Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 4 >> 

Damang Oné Satar Mambak (Mat 4:1-11; Mr 1:12-13)

1Mori Yésus hitut penong le Nai Nggeluky, kolé oné mai waé Yordan, itu kali titong le Nai Nggeluky oné satar mambak.

2Hia ka’éng nitu patmpulu leso béhéngn, agu damang le jing da’aty. Lawang nitun Hia, toé kéta manga hangn, agu du poli hitu Hia darém gi.

3Itu kali mai taé de jing da’at ngong Hia: “Émé Anak de Mori Keraéng Hau, jera dé watu so’o ciri rotis.”

4Mai walé de Mori Yésus agu hia: “Manga tulis: Mosén manusia toé le roti kanang.”

5Poli hitu hia dadé Mori Yésus éta osang ata langkas, agu ca repa mata kaut hia toto taung agu Hias sanggéd menan de tana lino.

6Mai taé de jing da’at ngong Hia: “Sanggéd situt kuasa agu di’a dirapn te téing Haus laku, ai sanggéd situ polig téing agu akud, agu aku téing oné céing kaut ata ngoéng laku.

7Jari, émé Hau suju akuh, sanggéd menan situ, de Haus morid.”

8Maik Mori Yésus taé agu hia: “Manga tulis; Hau paka suju Mori Keraéng, Sengajim, agu oné Hia kaut hau iom!”

9Poli hitu, hia dadé Mori Yésus nggere-oné Yérusalém, agu peher Hia éta bubung Mbaru de Mori Keraéng, mai taén ngong Hia: “Émé Anak de Mori Keraéng Hau, woncekh dé nggere wah,

10ai manga tulis: ‘Latang te Hau, Hia jera sanggéd taung malékatn kudut sémbéng Hau,

11agu isé te saka Hau lobo liméd, rantang boto timpok oné watu wa’im.’”

12Mai walé de Mori Yésus agu hia: “Manga curup, hau néka damang Mori Keraéngm, Sengajim.”

13Du poli taung cemold sanggéd damang de jing da’at hitu, jing da'at hedong oné mai Hia, agu géréng leso ata di’an.

Mori Yésus Kolé Nggere Oné Galiléay (Mat 4:12-17; Mr 1:14-15)

14Le kuasa de Nai Nggeluk, koléy Mori Yésus nggere oné Galiléa. Agu émbo-wéron latang te Hia oné temu tana hitu.

15Cang hitun, Hia toing ata oné sanggen Mbaru ngaji, agu sanggéd ata naring Hias.

Mori Yésus Toé Tibay Oné Nasarét (Mat 13:53-58; Mr 6:1-6)

16Hia ngo oné Nasarét, béo baté uwan, agu lorong laséngn du leso Sabat, Hia ngo oné Mbaru ngajiy, agu hesé kudut bacang Kitab Nggeluk.

17Téing oné Hia Kitab di nabi Yésaya, agu du poli wukan Liha, Hia dumpu curup ata manga tulisn:

18“Nai de Mori Keraéng manga oné Akuy, ali Hia palas Akuy, kudut caing keréba di’a oné ata lénggé; agu Hia poli wuat Akun

19te tura caca wasé latang te isét dekong, agu ita ata latang te isét buta, kudut legod isét rené, te tombo ntaung nabit de Mori Keraéng cai gi.”

20Poli hitu tadu Liha buku hitu, téing kolé oné hiat caun, itug kali lonton; lepot oné Hia taungs mata disét manga oné Mbaru ngaji hitu.

21Itu kali Hia pu’ung toing isé, mai taén: “Oné leso ho’o rapakn curup ho’o, du dengén le méu.”

22Sanggéd ata situ naring molor Diha, agu isé lengets landing curupn situt manik laingd néng caron, itu kali mai taéd: “Toé weli anak di Yusuf Hia ho’o ko?”

23Maig taéN ngong isé: “Toét-toé, méu taé go’ét ho’o ngong Aku: Oé doktér, pandé ina koé weki rum di. Pandé koé cé’é ho’o kolé, oné béo rum ho’o, sanggéd situt dengé lami ata poli jarid oné Kapérnaum!”

24Agu mai kolé taén: “Aku taé agu méu, tu’ung kéta toé manga nabi ata hiang oné tana run.

25Agu Aku taé oné méu, -- agu curup Daku ho’o molorn: Du uwa di Élia manga dod inéwai luang oné Israél, lété hitu walis tédéng telu ntaung agu enem wulang, agu cain darem hena oné temu tana.

26Maik hi Élia, wuaty toé latang te cengatan oné mai isé, maik oné inéwai luang oné Sarfat, oné tana Sidon.

27Agu du uwa di nabi Élisa, dod ata boké oné tana Israél, toé kéta cengatan oné mai isé ata helis wekid hanang hi Naaman ata Siria hitu.”

28Dengé hitu, rabo da’ats ata situt oné mbaru ngaji.

29Isé hesés, agu wur Mori Yésus nggere-pé’ang mai béndar, agu dadé Hia oné lupi ngampang poco, osang baté hesén béndar hitu, kudut wéwéng Hia oné ngampang hitu wan.

30Maik hia lako seduk lagé oné beréha iséy, agu ngon.

Mori Yésus Oné Mbaru Ngaji Oné Kapérnaum (Mr 1:21-28)

31Poli hitu Mori Yésus ngo oné Kapérnaumy, ca béndar oné Galiléa, agu toing nitu néténg leso Sabat.

32Isé lenget da’ats dengé toingN, ai penong kuasa kéta pa’u curupN.

33Oné mbaru ngaji hitu manga cengata ata hena le jingy agu hia ciékn:

34“Oé Hau Yésus ata Nasarét, apa sékékm Hau agu pandé dami? Ité mai te pandé calang amit? Pecing laku Tité: Ata Nggeluk oné mai Mori Keraéng.”

35Maik renti hia le Mori Yésus, mai taéN: “Hema, pé’ang hau oné mai ata hitum!” Mai jing da’at hitu péncar ata hitu oné beréha ata do, agu pé’ang oné mai hian, toé kolé pandé beti koé cekoén liha.

36Agu sanggéd ata lengets, mai taé cama taud: “Lengn tu’ung curup ho’o! Ai agu semengakn kéta, agu kuasaN Hia perénta sanggéd jing da’at agu pé’ang kauts isé.”

37Wéro-émbon tombo nia-nian Hia oné tana hitu.

Mori Yésus Pandé Ina Inang Di Pétrus Agu Ata Iwod (Mat 8:14-17; Mr 1:29-34)

38Poli hitu Hia kolé oné mai mbaru ngaji hitu, ngo oné mbaru di Simon. Inang di Simon rémé kéta pémpang mésén, agu tegi lisé oné Mori Yésus kudut campé hia.

39Itu kali hesén Hia lupi inéwai hitu, agu kenta pémpang hitu; wiga pémpang hitu mora kéta muingy. Itu kali inéwai hitu hidi-hadan to’on, agu tiba isén.

40Du kolepn leso ga, sanggéd ata beti dadé oné Hia taungs, situt do kéta tarad beti. Itu kali témba limén Hia néténg isé agu pandé ina kéta taungs.

41Oné mai isét do situ, pé’ang kolés jing da’at cang agu ciékd: “Ité Anak de Mori Keraéng.” Itu kali ré’ing kéta isé Liha néka curups, ai baé lisé, Hia hi Mesias.

Mori Yésus Toing Oné Sanggéd Béndar Bana (Mr 1:35-39)

42Du gérak tana ga, Mori Yésus angkak ngo oné ca osang ata lingi-lengot ketay. Maik ata do kawé Hia; du itan Hia ga, isé po’é kéta tu’ung Hia, kudut néka di pencang iséN.

43Maik taé Diha ngong isé: “Oné sanggéd béndar bana kolé, Aku wéro keréba di’a Adak de Mori Keraéng, ai latang te hituk Aku tara wuatg.”

44Agu Hia wéro keréba di’a oné sanggéd mbaru ngaji oné tana Yudéa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran