Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 1 >> 

Wangkan Tombo

1Keraéng Téofilus, Dod’g ata situt te tur ca keréba latang te sanggéd taung apa situt poli mangad oné mai beréha ité,

2ného siot tombo agu ité lisé, isét du wangka pu’ungn ita le matad agu ata bad keréba.

3Landing hitu, du poli pijir laku pu’ung du wangkad, itu kali na’a oné Suraks laku,

4kudut pecing tu’ung kétas lité, te sanggéd situ toing oné ité laing patéd kéta.

Toi Latang Te Loasn Hi Yohanés Cebong

5Du uwa di Hérodés, raja tana Yudéa, manga cengata imam, ngasangn hi Zakaria oné mai ca liup agu hi Abia. Winan ga wa’u di Harun hi Élisabét ngasangn.

6Isét sua molord oné ranga de Mori Keraéng, agu moséd lorong taung perénta agu wérét de Mori Keraéng agu toé manga celad.

7Maik isé toé manga anakd, ai hi Élisabét toé wingy agu isét sua so’o tua lopos ga.

8Manga cangkalin, du caig oru maki de uku disén, hi Zakaria pandé lorong ného imamy oné ranga de Morin.

9Ai du téka nampo, nenggitu laséngn te petok imam hitut pandén, toi hia te ngo oné Mbaru Nggeluk, agu tapa dupa nitu.

10Du rémé tapan dupa, sanggéd ata do impungn be pé’angs agu ngaji kid.

11Rodo itan cangata malékat de Mori Keraéng li Zakria hesé oné racap wanang de compang baté tapa dupa.

12Ita punggawa hitu hia gégay agu rantangy.

13Maik mai taé de Malékat hitu agu hia: “Néka rantang hau Zakaria, ai ngajim polig tiban, agu hi Élisabét, winam, te loas cengata ata rona, agu paka téi ngasang hia le hau hi Yohanés.

14Hau te nisang naim agu te nakah ngot ata do kolé nisang taung naid landing loasn hitu.

15Ai hia te moséy oné ranga de Morin agu hia toé kéta inung anggor ko tuak rani agu hia penong le Nai Nggeluky, pu’ung oné mai tuka de endén;

16hia te pandé do data Israél holés kolé nggere oné Morin, Mori Keraéng disé,

17agu hia te lako bolo mai Mori Keraéng oné Nai agu kuasa di Élia kudut pandé holés nai de sanggéd ema latang te anakd, agu nai disét da’at nggere-oné nai disét molor. Agu le hitu ambi te Morin ro’éng ata kopn latang te Hia.”

18Itu kali mai taé di Zakaria ngong malékat hitu: “Co’o kétay laku pecingn, te apa ho’o te jariy? Ai aku tu’ak ga, agu wina daku tiong lén mosén.”

19Walé de malékat hitu agu hia: “Aku ho’o hi Gabriél, hitut tiba taé de Mori Keraéng, agu ata wuat te curup agu hau, agu kudut caing keréba di’a ho’o oné hau.

20Moro matan, hau te dopelh agu toé ngancéng curupn dengkir leso du nia taung jarid apa so’o ai toé imbi curup dakuh, hitut manga tu’ung tai itan du cai leson.”

21Rémé nggitun, dod ata sereng kid géréng hi Zakariasd. Lenget laing lisé, te nggitu bail naisn oné Mbaru Nggeluk. Itu kali hia tombo hawa-haol agu isén, ai hia, hitu kin dopéln.

22Du ngo nggere-pé'ang, hia toé ngancéng curupy agu isé, wiga baég lisé te hia poli ita ca tanda oné Mbaru Nggeluk. Itu kali téeing tanda molé liha nggere-oné isé, ai dopel kin hia.

23Du polig leso maki dihan, hia kolé mbarun.

24Remon wa poli hitu, hi Élisabét, winan, na’ang wekin, agu tédéng lima wulangn hia toé ngo bepé’angy, taén:

25“Ho’o kéta ca pandé de Mori Keraéng latang te aku, agu te ho’on, Hia henan té capu ritak daku oné mai ranga data.”

Toi Latang Te Loasn Mori Yésus

26Oné wulang te enemn, Mori Keraéng jera malékat Gabriél ngo oné ca béndar oné Galiléa, ngasangn Nasarét,

27oné cengata anak molas hitut naca agu cengata ata ngasangn hi Yusuf oné mai kilo di Daud; ngasang de anak molas hitu hi Maria.

28Du malékat hitu ngo oné mbaru di Marian, mai taén: “Tabé, ité ata widang berkak le Morin, Mori Keraéng manga agu itéy.”

29Ného wetér hi Maria dengé curup hitu, mai taén oné nain, apa kétay péng betuan tabé hitu.

30Mai taé di malékat hitu ngong hia: “Néka rantang, Maria, ai ité te tiba widang berkak oné ranga de Mori Keraéng.

31Moro matan, ité te na’ang wekid agu te loas cengata anak ata rona, agu porong téing ngasangy lité Hia hi Yésus.

32Hia te ciri ata méséy, agu te caro Anak de Mori Keraéng Ata Langkas Kéta. Agu Mori Keraéng te widang Hia seriga di Daud, empo Run;

33agu Hia ata ciri raja sanggéd waé di Yakob dengkir tain, agu peréntan toé manga tara cemoln.”

34Curup di Maria ngong malékat hitu: “Co’o kéta néng ngancéng jari apa hitu, ai aku toé di neki agu ronag?”

35Wantil de malékat hitu agu hia: “Nai Nggeluk wa’u oné itéy, agu kuasa de Mori Keraéng ata langkas kéta te sémbéng itéy; ali hitu, anak hitut kudut loas lité Anak nggeluk de Mori Keraéng.

36Agu moro matan, hi Élisabét, asé-ka’ém hio, hia kolé te ho’on, na’ang wekin cengata anak ata rona du turung tu’an, agu ho’og wulang te enem, hia hitut le taé ata toé wingy.

37Ai latang te Mori Keraéng sanggén cao-ca ngancéng kéta taung.”

38Mai taé di Maria: “Tu’ung-tu’ung kéta aku ho’o mendi de Mori Keraéngk; jari oné aku lorong taém hitu.” Itug kali ngon malékat hitu.

Hi Maria Agu Hi Élisabét

39Pisa wulang poli hitu, ngon hi Maria, nggaruk lako nggere-éta goloy, tua ca béndar oné Yéhuda.

40Cai nitu hia, ngo oné mbaru di Zakarias, agu tabé hi Élisabét.

41Agu du hi Élisabét dengé tabé di Mariay, jékal anakn oné tukan, agu hi Elisabét kolé penong le Nai Nggeluky,

42mai taén agu télés kéta rewengn: “Berkak kéta ite oné mai sanggéd inéwai, agu berkak kéta wua tukam.

43Céing kétak aku ho’o, wiga endé de Morig mai la’at akuy?

44Ai moro matan, tu’ung, du tabém hitu dengé le tilu dakuy, anak ho’ot oné tukag jékal nakan.

45Mosé di’a ité, ai ité imbi apa ata curup de Mori Keraéng, te cai oloy.”

Déré Naring Di Maria

46Mai taé di Maria: “Weki agu wakar’g bong Mori Keraéngy,

47agu nakay ai Mori Keraéng, Ata selamak aku,

48ai Hia poli ita merik de mendin. Moron kéta, pu’ung ho’o main, sanggéd bija nggere-wan, te curup ngong aku mosé di’ay,

49ai Hiat Pu’un Kuasa, poli pandé wintuk mésé kéta oné aku, agu nggeluk kéta ngasangn.

50Agu nabitn wa-wa na’ay lobo ata hitut rantang Hiay,

51Hia toto kuasan ali pandé le limén, agu pandé mbihi-mbehar ata situt mésé kéta naid.

52Hia na’a nggere wa ata situt manga kuasad éta mai serigad, agu téti nggere étas ata situt pele-wa

53Hia pandé hépak taungs situt di’ad oné ata situt daréms, agu jera ata situt bora ngo agu limé kanangd.

54Hia campé Israél mendi Run, ai Hia nuk nabit Run

55ného hitut baté rekén oné empo dité, oné hi Abraham, agu wua-wélan dengkir tain.”

56Agu hi Maria, am manga telu wulang ka’éng cama agu hi Élisabét, itu po kolé béon.

Loasn Hi Yohanés Cebong

57Poli hitu, rapakg wulangn hi Élisabét te loasy, agu hia lada cengata anak ata rona.

58Du dengé le haé béon, agu taung haé ukun, te Mori Keraéng poli toi nabitn hitut nggitu bail mésén oné hia, naka kétas isé cama laing agu hia.

59Itu kali maid isé, du leso te alon, te sunat anak koé hitu, agu kudut téing ngasang lisé hia: hi Zakariasy, lorong ngasang de eman,

60maik taé dé endén; “Néka, hia paka ngasang hi Yohanés.”

61Mai taé disé ngong hia: “Toé manga oné mai kilo de méu ata ngasang nenggitun.”

62Itu kali nggewit molé kaut eman lisé te réi, céing liha téing ngasangn anakn hitu.

63Tegi liha watu tulis, poli hitu tulis liha: “Ngasangn hi Yohanés.” Sanggéd isé jenger kéta taungs.

64Agu du hitu kolé wuka mu’un, ngancéng tomboy te naring Mori Keraéng.

65Rodo rantang taungs ata situt ka’éng baling isé, agu sanggéd apa situ dumuk lobo-mu’us oné temu tana lengko Yudéa.

66Agu sanggéd ata situt dengén, na’a oné nais, agu mai taéd: “Ciri apa kéta péng anak koé ho’o tai?” Ai berkak de Mori Keraéng loréng hiay.

Déré Naring di Zakarias

67Agu hi Zakarias, eman penong le Nai Nggeluky, itu kali lén pedén:

68“Naring kétay Morin, Mori Keraéng de Israél, ai Hia la’at ro’éngn agu ba géal latangt isé,

69Hia pandé todo ca rangga selamak te ité, oné mai waé di Daud, mendin,

70– ného hitut poli curupn pu’ung médé main, le mu’u de sanggén taung nabi situt nggeluk,

71te caca ité oné mai sanggéd bali dité, agu oné mai limé de sanggéd taung isét kodo ité,

72kudut toto nabitn oné empo dité, agu nuk rekén hitut nggeluk,

73ngong wada hitut poli taé oné hi Abraham, ema de empo dité, te Hia widang itéy

74kudut ité lego oné mai lime data balid, ngancéng suju Hia toé déméng rantang

75oné helek agu molor wa ranga Diha tédéng moséd

76Agu hau, oé anak daku, te caro nabi de Mori hitut Langkas Kéta, ai hau té lako bolo mai Morih, té wé’ang salang latang té Hia,

77té téing agu ro’éng Diha haéng pa’él latang selamak hitu, landing le ampongs ndékok disé,

78le widang agu mohas oné mai Mori Keraéng dité, ali nia Hia te laat ité, mataleso gula éta mai osang langkas,

79latang te gérak isét ka’éng oné nendep, agu ata gonggém moséd, kudut tito wa’i dité nggere oné salang hambor-meler.”

80Anak koé hitu, éta-éta tu’an agu danga-danga weger nain. Agu hia ka’éng oné satar mambaky dengkir leso hia paka toto wekin oné Israél.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel