Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 6 >> 

Ata Nungku Ako Gandum Du Leso Sabat (Mat 12:1-8; Mr 2:23-28)

1Du leso Sabat lari lakon Mori Yésus agu ata nungkun oné uma gandum, ata nungkun ako gandum kocol kaut le limé agu hangd.

2Maik mai taéd pisa taus ata Parisi: “Co’o méu tara pandé cao-ca ata iréng laingn du leso Sabat?”

3Mai walé de Mori Yésus agu isé: “Toéd di bacang le méu, apa ata pandé di Daud, du hia agu isét haé lakon darems,

4co’o hia ngo oné Mbaru de Mori Keraéngn agu emi roti hélang, hang néngn, agu téing taung isét haé lakon, kali po roti situ toé ngancéng hangd, bom lisét imam kali?”

5Mai kolé taé de Mori Yésus agu isé: “Anak Manusia ho’oy Morin leso Sabat.”

Mori Yésus Pandé Ina Ata Du Leso Sabat (Mat 12:9-14; Mr 3:1-6)

6Manga kole du ca leso Sabat, Mori Yésus ngo oné mbaru ngaji, agu toing ata. Nitu manga cengata ata mata limé wanangn.

7Ata pecing Taurat agu ata Parisi léngér Mori Yésus, cala pandé ina Liha ata du leso Sabat, kudut isé manga cobétd te sala laing Hia.

8Maik Hia pecing nuk disé, itu kali curupn ngong ata hitut mata limé wanangn: “To’oh ga, agu hesé oné réhah!” Itu kali hesén ata hitu.

9Mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Aku réi méuk: Niay ata kopn du leso Sabat, pandé di’a ko pandé da’at, pandé mo’éng mosé data ko pandé calangy?”

10Poli hitu, Hia énam taungs isé, mai taén ngong ata hitut beti: “Los limém!” Ata hitu lorong kaut, agu inag limén.

11Itu kali rua kéta rabo disé, agu bantangd ga, co’o kéta péng pandén lisé Mori Yésus.

Mori Yésus Bénta Campulu Sua Rasul (Mat 10:1-4; Mr 3:13-19)

12Lété hitu, ngoy Mori Yésus nggere-éta golo te ngaji, agu tédéng wién Hia ngajin kamping Mori Keraéng.

13Du gérak tana, béntas Liha ata nungkun, itu kali pilé oné mai isé, campulusua taus, situt carod Liha rasul:

14Hi Simon, ho’ot téing liha ngasangn hi Pétrus, agu hi Andréas asé di Simon, hi Yakobus agu hi Yohanés, hi Pelipus agu hi Bartoloméus.

15Hi Matéus agu hi Tomas, hi Yakobus anak di Alféus, agu hi Simon hiot béntan ata Zélot,

16hi Yudas anak di Yakobus agu hi Yudas Iskariot hitut pika Hiay cepisa.

Mori Yésus Toing Agu Pandé Ina Ata Do (Mat 4:23-25)

17Itug kali Hia wa’u éta mai golon agu sanggéd rasul, asi oné ca osang paté béas; nitu lipurs do ata nungku Diha agu lawa bana, situt mai oné mai temu tana Yudéa, agu oné mai Yérusalém, agu sili mai biring béndar Tirus agu Sidon.

18Mai disé kudut séngét toing Diha, agu kudut pandé ina koé betid; isét hena le jing da’at kolé inas.

19Agu sanggéd taung ata do situ, tili-woér kétas te asur Hia, ai manga kuasa ata pé’ang oné mai Hian, agu sanggéd ata situ pandé inas Liha.

Taé Mosé Di’a Agu Langi (Mat 5:1-12)

20Itu kali Mori Yésus lélo taung ata nungkun, agu mai taén: “Mosé di’am, oé méut lénggé, ai de méu morin Adak de Mori Keraéng.

21Mosé di’am, oé méut te ho’on darem, ai méu te nulam. Mosé di’am, oé méut te ho’on rétangm, ai méu te tawa dalérm.

22Mosé di’am méu, émé landing le Anak Manusia, manga ata jogot méu, agu émé isé keti méu, agu mbécik méu, agu kémpa ngasangm, mana ca apa ata da’aty.

23Nakah ga du hitu, agu nisang naim, ai moro-matan kéta, lahém mésén éta Surga; ai ného nggitu kolés rukud empo disé pandé lisé sanggéd nabi.

24Maik calang méu, oé méut bora, ai oné boras, méu poli delék lémbu nais.

25Calang dé méu, hitut te ho’on becurm, ai méu te darem. Calang dé méu, hitut te ho’on tawam, ai méu te susam agu rétangm.

26Calang dé méu, émé sanggéd ata naring méu, ai ného nggitu kolé ruku de empo disé, pandéd lisé sanggéd nabi tangké.”

Momang Koé Ata Balim (Mat 5:38-48)

27“Maik ngong méu, ata pinga Aku, taé Laku: Momang koé balim, pandé di’a agu ata situt rangkat méu.

28Tegi koé berkak latang té ata situt mawang méu; ngaji koé latang té ata situt renti méu.

29Céing ata pak pacu cam, tong kolé pacu cam oné hia; agu céing ata rambut jubam, ondang kolé hia emi bajum.

30Téing ga oné céing kaut ata tegi agu méun; agu néka tegi kolé oné ata situt rambut ceca de méu.

31Agu apa ata ngoéng laing le méu te pandé lata agu méu, porong pandé kaut nenggitu kolé agu isé.

32Agu émé méu momang ata situt momang méu, apay weli adak di’am ga? Ai sanggéd ata ndékok kolé momang kolé sanggéd ata situt momang isés.

33Ai émé méu pandé di’a agu ata situt pandé di’a agu méu, apay weli adak di’am ga? Sanggéd taung ata ndékok kolé pandé nenggitus.

34Agu émé méu téing célong apa kaut oné ata, ai méu bengkes te tiba cao-ca oné mai hia, apay weli sara di’am ga? Sanggéd taung ata ndékok kolé téing célong agu sanggéd ata ndékok, kudut isé tiba kolé ata camas dod.

35Maik méu, momang koé balim, agu pandé sara di’a agu isé, agu téing célong ata toé manga bengkes laing te lékod, lahém ga te mésé kéta, agu méu te ciri anak de Mori Keraéngm hitut Éta kétay; ai Hia di’a agu ata situt toé pecing te wali di’a agu isét ata da’at.

36Porong méu gawas koém, cama ného Emas hitut gawas.”

Paté Beté Bicar (Mat 7:1-5)

37“Méu kolé néka bicar atam, wiga méu kolé toé bicarm lata. Agu méu néka wahéng ata, wiga méu kolé toé wahéngm lata; ampong ata, wiga méu kolé tiba ampongm.

38Téing ga, wiga méu te tibam: ca tongka ata di’an ata pandé sisély, hitut ceceky, agu situt cancar be pé’ang, te cor oné lidém. Ai tongka hitut papé de méu te paka, te paka koléy oné méuy.”

39Mori Yésus tombo kolé ca rapang agu isé: “Ngancéng weli ata buta todang cama butad ko? Toé weli isét sua pa’u wa ngalis?

40Cengata murid toé ngancéng dancu gurun, maik céing situt poli dopog sekolan, te cama agu gurun.

41Co’o hau tara ngancéng ita rop oné mata de haém, alang lunteng oné mata de rum toé pecing le hau?

42Co’o hau ngancéng na taé agu asé-ka’ém: Asé-ka’én, ondang cokét laku lopat matam, kali po lunteng oné mata rum toé itay le hau? Oé, ata pisik, olong na’a pé’ang lunteng hitu oné mai mata rum, wiga hau ita si’ang kéta te cokét lopat hitut oné mata de asé-ka’ém.”

Haju Agu Wuan (Mat 12:33-35)

43“Ai toé manga haju hitut di’an, cir wua ata toé di’an, agu toé kolé manga haju hitut toé di’an, cir wua ata di’an.

44Ai néténg haju pecing kaut oné mai wuad. Ai oné mai sembot karot, ata toé pua wua aray, agu oné mai karot legang, ata toé pua wua anggory.

45Ata situt di’a, tua curup di’a oné mai ici naid hitut di’a, agu ata situt da’at tua curup da’at oné mai ici naid hitut da’at. Ai hitut curup de mu’um, temberua oné mai nain.”

Sua Tarad Lagang (Mat 7:24-27)

46“Co’o méu tara kepok agu Akus: Mori, Mori, kali méu toé pandés apa situt toing Daku?

47Néténg ata situt mai cé’é Aku, agu séngét curup Dakus, agu pandés lisé -- Aku te toi oné méu, cama neho céing péng hia --

48hia cama agu cengata ata hitut hesé mbaru: Ata hitu caké delem kéta agu na’a lagang lobo watu. Wiga du cain mbang agu wa’a oné mbaru hitu, toé ngancéng gégon, ai mbaru hitu mangger muing du hesén.

49Landing céing ata pinga curup Daku, maik toé pandés liha, hia cama ného ata hiot hesé mbaru lobo tana toé lagang. Wiga du cain mbang, mbaru hitu gélang rencon, léng kéta bailn da’at rencon.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel