Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 5 : 14 >> 

Manggarai: Mori Yésus ré’ing ata hitu te tombo oné céing kaut, mai taén: “Ngoh ga, toto wekim agu imam, agu ba takung landing helis kolé wekim, takung ného baté adak di Musa, kudut si’ang tu’ung latang te isé.”


AYT: Namun, Yesus memerintahkan orang itu untuk tidak memberi tahu siapa pun dan berkata, “Pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Persembahkan kurban atas kesembuhanmu seperti yang telah diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka.”

TB: Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata: "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka."

TL: Maka berpesanlah Yesus kepadanya, "Jangan mengatakan kepada seorang jua pun, melainkan pergilah menunjukkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan karena ketahiranmu, seperti yang dipesankan oleh Musa, yaitu akan menjadi suatu tanda kepada mereka itu."

MILT: Dan, Dia memberi perintah kepadanya agar tidak mengatakan kepada siapa pun, "Tetapi seraya pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan bawalah persembahan berkenaan dengan penahiranmu seperti yang telah Musa perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka."

Shellabear 2010: Lalu Isa bersabda kepadanya, "Jangan ceritakan hal ini kepada seorang pun, tetapi pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Setelah itu persembahkanlah persembahan bagi ketahiranmu seperti diperintahkan Musa, supaya menjadi kesaksian bagi mereka."

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu Isa bersabda kepadanya, "Jangan ceritakan hal ini kepada seorang pun, tetapi pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Setelah itu persembahkanlah persembahan bagi ketahiranmu seperti diperintahkan Musa, supaya menjadi kesaksian bagi mereka."

Shellabear 2000: Lalu Isa bersabda kepadanya, “Jangan menceritakan hal ini kepada seorang pun, tetapi pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Lalu persembahkanlah persembahan bagi ketahiranmu sebagaimana diperintahkan Nabi Musa, supaya menjadi kesaksian bagi mereka.”

KSZI: Isa berpesan kepadanya, &lsquo;Jangan beritahu hal ini kepada sesiapapun tetapi pergi tunjukkan dirimu kepada imam dan persembahkan suatu korban kerana pentahiranmu, seperti yang ditetapkan oleh Musa untuk membuktikan kepada semua orang bahawa engkau kini sudah tahir.&rsquo;

KSKK: Lalu Yesus melarang dia memberitahukan kepada siapa pun juga dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah untuk penyembuhanmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa; hal itu akan menjadi bukti bagi mereka".

WBTC Draft: Yesus berkata, "Jangan ceritakan kepada siapa pun yang telah terjadi, tetapi pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam. Berikanlah persembahan karena penyembuhanmu itu, seperti yang telah diperintahkan oleh Musa. Buatlah itu sebagai bukti kepada mereka bahwa engkau sudah sembuh."

VMD: Ia berkata, “Jangan ceritakan kepada siapa pun yang telah terjadi, tetapi pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam. Berikanlah persembahan karena penyembuhanmu itu, seperti yang telah diperintahkan oleh Musa. Buatlah itu sebagai bukti kepada mereka bahwa engkau sudah sembuh.”

AMD: Kemudian, Yesus memberi peringatan kepada orang itu supaya tidak memberi tahu siapa pun. Sebaliknya, Yesus berkata, “Pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam dan untuk kesembuhanmu itu persembahkanlah kurban persembahan seperti yang telah diperintahkan oleh Musa. Hal itu menjadi bukti supaya orang akan tahu bahwa kamu telah sembuh.”

TSI: Lalu Yesus berkata, “Jangan ceritakan kejadian ini kepada siapa pun, tetapi pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah kurban karena kesembuhanmu— seperti yang sudah diperintahkan oleh Musa. Hal ini kamu lakukan sebagai bukti bagi semua orang bahwa kamu sudah sembuh.”

BIS: Lalu Yesus melarang orang itu menceritakan hal itu kepada siapa pun, kata-Nya, "Pergilah kepada imam, dan minta dia untuk memastikan engkau sudah sembuh. Lalu pergilah mempersembahkan kurban seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti kepada orang-orang bahwa engkau sungguh-sungguh sudah sembuh."

TMV: Yesus memerintah dia, "Jangan beritahukan hal ini kepada sesiapa pun. Pergilah temui imam supaya dia mengesahkan kesembuhanmu. Lalu persembahkanlah korban sebagaimana yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti kepada semua orang bahawa kamu sudah sembuh."

BSD: Yesus berkata kepadanya, “Jangan ceritakan hal ini kepada siapa pun. Tetapi, pergilah kepada imam; minta dia memeriksa engkau. Sesudah itu, pergilah ke Rumah Allah dan persembahkanlah kurban seperti yang ditentukan dalam Hukum Musa untuk orang yang sembuh dari penyakit kulit yang mengerikan. Dengan demikian, orang-orang akan tahu bahwa engkau sungguh-sungguh sudah sembuh.”

FAYH: Kemudian Yesus menyuruh dia supaya segera memeriksakan diri kepada imam Yahudi tanpa memberitahu seorang pun tentang apa yang telah terjadi. "Persembahkanlah kurban yang sudah ditetapkan oleh Hukum Musa bagi penderita kusta yang sudah sembuh," kata-Nya. "Itu akan membuktikan kepada semua orang bahwa engkau telah sembuh."

ENDE: Lalu Jesus berpesan kepadanja, supaja djangan ia mentjeriterakan peristiwa itu kepada siapapun djuga; melainkan, demikian kataNja, pergilah memperlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pembersihanmu apa jang diwadjibkan oleh Moses, sebagai bukti bagi mereka.

Shellabear 1912: Maka dipesan oleh Isa kepadanya, "Jangan dikatakan pada seorang jua pun; melainkan pergilah tunjukkan dirimu kepada imam, lalu persembahkan suatu persembahan karena kesucianmu seperti yang disuruh oleh Musa, akan menjadi kesaksian pada mereka itu."

Klinkert 1879: Maka olih Isa dipesan kapadanja: Djangan kaukatakan kapada sa'orang djoea pon, melainkan pergilah menoendjoekkan dirimoe kapada imam dan bawalah korban karena penjoetjianmoe saperti pesan Moesa, akan soeatoe tanda bagai mareka-itoe.

Klinkert 1863: Maka Toehan pesen sama dia, djangan kataken ini sama satoe orang; melainken pergi toendjoekken dirimoe sama segala imam, dan bawa korban karna sebab kasoetjianmoe, {Ima 13:2; 14:2; Mat 8:4} sebagimana soedah dipesen nabi Moesa, djadi satoe kasaksian sama dia-orang.

Melayu Baba: Dan Isa psan dia jangan kata sama satu orang pun: "ttapi pergi-lah tunjokkan angkau punya diri k-pada imam, dan bawa persmbahan kerna angkau punya ksuchian, sperti Musa sudah suroh, spaya jadi satu ksaksian k-pada dia-orang."

Ambon Draft: Dan Tuhan JESUS ber-titahlah padanja; djangan bi-lang itu pada barang sa; aw-rang, tetapi pergilah angkaw, bertondjok dirimu pada Imam, dan membawa persombahan itu, awleh karana kasutji; an-mu, sabagimana Musa sudah bertitah, akan kasaksian bagi marika itu.

Keasberry 1853: Maka dipintanya kapadanya, janganlah katakan kapada sa'orang juapun: mulainkan purgilah unjukkan dirimu kapada imam, dan buatlah korban kurna angkau sudah suchi sapurti pusanan Musa, akan munjadi saksi kapada marika itu.

Keasberry 1866: Maka dipintanya kapadanya, Janganlah katakan kapada sa’orang jua pun, mŭlainkan pŭrgilah unjokkan dirimu kapada imam, dan buatlah korban, kŭrna angkau sudah suchi, spŭrti pŭsanan Musa, akan mŭnjadi saksi kapada marika itu.

Leydekker Draft: Maka bertitahlah 'ija padanja, djangan 'ija meng`atakan 'itu pada barang sa`awrang: hanja pergilah 'angkaw pertondjokhlah dirimu pada 'Imam, dan persombahkanlah karana thaharetmu, seperti Musaj sudah berpasan 'akan kasjaksi`an pada marika 'itu.

AVB: Yesus menyuruhnya, “Jangan beritahu sesiapa pun hal ini tetapi pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam serta persembahkan korban seperti yang diperintahkan oleh Musa, sebagai kesaksian kepada mereka bahawa kamu sudah ditahirkan.”

Iban: Jesus lalu enda nyagi iya madahka nya ngagai orang. Ku Iya, "Mansang ngagai imam, ngambika imam nya meresa nuan, lalu beri piring ti diasuh Moses, nyadika saksi di mua orang mayuh nuan udah gerai."


TB ITL: Yesus <846> melarang <3853> orang <846> itu memberitahukannya kepada siapapun <3367> juga dan berkata <2036>: "Pergilah <565>, perlihatkanlah <1166> dirimu <4572> kepada imam <2409> dan <2532> persembahkanlah <4374> untuk <4012> pentahiranmu <2512> <4675> persembahan seperti <2531> yang diperintahkan <4367> Musa <3475>, sebagai bukti <3142> bagi <1519> mereka <846>." [<2532> <235>]


Jawa: Wong mau tumuli diwaleri, supaya aja kandha-kandha marang wong sarta dipangandikani: “Lungaa, awakmu tuduhna marang imam lan nyaosna kurbaning pasucenmu, kaya kang wis diprentahake dening Nabi Musa, minangka paseksi marang kowe.”

Jawa 2006: Wong mau tumuli diwaleri, supaya aja kandha-kandha marang sapa baé sarta dipangandikani, "Lungaa, awakmu tuduhna marang imam lan nyaosna kurbaning pasucènmu, kaya kang wus dipréntahaké déning Musa, minangka paseksi marang wong-wong iku."

Jawa 1994: Gusti Yésus ora marengaké wong mau nyritakaké lelakon kuwi marang wong liya. Nuli ndhawuhi wong mau supaya terus mriksakaké awaké mau marang imam. Pangandikané: "Awakmu priksakna marang imam, banjur saosa kurban kaya sing didhawuhaké déning Nabi Musa, kanggo mbuktèkaké marang wong kabèh, yèn kowé wis mari temenan."

Jawa-Suriname: Gusti Yésus terus menging wongé ngomong-omongké bab lelakon kuwi. Wongé dikongkon nang nggoné imamé, kongkon nduduhké awaké sing wis waras. Gusti Yésus ngomong ngéné: “Kana nang nggoné imamé nduduhké awakmu. Kana ngekèki kurbané miturut pernatané nabi Moses. Dadiné wong kabèh bisa ngerti nèk kowé wis mari tenan.”

Sunda: Eta jalma ku Yesus dilahiran, "Ulah bebeja ka saha-saha, terus bae ka imam menta dipastikeun yen maneh geus cageur. Tuluy haturkeun kurban sakumaha anu diparentahkeun ku Musa."

Sunda Formal: Sapada harita, leprana teh, les leungit beresih. Ku Anjeunna ditimbalan ulah cacarita ka sasaha. Saur-Na deui, “Geura tembongkeun awak maneh ka imam, — bari mawa kurban ku lantaran panyakit maneh cageur — nurutkeun parentah Nabi Musa, pikeun tanda bukti.”

Madura: Bi’ Isa oreng jareya ta’ eparengngagi acaca parkara jareya ka sapa’a bai, dhabuna, "Kassa’ entar ka imam, menta kamastheyan ja’ ba’na la baras onggu. Saellana jareya pas ngeba kurban, atorragi ka Allah akantha se eparenta’agi Mosa, menangka bukte ka reng-oreng laen ja’ ba’na la pajat baras onggu."

Bauzi: Labi seti neàdehemu Yesusat ame da laba ootedam labe ab gagoham. “Om sokba faidi vàhàdem bohu vuusdàmu Eho modi fa neàdehe bak lam oho a dam bake vou vameatedume fi demule. Gi damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda laba le gagu ame da labe om sokba faidi vàhàdem bohu vuusdam bak lam, ‘Modi fa neàdeheo?’ laham bak aho gut nabidale. Labi nabidume neàdi fa dat ahamda Musat aham di iube Israel dam bake, ‘Nehame modele,’ lahame vahokedaha bak lamti ulohona modele. Om fi ham bak neàdi fa vahem bake na fi ho oho etei si vou lalo modemna lam ame toheda laba vou le aho gut ve oteme vua vahusu om fa damti vahem bak modele. Labiham labe dam aheda aame ozo, ‘Da nim fa neàdi im fa vahem neàdehe?’ laham bak fet aame ozobohudi fa vahem bak am tame,” lahame Yesusat ab vi vameadume oluham.

Bali: Ida Hyang Yesus miteketin ipun mangda ipun sampunang ngortiang paindikane punika ring anake lianan. Sapuniki pangandikan Idane: “Kemaja jani enggalang edengang awak ragane ka ajeng sang pandita. Suba keto maturanja teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, buka ane kauduhang baan Dane Musa, pinaka cihna bukti buat anake makejang, mungguing ragane suba seger.”

Ngaju: Palus Yesus mangahana oloh te manyarita hal te akan eweh bewei, koae, "Haguet talih imam, tuntang laku dengae uka mamasti ikau jari keleh. Palus lius mbayar parapahm sama kilau je irentah awi Moses, kilau bukti akan kare oloh je ikau toh toto-toto jari keleh."

Sasak: Beterus Deside Isa balaq dengan nike tuturang lẽq sai-sai, dait bemanik-Ne, "Silaq lumbar ojok imam, dait tunas ie pastiang bahwe side sampun selah. Beterus lumbar ngaturang kurban maraq saq teprẽntahang Musa, jari bukti tipaq dengan-dengan bahwe side tetu-tetu sampun selah."

Bugis: Nainappa nattéyang Yésus iyaro tauwé curitai gau’éro lao ri nigi-nigi, adan-Na, "Laono ri imangngé, namuwéllauwi untu’ pattentui makkedaé majjappano. Nainappako lao makkasuwiyangeng akkarobangeng pada-pada iya napparéntangngé Musa, selaku butti lao risining tauwé makkedaé tonget-tongenno majjappa."

Makasar: Napisangkaimi Isa anjo taua ancaritai anjo passalaka, manna pole ri nai. Nakanamo ri anjo taua, "A’lampamako mae ri imanga nampa nusuro amparessai kalennu. Nampa a’lampako mange assare koro’bang situru’ napassuroanga Musa. Iaminjo a’jari butti ri taua angkanaya ma’nassa baji’ mako ri garrinnu."

Toraja: Ma’pakare’nami Yesu lako, Nakua: Da mupokada lenni moi lako misa’ duka tau, sangadinna maleko umpa’pekitanan kalemu lako tominaa sia pemalaranni tu pemala’ belanna kamalekeammu susitu napa’peannan Musa, tu la mendadi tanda lako tu tau.

Duri: Napangnganggai Puang Isa ncuritai joo kajajian lako tau laen, nakuanni, "Maleko lako imang jao kota Yerusalem, mupeta'dai napattantui kumua malagah tonganmoko. Mumane' mpugauk tooi to karoba kamalagaranmu situru' atoranna Nabi Musa, namenjaji butti lako sininna tau."

Gorontalo: Ti Isa lolahuli ode oliyo alihu tiyo dila mohungguli lo pasali boti openu boli ode olita. Ti Isa loloiya odiye, ”Ponaolo, popobilohe mao batangamu ode oli imamu wawu pongohi lomao kurubani ode Allahuta'ala mowali tuwoto ode olimongoliyo deu batangamu ma lowali suci, odelo u pilomarenta mayi li nabi Musa.”

Gorontalo 2006: Lapatao̒ ti Isa lodini tau boito mohungguli sua̒li boito penu boli olita, tahuda-Lio mao̒, "Ponao̒lo mota odeli iimamu, wau pohilea mao̒ olio u molantu mai deu̒ yio̒ maloluli. Lapatao̒ ponao̒lo mopodewo bake debo odelo u pilomalenta lei Musa, debo odelo bukuti totau-tauwalo deu̒ yio̒ tutuulio tutu maloluli."

Balantak: Kasi i Yesus nomotoo mian iya'a kada' alia mambantilkon ni imepo upa men nosida iya'a, ka' norobu tae-Na, “Rae' na imam ka' pipiile'kon na ko'ona se' kustaam daa na'anumo. Moko daa iya'a kasi rookon a kurbaan koi men ia posuu'kon i Musa na ukum Torat kada' manasa na mian se' kustaam tuutuu' na'anumo!”

Bambam: Iya napakahi'dim Puang Yesus naua: "Moi la menna tala untulasanni inde kupogausangko. Anggam ia la laoko umpa'paitaam kalemu lako sando anna la umbabako bua pemala'mu umba susi puha napepaondongam Musa. Aka la mendadi tanda lako tau buda diona kabonosammu."

Kaili Da'a: Pade Yesus nantagi tau etu, "Ne'e mutesa ka tau nuapa to najadi ri koromu. Tapi kalaumo komi mompopokita koromu ka topanggeni agama ala rakitana nabelomo ju'amu. Pade waimo ka Alatala pesomba ewa to niparenta i Musa ala mompopokita ka tau pura-pura nabelomo ju'amu."

Mongondow: Tongaí diaí inogoi Yesus in intau tatua moguma-guman makow kon intau ibanea kon onu inta ain inaidan-Nya tua. Ta'e pinotabaí-Nya in intau tatua, "Bayakdon ikow ko'i imang bo liboí poḷat poki'tantuí ko'inia kon ikow in totu-totu'u bidon nopia. Mopaḷut makow kon tua bayak in ikow pobogoi kong kurban naí inta pinarentah i Musa, sin tua im mobalií bukti kon intau mita kon ikow in totu-totu'u bidon nopia."

Aralle: Pihsananna naoaminte Puang Yesus, "Kalehaii daa umpepainsangnging pano di tau senga' inde aka ang dahi pano di kalaemu, ampo' laomo dinoa do pepaitaing kalaemu pano di imang anna malai nainsang naoatee bono' si'damo. Anna umbahai penombaang ang la napopenombaingko dai' di Puang Alataala situhu' aka ang puha mepahentaing Musa, ang la mendahi sa'bi kabono'ammu pano di ingkänna tau."

Napu: Roo indo, Yesu mokonto tauna iti, Nauli: "Inee nupopololita i hema pea apa au mewali inona. Laomoko hampai nupetudungia watamu i tadulako menomba bona naita kamaohamumi, hai nuantimi popenombamu moula parenta au teuki i lalu Aturana Musa, bona tongawa i ope-ope tauna kamaohamumi."

Sangir: Mase i Yesus nẹ̌sědingken tau ene mẹ̌běkeng hal᷊ẹ̌ ene su patikụ taumata angkuěng'E, "Dakọe pẹ̌těngkatodẹ su imang kụ pẹ̌dorong si sie pěnahiring kau e kụ seng naul᷊e e. Bọu e tamai pẹ̌bawa sasěmba kere tinitan Musa e ipanahuntěngadẹ̌ su manga taumata u i kau mamben těnga-těngadẹ̌ seng naul᷊e."

Taa: Wali ojo karoonya tau to masaki malobo rapakatao muni, i Yesu mamporentangika ia, to’oNya, “Intamo, pei ne’e kojo mangansaritaka sa’e palaong to nawali resi korom etu. Pei intamo njo’u to pampue pei to’oka ia mamparesa korom see ia damangkita korom roo muni masaki. Panewa kenika ia dua mba’a tonsi to darapampueka resi i Pue Allah singkonong ewa porenta i Musa. Ika ewa wetu see korom damayongo muni ri pangkita i mPue Allah. Pasi tempo tau boros mangkita korom mangika pampue etu, palaong etu damawali tondong resi sira korom tamo re’e panyaki to malao.” Etu semo porenta i Yesu resi ngkai etu.

Rote: Boema Yesus ka'i hataholi ndia fo ela ana boso tui dede'ak ndia neu su'di see a boen. Nafa'dan nae, "Mu leo ima ma mu leona, fo moken soaneu nafa'da tete'e ka, o lea-hai so. Boema mu fo fe tutunu-hohotuk sama leo Musa paleta ka, fo da'dileo buti neu hataholi la lae, o hai te'e-te'e so."

Galela: Qabolo de o Yesus wipoma wotemo, "Upa nodedemo o nyawaka. Cawali nogila-gila o imamka, la ani rohe yatailako. So naaka maro o Musa awi bobita wotetemoka, de ani gaso natota o Gikimoika, maro o sinako moi o bi nyawaka igogou ngona nilohaka."

Yali, Angguruk: Yowilangge eleg atfagma Yesusen hihit habihi ane fahet ap hiyag isa fug ulug komo ribareg, "Imam inap wereg ambeg lamihinteg hahap unug isamihin. Unug isamihinteg Musa wene fam haharehon hikit toho ap aru Musa wene apma wereg pelusan Allah fahet hubu lahapmihin," ibag.

Tabaru: Ge'enaka de 'o Yesus kowosidabiwa 'o nyawa gu'una wosikajarita ma hali ge'ena ka moika ma, duga wongose 'ato, "Notagi nomasidumutu 'o 'imamika la wanako 'ato 'ani panyake 'i'aikokau. Ge'enaka de nokula 'ani sukuru 'isoka 'o Musa wosulokokau, la 'o nyawa yanako 'ato ma gou-goungu 'ani panyake 'i'aikokau."

Karo: Jenari nina Jesus man bana, "Ola turiken man ise pe kerna si enda, tapi laweslah, cidahken bandu man imam. Gelah tek kalak maka kam nggo malem, bahanlah persembahenndu bagi iperentahen Musa."

Simalungun: Ipandang Jesus ma ia, ase ulang ipatugah-tugah ai bani halak. Tapi ihatahon do hu bani, “Laho ma ho, patuduhkon ma dirimu hubani malim. Dob ai galangkon ma na tinitahkon ni si Musa, halani na dob borsih ho, bahen hasaksian bani sidea!”

Toba: Jala diorai Ibana ma, asa unang dipaboa i tu halak; alai laho ma ho, ninna, patuduhon ma dirim tu malim; dung i pelehon ma na pinatikkon ni si Musa, ala naung ias ho, bahen panindangion tu nasida.

Dairi: Nai igerra Jesus mo ia asa ulang ibagah-bagahken barang taba isè pè. Tapi ipasulak Jesus mo ia gejapkenna i mendahi imam. "Dokken mo asa iperrèso imam idi kono," nina Jesus. "Nai laus mo kono memèlèken pèlèen bagè nidokken si Musa, mahan bukti bai karina kalak magahken enggo malum kono."

Minangkabau: Sudah tu Isa Almasih managah urang tu, supayo inyo jan mancuritokan kajadian tu kabake siya-siyanyo, Baliau mangatokan, "Payilah paliyekkan badan angkau tu kabake imam, sudah tu mintaklah pangakuan dari inyo, baraso angkau iyo lah cegak. Mako payilah mampasambahkan karoban, bakcando nan diparentahkan dek Nabi Musa, sabagai tando kabake urang nan banyak, baraso angkau iyo lah sabana-bana cegak."

Nias: Ba Itenaw̃a ia Yesu ena'õ bõi i'ombakha'õ da'õ gofu ha'õkhõ, Imane, "Ae foroma'õ ndra'ugõ khõ gere, andrõ khõnia ena'õ ifareso ndra'ugõ, ba be'e zumange si mane ni'oroi'õ Moze, ba wangoroma'õ ba niha fefu wa no dõhõ ndra'ugõ."

Mentawai: Oto panei-neinangan nia Jesus, bulé buí itiboi nia ka sabagei, tápoi aikua lé ka tubunia, "Kenan lé ka tai imam, nutiddou ka tubudda rakua bulat kamamale nia besínu. Lepá ei ekeu masikau panguruatnu kelé pusurakatnu, ka tubut Taikamanua, siripot surukat sikuat Mose, masipatoilá ka tubudda sirimanua, bulat kamamale nia besínu."

Lampung: Isa ngelarang jelma udi nyeritako hal seno jama sapa pun, cawa-Ni, "Mik niku jama imam, kilu jama ia untuk memastiko niku radu munyai. Radu niku ngeniko kurban injuk sai diperintahko Musa, sebagai bukti jama ulun bahwa niku radu munyai."

Aceh: Dan Isa laju geutam ureuëng nyan mangat bék jipeugah sahoe peue nyang ka geupeubuet ateueh droe jih nyan, sira geukheun lagée nyoe, "Jak kheueh ubak Imeum, dan gata lakée bak gobnyan keu geupeukeubiet bahwa gata kapuléh. Óh lheuehnyan gata jak laju peuseumah keureubeuen lagée nyang ka geupeurintah lé Nabi Musa, sibagoe bukeuti ubak ureuëng ramé bahwa gata biet-biet ka puléh."

Mamasa: Napakari'di'mi Puang Yesus kumua tae' la napokada lako tau inde kara-karae. Nakuammi Puang Yesus: “Laomoko umpa'paitaan kalemu lako imam ammu baa bua pemala'mu situru' pepa'guruanna Musa la napotanda lako tau buda kumua malapu'moko.”

Berik: Yesus Jei angtane jeiserem ititmer ga bala, "Aamei ijam nasbineneyen taterisi aaiserem angtane nensaiserem jebe! Jengga jase sofwe imamminip, jeiba angtane taterisi angtanemana Uwa Sanbagirfe aa jei gwirinbefelwenaram. Jei aamei jam is damtanaram enggame aamei imsam waakenswena. Jepga is eyebili Nabi Musa fwater aa gemer nasbilim: se gulba Uwa Sanbagirfe apgal jigala jeiserem Nabi Musa aa jes bilim. Jepga angtane ga sege towaswebili enggame aamei bunar-bunarsusfer imsam waakenswena."

Sabu: Ta lii ke Yesus pa ddau do naanne, ta bhole pedhire ne lai do naanne ie ta pa nadu we, ane Yesus, "Kako we au la nga mone tunu-menahu, jhe ami we au ta peteleo, ta do ie tarra ke au ngati lua paddha au dhe. Ki alla pemina harre la jhole we ne bhara jhula au, pedutu nga do dare ri Musa, mii hahhi telia tu hari-hari ddau ta do ie tarra-tarra ke au."

Kupang: Ju Yesus kasi inga sang dia bilang, “Inga bae-bae! Lu su bae, ma sonde bole kasi tau sapa-sapa, é! Lu musti iko baꞌi Musa pung parenta dolu. Jadi pi di kapala agama, ko dia pareksa lu pung badan, biar dia tau lu pung panyaki su ilang batúl, ko sonde. Ais lu musti kasi persembahan tanda tarima kasi, ko orang samua tau bilang, lu su bae batúl.”

Abun: Orge Yefun Yesus syokom an do, "Nan mu nan nuk sukdu subot suk gato Ji ben ne nai ye yi daret nde, wo nan mu kadum nan nggwa nai yesu gato ben suk mo Yefun Allah bi nu subere an watbot nan. An watbot nan, ete yesu ne ki do, sangge, nan ge it, sane yo, nan gwat suge sato Musa ki ne ma tepsu suksom. Nan syo nai yesu ne gre mo bot subere ye jam do, nan ge it anare."

Meyah: Beda Yesus agot gu ofa oida, "Bua binagot rot mar insa koma gu rusnok ebireira guru. Tina bua bija teisis skoita imam egens jeskaseda ofa eyajga joug bua fogora agot rot oida bua bita eskeira rot tenten fob. Beda bijeita mar ongga burougif gu Allah jeni Musa anggot rot sis fob jeskaseda rusnok enjgineg rimek fogora rimejginaga rot oida bua bita eskeira rot tenten fob."

Uma: Oti toe, Yesus mpotagi-i, na'uli': "Neo' nulolita to jadi' tohe'i hi hema–hema. Hilou-moko ulu mpopehuwu woto-nu hi imam, bona nahilo kamo'uri'-numi, pai' keni pepue'-nu ntuku' parenta to na'uki' Musa, bona monoa' hi hawe'ea tauna kamo'uri'-nu mpu'u-mi."

Yawa: Umba Yesus po vatane umaso aorai pare, “Vemo ndaurao vatane mai jinya. Yara nyoronto no syeno tuna no Yavaro Amisye raije ai, nyo nanakea rarorono ai indamu po raen winyamo sauman to. Umba nyo anakotare raugare rameseo Amisye ai, inda mamaisyo Musa apa ananyaowe rai. Indati vatan tenambe wo raen tugae Amisye po saumane raunande nai to.”


NETBible: Then he ordered the man to tell no one, but commanded him, “Go and show yourself to a priest, and bring the offering for your cleansing, as Moses commanded, as a testimony to them.”

NASB: And He ordered him to tell no one, "But go and show yourself to the priest and make an offering for your cleansing, just as Moses commanded, as a testimony to them."

HCSB: Then He ordered him to tell no one: "But go and show yourself to the priest, and offer what Moses prescribed for your cleansing as a testimony to them."

LEB: And he ordered him, "Tell no one, but go [and] show yourself to the priest and bring [the offering] for your cleansing just as Moses commanded, for a testimony to them.

NIV: Then Jesus ordered him, "Don’t tell anyone, but go, show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing, as a testimony to them."

ESV: And he charged him to tell no one, but "go and show yourself to the priest, and make an offering for your cleansing, as Moses commanded, for a proof to them."

NRSV: And he ordered him to tell no one. "Go," he said, "and show yourself to the priest, and, as Moses commanded, make an offering for your cleansing, for a testimony to them."

REB: Jesus then instructed him not to tell anybody. “But go,” he said, “show yourself to the priest, and make the offering laid down by Moses for your cleansing; that will certify the cure.”

NKJV: And He charged him to tell no one, "But go and show yourself to the priest, and make an offering for your cleansing, as a testimony to them, just as Moses commanded."

KJV: And he charged him to tell no man: but go, and shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing, according as Moses commanded, for a testimony unto them.

AMP: And [Jesus] charged him to tell no one [that he might chance to meet], until [He said] you go and show yourself to the priest, and make an offering for your purification, as Moses commanded, for a testimony {and} proof to the people, that they may have evidence [of your healing].

NLT: Then Jesus instructed him not to tell anyone what had happened. He said, "Go right to the priest and let him examine you. Take along the offering required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy, so everyone will have proof of your healing."

GNB: Jesus ordered him, “Don't tell anyone, but go straight to the priest and let him examine you; then to prove to everyone that you are cured, offer the sacrifice as Moses ordered.”

ERV: Then Jesus said, “Don’t tell anyone about what happened. But go and let the priest look at you. And offer a gift to God for your healing as Moses commanded. This will show people that you are healed.”

EVD: Then Jesus said, “Don’t tell anyone about what happened. But go show yourself to the priest. And offer a gift {to God} for your healing like Moses commanded. This will show people that you are healed.”

BBE: And he gave him orders: Say nothing to any man, but let the priest see you and give an offering so that you may be made clean, as the law of Moses says, and for a witness to them.

MSG: Jesus instructed him, "Don't talk about this all over town. Just quietly present your healed self to the priest, along with the offering ordered by Moses. Your cleansed and obedient life, not your words, will bear witness to what I have done."

Phillips NT: and Jesus warned him not to tell anybody, but to go and show himself to the priest and to make the offerings for his recovery which Moses prescribed, as evidence to the authorities.

DEIBLER: Then Jesus told him, “Make sure that you do not report your healing immediately. First, find a local priest andshow yourself to him so that he can examine you and verify that you no longer have leprosy. After the priesttellsthe local people, they will know that you have been healed, and you will be able to associate with them again. Then go to the Temple in Jerusalem and take to the priests the offering that Moses commanded that people who have been healed from leprosy should offer.”

GULLAH: Jedus chaage um say, “Mus dohn tell nobody bout dis. Mus go sho yasef ta de Jew priest an offa de sacrifice wa Moses done chaage de people fa mek. Dat gwine mek ebrybody know ya all well now fa sho.”

CEV: Jesus told him, "Don't tell anyone about this, but go and show yourself to the priest. Offer a gift to the priest, just as Moses commanded, and everyone will know that you have been healed."

CEVUK: Jesus told him, “Don't tell anyone about this, but go and show yourself to the priest. Offer a gift to the priest, just as Moses commanded, and everyone will know that you have been healed.”

GWV: Jesus ordered him, "Don’t tell anyone. Instead, show yourself to the priest. Then offer the sacrifice as Moses commanded as proof to people that you are clean."


NET [draft] ITL: Then <2532> he <846> ordered <3853> the man <846> to tell <2036> no one <3367>, but <235> commanded him, “Go <565> and show <1166> yourself <4572> to a priest <2409>, and <2532> bring the offering <4374> for your <4675> cleansing <2512>, as <2531> Moses <3475> commanded <4367>, as <1519> a testimony <3142> to them <846>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 5 : 14 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran