Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 13 >> 

Ndékok Agu Séang

1Lété hitu, mai oné Mori Yésus pisa taus ata ba wéro latang te isét Galiléa, ata poli mbelé li Pilatus wiga darad haor agu dara takung hitut podo disé.

2Mori Yésus walé agu isé: “Nuk de méu ga, ata Galiléa so’o céwé ndékokd, itu po ndékok de sanggéd ata Galiléa situ iwod, ai isé nenggitu muings wadad?

3Toé yé! Taé daku ngong méu. Maik émé méu toé teserm, sanggés méu te calang ného nggitu kolém.

4Ko le nuk de méu, isét campulu alo situt mata tené le ngando ruis Siloam, céwé mésé salad, itu po sala de sanggéd ata bana, situt ka’éng oné Yérusalém?

5Toé! Taé Daku agu méu. Maik émé méu toé teserm, sanggés méu te calang ného nggitum.”

Rapang Latang Te Pu’u Ara Ata Toé Wuay

6Mai Mori Yésus tombo rapang ho’o: “Cengata ata manga haju aran ata todo oné uma anggorn, hia ngo tuluk wuan, maik toé manga itad liha.

7Itug taén agu isét lami uma anggor hitu: Telun taung ata laun, aku mai kawé wuan ara ho’o, maik toé manga itad laku. Pokay haju ho’o! Te co’on hia mosé kéta bon oné tana ho’o!

8Mai walé data hitu: Keraéng, co’om ondang koéd mosén ntaung ho’o di; aku te bonang baling pu’un agu pandé li'angy,

9am wuay ntaung musi; émé toé, pokay gi!”

Pandé Ina Ata Beti Du Leso Sabat

10Manga cengkalin Mori Yésus ngai toingn oné ca mbaru ngaji du leso Sabat.

11Nitu manga cengata inéwai hena le jing da’aty, campulualo ntaungy gi, wiga wenggosn, agu toé ngancéng hesé tontésn kolé.

12Du itan le Mori Yésus inéwai hitu, béntay Liha, agu mai taén ngong hia: “Oé endé, di’ag betim.”

13Itu kali témba limén lobo inéwai hitu, agu du hitu kéta muing hesén inéwai hitu, agu bong Mori Keraéngn.

14Maik hiat tu’a laingn mbaru ngaji, rabo da’aty, méséng Mori Yésus pandé ina ata du leso sabat. Maig taén ngong ata do: “Manga enem leso te gori, landing hitu, mai kaut ca leson te pandé di’a, néka du leso Sabat.”

15Maik Mori Yésus koléng hia, mai taén: “Oé méut pisik, toé weli néténg méu ledo japi ko keledais oné mai kandang du leso Sabat, agu téing waés?

16Toé weli inéwai ho’o, ata campulu alo ntaung pongo le jingy, paka caca oné mai pongon hitu, ai hia anak di Abraham?”

17Agu du Hia curup nenggitun, sanggéd ata balin ritaks, maik sanggéd taung lawa do naka kétas, landing sanggéd tanda lenget situt poli pandé Liha.

Rapang Latang Te Wini Sawé Agu Ragi (Mat 13:31-33; Mr 4:30-32)

18Maig taé de Mori Yésus: “Rapang lepaiy Laku Adak de Mori Keraéng, agu lepaiy di Laku tomingn?

19Adak de Mori Keraéng, rapangn cama ného wini sawé, hitut emi lata, wéras oné uman; wini situ todo agu ciri pu’u mésé, agu kaka lélap situ éta awang pandé cewo oné dangkan.”

20Agu curup kolé Liha: “Le paiy Laku tomingn Adak de Mori Keraéng?

21Hia rapangn ného ragi hiot emi le cengata inéwai, agu hamol oné sepét terigu telumpulu kilo, dengkir labok taungn.”

Céing Ata Selamakn

22Poli hitu Mori Yésus lako labok oné mai béndar ca ngo oné béndar ca, agu ngo oné béo-béo bana koléy, cang agu toingn agu ruda olon lakon nggere-oné Yérusalém.

23Agu manga cengata hitut réi agu Hia: “Mori, cekoé kanangs ata situt selamaks?”

24Mai walé de Mori Yésus ngong taung ata nitu: “Wuli-mpoat koém te ngo oné, lut para kéot hitu! Ai Aku taé agu méu: Dod ata te wuli wekid te ngo boné, maik toé kéta ngancéngs.

25Émé hiat ngara mbaru poli to’on agu tadu paran, méu te hesé be pé’angm agu nontong mtaung para, mai taés: Keraéng, cengka koé para te ami! Agu Hia te walé agu mai taén ngong méu: Aku toé baé mai nia mais méu!

26Maig taé de méu: Ami poli hang agu inung cama agu Itékm, agu Ité poli toing oné sanggéd salang béndar dami.

27Maik Hia te curup agu méu: Aku toé baé mai nia mais méu, pé’ang oné mai ranga Daku, oé sanggés taung méut pandé da’at!

28Nitu de ga, te manga jéjéng agu kérek ngis, lété ita le méu hi Abraham agu hi Ishak agu hi Yakup, agu sanggéd taung nabi, oné Adak de Mori Keraéngs, maik weki rus méu te péncar nggere-pé’angm.

29Agu ata situt mai awo mai agu salé mai, mai le mai agu lau mai, isé te lonto hang oné Adak de Mori Keraéngs.

30Agu moro matan kéta, manga ata taki musi, te ciri ata te kolos, agu ata hitut te kolos te ciri ata taki musiy.”

Mori Yésus Paka Mata Oné Yérusalémy –; Gesar Latang Te Yérusalém (Mat 23:37-39)

31Lété hitu mais pisa taus ata Parisi, mai taéd ngong Mori Yésus: “Ngoh ga, néka ka’éng cé’é ho’oh, ai hi Hérodés kudut mbelé Itéy.”

32Mai walé de Mori Yésus agu isé: “Ngo ga, agu taé oné acu cekel hitu: Aku mbér jingk agu pandé ina atak leso ho’o agu diang, agu du leso te telun Aku te pandé polis.

33Maik leso ho’o, diang agu cesua, Aku paka ruda olon lakog, ai toé kéta manga dé’it cengatan nabi te pakiy, émé toé oné Yérusalémy.

34Yérusalém, Yérusalém, le hau pakid sanggéd taung nabi, agu rampas le watus sanggéd ata situt wuat oné hau! Pisa-pisa ngkalig, Aku kembung te hilirs anakm, cama ného iné manuk igol anakn be wa mai lebén, maik méu toé goris.

35Moro matan, mbarus ho’o te legoy, agu ciri rawengy. Maik Aku taé agu méu: méu te toé ita Aku kolém, dengkir du leso curup de méu: Berkak de Hia hitut mai le ngasang de Mori Keraéngy.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel