Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 9 >> 

Mori Yésus Wuat Campulu Suad Rasuln (Mat 10:5-15; Mr 6:7-13)

1Itu kali Mori Yésus bénta campulu suad rasul, poli hitu téing mberes agu kuasa oné isé, kudut wur jing, agu latang te ina taung sanggéd beti.

2Agu hia wuat isé kudut keréba Adak de Mori Keraéng, agu pandé ina ata,

3mai taé Diha ngong isé: “Néka ba apa-apa du ngo lako, néka ba do’ar ko bokong, roti ko doi, ko suan baju.

4Méu émé poli tiba lata oné ca mbaru, ka’éng nitum dengkir méu angkak nitu mais.

5Émé manga ata situt toé gorid te tiba méu, pé’ang oné mai béndar disés, agu péntang kebok wa’is, cama ného te langi isé.”

6Itu kali ngod isé, agu isé lako labok taung béo, cang agu wéro keréba di’ad agu pandé ina ata beti néténg tana.

Hi Hérodés Agu Mori Yésus (Mat 14:1-12; Mr 6:14-29)

7Hi Hérodés, raja tana Galiléa, dengé taung situt poli jarid, soang laing liha ai manga taé data, te hi Yohanés polig mosé kolén oné mai ata mata.

8Manga kolé taé data iwon, te hi Élias tua koléy gi agu manga kolé taé data iwon, te cengata oné mai sanggéd nabi situ olo poli mosé kolén.

9Maik taé di Hérodés: “Hi Yohanés polig laku jera ata poka bokakn. Céing kétay péng Hia ho’o, hitut le taé pandé apa do situ?” Itu kali hia nanang kéta te ngancéng cumang agu Mori Yésus.

Mori Yésus Cakong Lima Sebu Ata (Mat 14:13-21; Mr 6:30-44; Yoh 6:1-14)

10Du koléd rasul-rasul situ, tombo agu Mori Yésus, apa ata poli gori disé; Itu kali Mori Yésus dadé isé, agu hésing nggere-oné ca bendars, ngasangn Bétsaida, wiga hanang isé agu Hia kali ga.

11Maik pecings lata do, itu kali lut Hiad. Hia tiba isé, agu tombo taung oné isé latang te Adak de Mori Keraéng; Hia pandé ina kolé isé situt nanang te inas.

12Du wangkag wién tana, mais ata nungkun situt campulu sua ngo oné Hia, agu mai taéd: “Jera kolés ata do so’o, kudut isé ngo oné béo-béo léok mai ho’o kudut kawé osang toko agu hangd, ai ité ho’o oné osang lingi-lengot.”

13Maik Hia taé agu isé: “Méu paka cakong isé!” Mai walé disé: “Ata manga oné amin, toé dancu oné mai limad roti agu suad ikang, aikn kali émé ami ngo weli hang latang té sanggéd ata do so’o.”

14Ai nitu am manga lima sebud ata rona. Maik taé Diha ngong ata nungkun: “Jera lonto bilang liups isé, am limampulu ata ca liup.”

15Pandés lata nungkun, agu jera taung ata do situ lontos.

16Agu poli emid Liha roti situt lima agu ikang situt sua, Hia conga nggere-éta awangy, wan berkak, poli hitu pu’il roti situ, agu téing oné ata nungku Diha, kudut pati oné lawa do situ.

17Agu sanggéd taung isé hang wiga becurd. Poli hitu, ligot taungs ropo roti situt récid, dod campulu sua rotod.

Tura Di Pétrus (Mat 16:13-20; Mr 8:27-30)

18Manga cangkalin du Mori Yésus ngaji hanang koén, mais ata nungkun oné Hia. Itu kali Hia réi isén: “Le taé data do, céingk Aku ho’o?”

19Mai walé disé: “Hi Yohanés Cebong, manga kolé ata taé: hi Élias, manga kolé ata taé: cengata oné mai nabi situ médé ata poli to’on.”

20Mori Yésus réi isé: “Le méun ga, céingk weli Aku ho’o?” Mai walé di Pétrus: “Hi Mésias oné mai Mori Keraéngn.”

21Itug kali Mori Yésus ré’ing kéta isé, kudut isé néka tombo oné céing kaut caro hitu.

Toi Laring Cain Latang Te Susa De Mori Yésus, Agu Rukun Lorong Hia (Mat 16:21-28; Mr 8:31-9:1)

22Mai taé de Mori Yésus: “Anak Manusia paka cukung susa do, agu kémpa le sanggéd tu’a golo, imam kepala agu ata pecing Taurat, poli hitu pakin agu to’o kolé leso te telun.”

23Mai taé Diha agu sanggéd isé: “Céing kaut ata nanang te lut Aku, hia paka pali weki run, pola panggoln agu lut Aku.

24Ai céing kaut ata ngoéng te mo’eng mosén, hia te mora mosén; maik céing kaut ata mora mosén landing Aku, hia te mo’eng mosén.

25Apay di’an, ca ata delék temu tana lino, maik hia pandé copél weki run?

26Ai céing kaut ata ritak landing Aku, agu landing curup Daku, Anak Manusia kolé ritak landing ata hituy, du Hia tai mai agu dirapn, agu oné dirap de Eman, agu sanggéd malékat nggeluk.

27Aku taé agu méu: Moro matan, oné mai méu ata manga céé ho’o, manga ata toé matad du isé toéd ita Adak de Mori Keraéng.”

Mori Yésus Bong Éta Pocoy (Mat 17:1-13; Mr 9:2-13)

28Am manga alo leso du poli toing situ, Mori Yésus dadé hi Pétrus, Yohanés agu hi Yakobus, ngo nggere-éta pocos te ngaji.

29Du hia rémé di’an ngajiN, caling tara rangaN, agu ceca paké Diha bakok silep.

30Agu ita sua taus ata gejék agu Hia, hi Musa agu hi Élia.

31Isét sua toto wekid dirap, agu curup latang te betuan ngoN hitu te rapak Liha oné Yérusalémy.

32Rémé nggitun hi Pétrus agu haé bélan toko lémots, agu du welad, isé ita Mori Yésus néra dirapn; agu isét sua situt hesé ruis Hias.

33Agu lété isét sua situ kudut ngos oné mai Mori Yésusd, hi Pétrus taé agu Hia: “Guru, lengn tu’ung di’an mosé dami manga oné osang ho’o. Co’om hesé telun lami sékang, can te Ité, can te hi Musa, agu can te hi Élia.” Maik toé doing le weki run hi Pétrus curupn hitu.

34Rémé di’an hia curup nenggitun, tuan rewung tunggem isé. Agu du isé boné rewung hitus, rantangs isé.

35Itug kali dengég reweng oné mai rewung hitu, taén: “Ho’oy Anak ata pila Daku, séngét koé Hia.”

36Du dengén reweng hitu, itag Mori Yésus hanang koén. Sanggéd ata nungku situ cehay lisé, agu du hitu toéd tombo lisé oné céing kaut, apa situt poli ita liséd.

Mori Yésus Mbér Jing Da’at; Oné Mai Cengata Anak Koé Ata Betiy (Mat 17:14-21; Mr 9:14-29)

37Ného diangn, du kolé éta mai poco hitud, holid maid ata do, cumang Mori Yésus.

38Cengata oné mai ata do situ, kepoky mai taén: “Guru, tegi laku kudut Ité lélo koé anak dakut, ai ungkur hitu can kali anakg.

39Manga kaut tara tekan hia, pegagar le jingy, agu rodo teka ta’a kaut ciékn; jing hitu wi’u-wa’uk hiay dengkir wusa muing mu’un. Jing hitu pandé séang mtaung hiay, ngo-ngot toé ledo liha.

40Agu aku poli tegi agu ata nungku Ditég, kudut lisé koé mbérn jing hitu, maik toé ngancéng lisé.”

41Mai taé de Mori Yésus: “Oé méut uwa ho’ot toé imbi agu hitut wéléng, téké capan kolé naisn, Aku paka ka’éng agu méug, agu lembak latang te méug? Dadé cé’éy anakm hitu!”

42Du anak koé hitu ruis Mori Yésus, jing da’at hitu péncar hia nggere-wa tana, agu wi’u-wa’ukn liha. Maik Mori Yésus renti da’at jing hitu, agu pandé ina anak koé hituy, poli hitu téing kolé oné eman.

43Wiga jenger kéta taungs ata situ landing mésén Mori Keraéng.

Toi Te Suan Susa De Mori Yésus (Mat 17:22-23; Mr 9:30-32)

(9-43b) Lété sanggéd ata situ lenget kid, landing taung situt pandé, Mori Yésus taé agu ata nungkun:

44“Séngét di’a-di’a agu idep koés sanggéd curup Daku so’o: Anak Manusia te téing lobo limé de manusiay.”

45Isé toé haéng pa’éln curup hitu, ai cehay betuan latang te isé, wiga toé ngancéng pecingn lisé. Agu toé cungd isé te réi betuan curup hitu agu Hia.

Céing Ata Céwé Mésén Oné Mai Taung Ata Nungku (Mat 18:1-5; Mr 9:33-37)

46Rodo tekan gangga tau oné mai sanggéd taung ata nungku de Mori Yésus, te céing ata céwé mésén oné mai isé.

47Maik Mori Yésus pecing nuk disé. Ali hitu, Hia téti cengata anak koé, agu pésék lupi Hiay;

48agu mai taéN ngong isé: “Céing kaut ata tiba anak koé ho’o le ngasang Daku, hia tiba Akuy; agu céing ata tiba Akun, ata hitu tiba Hia hitut wuat Akuy. Ai ata koé-kojékn oné mai sanggés méu, hia hituy ata céwé mésén.”

Cengata, Ata Toé Ata Nungku De Mori Yésus Mbér Jing (Mr 9:38-40)

49Mai taé di Yohanés: “Tuang Guru, ami ita cengata ata mbér jing le ngasang Dité, mai ami ré’ing ata hitu, ai hia toé ata ca lakoy agu Ité.”

50Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Néka ré’ing le méu, ai céing ata toé lawang méu, hia cecupu mai méuy.”

Mori Yésus Agu Ata Samaria

51Du tiong rapak leson Mori Yésus téti nggere-éta Surgan, Hia mbeler kéta lélon te ngo oné Yérusalém,

52agu Hia wuat pisa taus atan pado olo mai Hia. Ngos isé situ, cai oné ca béo data Samaria te kenanu cao-ca latang te Hia.

53Maik ata Samaria situ toé ngoéngd te tiba Hia, ai lako Diha te ngo oné Yérusalémy.

54Lété ata nungku situ sua, hi Yakobus agu hi Yohanés, ita te ata Samaria toé tiba hia, mai taéd: “Mori, cala gorid Ité, kudut ami jera api wa’u éta mai awang te mempo taung isé?”

55Maik Hia holésy agu ré’ing isé.

56Itu kali isé ngo oné béo banad.

Paté Lorong Mori Yésus (Mat 8:19-22)

57Du Mori Yésus agu sanggéd taung ata nungku Diha ruda olo lakod, mai taé de cengata ngong Mori Yésus: “Aku kudut lorong Iték, nia kaut lako Dité.”

58Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Serigala manga liangn, agu kaka lélap manga cewon, maik Anak Manusia, lagit manga osang te témba uluN.”

59Itu kali mai taé Diha ngong hiat cengata: “Lut Aku!” Maik taé data hitu: “Ondang koék di aku ngo boak emag.”

60Maik taé de Mori Yésus ngong hia: “Kongd isét mata boak cama matad; maik hau kali, ngo ga agu tombo Adak de Mori Keraéng nia-nia kaut.”

61Agu maig kolé taé dihat cengata: “Aku te lut Iték Mori, maik ondang koék di aku décing agu haé kilog.”

62Maik mai taé de Mori Yésus: “Néténg ata situt kudut cau bajakd, maik holés kolé nggere-musis, toé kopd latang te Adak de Mori Keraéng.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel