ata poli pilé le Mori Keraéng ata pandé nggelu agu ata momang Diha, paké koé le méu: lembak nai, gawas, kasi-asi nai, wendos, agu ngéngga nai.

13Ngéngga koé nais méu, hiat cengata agu ata bana agu ampong koé hiat cengata agu ata bana, émé hiat cengata ngetek ata banay, cama ného Mori poli ampong méun, pandé nenggitu kolé méu.

14Bétan mai sanggéd taung situ: Paké koé le méu momang, kudut luing pongo pandé neki-cas agu pandé besik.

15Poro hambor-libur di Kristus perénta oné nai de méuy, ai latang te hitu muing méu poli béntas oné ca weki. Agu wali di’am ga.

16Nahé curup di Kristus ka’éng déméng monggu-roun oné bahi-réha méu, wiga méu ali dod mbeko toing agu hiat cengata babang haé atan agu canggu déré mazmur agu déré naring agu déré de nais, méu wali di’a kamping Mori Keraéng oné nais.

17Agu sanggéd cao-ca ata pandé le méu ali curup ko pandé, pandé taung situ oné ngasang de Mori Yésus, cang agu wali di’a lut Hia oné Mori Keraéng, Ema dité.

Mancung De Nggota Oné Ka’éng Kilo

18Oé méut ngasang wina, denggut koém agu ronas, ného nian oné Morin.

19Oé méut ngasang rona, momang koé winas agu néka sehak agu hia.

20Oé anak-anak, lorong koé ata tu’as oné sanggéd cao-ca, ai hitu ata henan oné Morin.

21Oé méut ngasang ema, néka pandé beti-nai de anaks, boto mbalo naid.

22Oé méut ngasang mendi, lorong koé moris oné lino ho’o, oné sanggén cao-ca, néka hanang oné ranga disé kanang kudut nisang nai disé, maik ali lulus nai landing rantang Morin.

23Apa kaut pandé de méu, pandé koé ali di’am cama ného latang te Morin agu toé latang te manusia.

24Pecing le méu, te oné-mai Morin méu kudut tiba mbaté ata ciri lahé de méu. Hi Kristus hitu tuangy, agu méu ciri mendi Diham.

25Céing kaut ata pandé sala te tanggong salan hitu, ai Mori toé manga lélo atan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kolose 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran