Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 8 >> 

Inéwai Ata Gori Keturu Te Mori Yésus

1Toé béhéng poli hitu, Mori Yésus lako léok ngo bendar ca agu ngo béo ca, wéro keréba di’a Perénta de Mori Keraéng. Rasul situt campulu sua lako cama agu Hias,

2agu manga pisa tau kolés inéwai situt poli inad oné mai sanggéd jing da’at, ko oné mai do tarad beti, ho’os inéwai situ: hi Maria ata alitn Magdaléna, hitut poli lego oné mai pitud jing da’at

3hi Yohana wina di Khusa ata cau séng di Hérodés, hi Susana agu dod kolé inéwai bana. Sanggéd inéwai so’o, ata gori keturu te lawa situ le paéng rud.

Rapang Latang Té Cangata Ata Wécak Wini (Mat 13:1-23; Mr 4:1-20)

4Du holid maid ata do, isé situt oné mai béndar ca ngo béndar ca, neki casg agu Mori Yésus; maig taé Diha le ca rapang:

5“Manga cengata ata wécak wini, ngo pé’ang uma te wécak winin. Lété du wécak winin hia, iwod wini situ pa’u lupi salangs mai ata wedis, agu mai kaka lélap tenggok kéta taungs.

6Iwod pa’u oné watu nampars; du todod ga, dangos, ai toé manga waé.

7Iwod kolé, pa’u oné beréha remang karot; karot situ todo cama-camas, wiga kecé isé mata muings.

8Agu iwod pa’u oné tana beheng; du poli todod, wuas ga, alép ceratus ngkali.” Du poli curup nenggitun, kepokg Mori Yésus: “Céing ata manga tilun te séngét, pinga di’a-di’a.”

9Réi Hia lata nungkun, apay betuan rapang hitu.

10Mai walé Diha: “Oné méu téi widang te pecing pété cehad Adak de Mori Keraéng, maik oné ata bana, toing situ, ba le rapang molés, ai koném po lélo, isé toé ita, agu koném po séngéts, isé toé haéng pa’éld.

11Ho’oy betuan rapang hitu: Wini situ ngong curup de Mori Keraéng.

12Tana lupi salang, ngong ata siot poli dengéd curup situ; ného cepisan maig jing da’at emi curup situ oné mai nai diséd, kudut isé néka imbi agu néka selamaks.

13Tana nampar, ngong ata siot poli dengé curup situ, tiba kéta di’as lisé, maik isé toé wakés, wiga dokong kaut imbid, wiga du cain damang, okésg lisé.

14Tana oné remang karot, ngong ata situt poli dengé curup situ, agu du uwa nggerolod ga, isé kecé le simpung agu le bora agu minakn mosé, wiga isé toé cir wua situt té’é.

15Tana beheng, ngong ata siot poli dengé curup situ, na’a oné naid hitut di’a, agu tua wua ata makengn.”

Rapang Lampu (Mr 4:21-25)

16“Toé dé’it manga ata hitut tutung lampu, poli hitu tugep le gumbang, ko na’a be wa mai wongka, maik na’a lobo bongga run kali, kudut sanggéd ata situt ngo oné mbaru, ngancéng ita gérakn.

17Ai toé manga can situt pété cehas, ata toé ita si’angs, agu toé can situt pété ceha ata toé cirik pecings, agu wéwas.

18Landing hitu, lélo dé co’oy taran séngét de méu. Ai céing ata mangan, te téing oné hia, maik céing ata toé mangan, apa kaut ata rékéng mangan oné hia, kudut emi oné mai hiad.”

Mori Yésus Agu Asé-ka’én (Mat 12:46-50; Mr 3:31-35)

19Endén agu asé-ka’é de Mori Yésus, mai cé’é Hias, maik isé toé ngancéng cumang Hias, ai ata do.

20Mai ata tombo agu Hia: “EndéM agu asé-ka’éM ho’o pé’angs te cumang Ités.”

21Mai walé Diha ngong isé: “Endé agu asé-ka’é Daku, isé situt séngét agu pandés reweng de Mori Keraéng.”

Pandé Lik Buru Warat (Mat 8:23-27; Mr 4:35-41)

22Manga ca leso Mori Yésus ngo oné wangka, cama laing agu ata nungkun, mai taé Diha ngong isé: “Ité bisé ngo besina mai sanot,” itu kali ngod.

23Du rémé di’ad isé lajard, toko Mori Yésus. Rodo cain buru warat oné sano, wiga ngo waé oné wangka hitu, agu isé kudut calangs ga.

24Og maid ata nungku Diha, kéngko Hia, taéd: “Tuang Guru, copélt ité ho’o ga!” Itug kali to’on Hia, kenta buru warat agu waé hitut tombu-rou. Buru warat agu waé hitu rodo lik, sano hitu kolé letety.

25Mai taé Diha ngong isé: “Nia ka’éngn imbi de méu?” Og rantangd isé agu lengéts, itu kali mai taéd cama taud: “Céing kéta dé Hia ho’o wiga ngancéng perénta buru warat agu waé, agu lorong kaut perénta Dihas?”

Mori Yésus Mbér Jing Da’at Oné Mai Ata Gérasa (Mat 8:28-34; Mr 5:1-20)

26Itug kali wa’un Mori Yésus agu ata nungkun oné tana disét Gerasa, ata manga besina mai Galiléay.

27Du poli ngo lé tana masan Mori Yésus, main cengata ata rona oné mai béndar hitu cumang Hia; ata hitu hena le jing doy agu nais toé wéngko wekin, toé ka’éng oné mbarun, maik oné boay.

28Du ita Mori Yésus liha, hia ciéky, agu cunem wa ranga Dihan, mai taén agu reweng ta’an: “Cégot té co’og aku Lité, oé Yésus Anak de Mori Keraéng hitut Langkas Kéta? Aku tegi agu Ité kudut Ité néka wahéng akut.”

29Hia taé nenggitu ai Mori Yésus perénta jing hitu pé’ang oné mai ata hitun. Ai dongkalin jing hitu sorok-saék hian, wiga kudut lamin hia, hia pongo le ranté agu langki moléy; maik hia pandé beté taungs apa situt pongo, agu hia mbér le jing hitu oné osang hitut lingi-lengot.

30Agu mai Mori Yésus réi hia: “Céing ngasang de hau?” Mai walén: “Legion,” ai hia hena le jing doy.

31Itu kali sanggéd jing situ, tegi oné Mori Yésus, kudut néka koé perénta isé te oké oné ngampang ata mata laing.

32Nitu manga ca okas ela, lari kéta oncord kawé hangd du abar poco; og mai jing situ tegi oné Mori Yésus, kudut ondang isé Liha ngo boné ela situ. Sendo le Mori Yésus tegi disé.

33Itus kali cangkali ngo pé’angd jing situ oné mai ata hitu, agu ngo boné ela situd. Ela ca oka situ woncék oné ngampangs nggere wa sano, agu mata lémesd.

34Du ata lami ela situ ita apa hitut poli jarin, isé losi agu tombo oné béndar, agu oné sanggéd taung béo situt léok maid.

35Agu holi kétas ata ngod te lélo apa hitut poli jarin. Isé ngo oné Mori Yésus, agu ita ata hitut poli lego le jingn, lonto wa wa’i de Mori Yésus; hia polig paké wengko-wekin, agu di’ag curupn. Rantang kéta taungs isé.

36Sanggéd ata situt ita le rud tanda lenget hitu, tombo agu isé, co’o kaut tara di’an ata hitut hena le jing.

37Itu kali sanggéd taung ata tana Gerasa tegi oné Mori Yésus, kudut Hia ngo nitu main, ai isé rantang da’ats. Itug kali Hia léti lobo wangkan, agu lajar té koléd.

38Agu ata hitut poli lego le sanggéd taung jing situ, tegi kudut ondang hia lorong Hian. Maik Mori Yésus jera hia te ngo, mai taén:

39“Kolé mbarum, agu tombo taung apa situt poli pandé le Mori Keraéng oné hau.” Itug kali ngo léok sanggéd béndarn ata hitu, agu tombo taung apa ata pandé le Mori Yésus oné hia.

Mori Yésus Pandé Mosé Anak Di Yairus,; Agu Pandé Ina Cengata Inéwai Ru’u Gogang (Mat 9:18-26; Mr 5:21-43)

40Du kolén Mori Yésus, do ata tiban, ai isé géréng Hia kid.

41Itu main cengata, ngasangn hi Yairus. Hia kepala mbaru ngaji nitu. Cang agu cunem wa wa’i de Mori Yésus, tegi liha oné Mori Yésus kudut mai koé oné mbaru dihay,

42ai anak inéwain ca hitu kanangy, ata ubun am campulu sua ntaungy, tiongn te matay. Du lako nitun Mori Yésus dedek kéta lata do.

43Manga kolé cangata inéwai, ata campulu sua ntaung gi, hena le ru’u gogang, agu toé manga cangatan ata ngancéng rewosn. (Koném po cipot taungs ringgin te bajar ata mbeko).

44Hia mai musi main ngo ruis Mori Yésusy, cau lindi juba Diha agu du hitu kéta muing meti daran.

45Mai taé de Mori Yésus: “Céing ho’ot cau Aku?” Agu ali toé manga ata walén, maig taé di Pétrus: “Tuang Guru, ata do so’ot nunggu-nenggér, dedek Ités.”

46Mai taé de Mori Yésus: “Manga cangata ata cau Aku, ai doing Laku, manga kuasa pé’ang oné mai weki Daku.”

47Du lélon le inéwai hitu, te poli pecingn pandén hitu, hia mai agu ndéwern, cunem wa ranga Dihan, agu tombo oné ata do, co’o tara caun liha Hia, agu du hitu kéta muing hia inan.

48Mai taé Diha ngong inéwai hitu: “Olé anak Daku, imbim ata pandé selamak hau, ngoh ga di’a-di’ah.”

49Rémé di’an curupn Mori Yésus, cain cengata oné mai asé-ka’é dihat kepala mbaru ngaji hitu, mai taén: “Rowag anakm, néka pandé kamer Tuang Guru!”

50Maik dengé le Mori Yésus, agu mai taén ngong hi Yairus: “Néka soang, imbi kaut kali agu anakm te lobo watuy.”

51Du caid oné mbaru di Yairus, Mori Yésus toé sendo cengatan ngo boné agu Hia, bo hi Pétrus hi Yohanés agu hi Yakobus, agu endé-ema de anak koé hitu.

52Sanggéd ata rétang agu jéjéngs landing anak koé hitu. Mai taé de Mori Yésus: “Néka rétang; hia toé matay, maik tokoy.”

53Tawa laing lisé Hia, ai pecing lisé te anak koé hitu polig matan.

54Itu kali Mori Yésus cau limé de anak koé hitun, agu kepokn, taén: “Enu, to’oh ga!”

55Rodo mosé kolén anak koé hitu, agu du hitu muing hia to’on agu hesén. Mai Mori Yésus jera isé téing hang anak koé hitu.

56Jenger taungs ata tu’an situ; maik Mori Yésus ré’ing isé te tombo oné céing kaut tanda lenget hitut poli jarin.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel