Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 5 >> 

Ata Ndala Ikang Ciri Ata Ndala Manusia (Mat 4:18-22; Mr 1:16-20)

1Manga cangkalin Mori Yésus hesé oné lupi sano Genésarét, alang ata do nunggu-nenggér baling mai Hia te séngét curup de Mori Keraéng.

2Hia ita suad wangka sili lupi sano. Isét morid polig wa’ud, agu rémé waca ndalad.

3Hia léti oné can wangka situ, wangka di Simon, agu jera hia kudut dur oné koéy cekoén, tadang oné mai lupi sano. Itug kali lonton Hia agu toing ata do situ éta mai wangkan.

4Du poli taungs tombo, mai taén ngong hi Simon: “Bisé oné paté délemy, agu oké ndalam té deko ikang.”

5Mai walé di Simon: “Tuang Guru, tédéng kéta wiégm ami oné wié oké ndala, maik toé manga haéng lagit can; maik le jera Dité, tara oké kolén laku ndala ho’o.”

6Du poli oken lisé, isé haéng logur-koukd ikang wiga ndalad wangkag ratasn.

7Itu kali isé awit haé rebad oné wangka bana, kudut mai campé isé. Og kali maid isé situ, cama-cama na’a ikang situ oné wangka situ sua, wiga kudut delepd muing.

8Du ita li Simon Pétrus tanda lenget hitu, hia cunem wa ranga de Mori Yésusy, agu mai taén: “Mori, co’om tadang koét oné mai akud, ai aku ho’o ata ndékok.”

9Ai hia agu sanggéd taung isét cama laing agu hia, jengers, ali do bail ikang situt haéng disé;

10lenget kolé hi Yakobus agu hi Yohanés, anak di Zébédéus, ata ciri haé reba di Simon. Mai taé de Mori Yésus ngong hi Simon: “Néka rantang, pu’ung cé’é ho’o maim hau te ndala manusiah.”

11Du poli sorok wangkan nggere pé’ang tana masa, isé lego-wa kaut sanggéd cao-ca, agu lut Mori Yésus.

Mori Yésus Pandé Ina Cengata Ata Beti Boké (Mat 8:1-4; Mr 1:40-45)

12Cangkalin Mori Yésus manga oné ca béndary. Nitu manga cengata ata rapos le bokéy. Du itan liha Mori Yésus, itu kali cunémn hia wa tana agu tegi ba’éng: “Mori, émét ngoéngd Ité, pandé helis koé weki daku.”

13Itu kali los limén Mori Yésus, asur ata hitu, agu mai taén: “Ngoéng’g Aku, ciri helis kolé weki de hau ga.” Du hitu kéta muing morad bokén.

14Mori Yésus ré’ing ata hitu te tombo oné céing kaut, mai taén: “Ngoh ga, toto wekim agu imam, agu ba takung landing helis kolé wekim, takung ného baté adak di Musa, kudut si’ang tu’ung latang te isé.”

15Maik keréba latang te Mori Yésus wéro-émbon, agu holid ata do ngo oné Hia, te séngét toing Diha, agu kudut ina betid.

16Maik Hia hedong ngo oné osang ata lingi-lengot, agu ngajiy.

Pandé Ina Ata Péko (Mat 9:1-8; Mr 2:1-12)

17Manga ca leso, rémé toing atan Mori Yésus, manga pisa taus ata Parisi, agu ata pecing Taurat, lonto séngét toing Dihas. Isét do situ mai oné mai sanggéd béo tana Galiléa, Yudéa, agu oné mai Yérusalémd. Kuasa de Mori Keraéng loréng Hiay, wiga Hia ngancéng pandé ina ata betin.

18Itu kali maid pisa taus ata, berotong cengata ata péko, lobo wongka; runcung kéta isé kudut ba hia nggere oné, agu te na’a wa ranga de Mori Yésusy.

19Ali toé ngancéng lisé ba nggere onén, ai nemper bail ata nitu, itu kali tukéd isé éta épa mbaru, agu tetas épa situ, agu ulur ata hitu agu wongkan oné bahi-réha ata do, dungka kéta ranga de Mori Yésus.

20Du poli itan imbi disé le Mori Yésus, mai taé Diha: “Oé nana, sanggéd ndékokm polisg ampongd.”

21Maik ata pecing Taurat agu ata Parisi taé oné naid: “Céing kéta péng ata ho’ot mbéis Mori Keraéngy? Céing ata ngancéng ampong ndékok, bom émé weki run Mori Keraéng kali?”

22Maik Mori Yésus pecing nuk disé, maig taén ngong isé: “Apay ata nuk laing de méu oné nais?

23Nia ata céwé émongn, taé ndékok poli ampongd, ko, taé to’o ga, agu lakoh ga?

24Maik kudut baé le méu, te oné lino ho’o Anak Manusia manga kuasan te ampong ndékok” – mai taén ngong ata péko hitu -- “Aku taé agu hau, to’oh ga agu téti wongkam, kolé mbarum!”

25Agu du hitu kéta muing to’on hia, oné ranga disé, téti wongkan agu kolé mbarun, cang agu bong Mori Keraéngn.

26Sanggéd ata situ lenget kétas, itu kali bong Mori Keraéngd agu rantang kétas isé, mai taéd: “Leso ho’o, ami poli ita le matagm sanggéd apa ata lenget kéta laings.”

Hi Léwi Ata Tegi Béa Lut Mori Yésusy (Mat 9:9-13; Mr 2:13-17)

27Poli hitu, du ngo nggere pé’angn Mori Yésus, Hia ita cengata ata tegi béa, ngasangn hi Léwi, ngai lonton oné mbaru tegi béa. Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Mai, lorong Akuh!”

28Itu kali hesén hi Lewi agu legong taung sanggéd menan, ngo lorong Hiay.

29Agu hi Léwi pandé ramé mésé te Hia oné mbarun, agu dod ata tegi béa, agu taung ata bana cama hang agu Hia kolés.

30Sanggéd taung ata Parisi agu ata pecing Taurat nggere-nggauts agu ata nungku de Mori Yésus, mai taéd: “Co’o méu tara hang agu inung cama agu isét tegi béa agu ata ndékoks?”

31Mai walé de Mori Yésus agu isé, taéN: “Toé ata weki di’a te kawé doktér, maik ata beti kali;

32Mai Daku toé kudut bénta isét molor, maik ata ndékok, kudut isé tesers.”

Paté Puasa (Mat 9:14-17; Mr 2:18-22)

33Sanggéd taung ata Parisi situt curup kolé agu Mori Yésus: “Ata nungku di Yohanés dondé puasa taungs agu ngajis, nenggitu kolés ata nungku disét Parisi, maik ata nungku Dité, hang agu inungs.”

34Mai walé de Mori Yésus agu isé: “Ngancéng weli haé-reba dihat kopé harat jera puasas, rémé hiat kopé harat ngai manga cama agu iséy?

35Maik te cai leson, du hiat kopé harat emi oné mai isén, du hitu, itu po puasas isé.”

36Tombo kolé Liha ca rapang agu isé: “Toé dé’it manga can ata, hitut wirot caré oné mai baju weru, kudut tumpak oné baju manga. Émé nenggitu hitut weru kolé birety, agu oné baju hitut manga toég duhan caré tumpak hitut wirot oné mai baju werun.

37Nenggitu kolé néng, toé kéta can ata, na’a anggor weru oné kandi manga, ai émé nenggitu, anggor weru situ pandé bilés kandi luit hitu, agu anggor weru situ te werewaés, agu kandi hitu kolé bilesy.

38Maik anggor ata werud paka na’a oné kandi ata werun kolé.

39Toé kéta manga cengatan atat poli inung anggor mangan, ngoéng kolé inung anggor ata werun, ai taé diha, anggor manga hitu ata di’an.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran