Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 18 >> 

Céing Kéta Ata Céwé Mésén Oné Adak Surga (Mr 9:33-37; Luk 9:46-48)

1Du hitu mais ata nungku de Mori Yésus agu mai réid: “Ceing kéta ata céwé mésén oné Adak Surga?”

2Itug kali bénta cengata ata koé le Mori Yésus agu pésék oné beréha iséy

3agu mai taén: “Aku taé agu méu, moron, émé méu toé teserm agu toé ciri ného anak koé ho’om, méu toé ngancéng ngo oné Adak Surgas.

4Maik céi-céing ata merik nain agu ciri ného anak koé ho’om, hiay ata céwé mésén kéta oné Adak Surga.

5Agu céing ata tiba cengatan anak koé ného ho’o le ngasang Daku, hia tiba akuy.”

Céing Hitut Pandé Ndékok Ata (Mr 9:33-37; Luk 17:1-2)

6“Maik céing kaut hitut pandé ndékok cengatan oné mai anak koé so’o ata imbi Akus, céwé di’an hia hitu émé can watu mesé wasé oné bokakn, poli hitu pandé delep lau taciky.

7Calang da’at lino agu sanggéd pandé hena ndékok ata laing: bo kali calang ata manga muingy, maik copél hiat pandé mangan.

8Emé limém ko wa’im te pandé ndékok laing hau, ketek oké situ, ai céwé di’am hau ngo oné mosé le limé tompokm agu senggétm, itu pong déméng limé suam agu wa’i suam oké oné api tédéng lén.

9Agu émé matam hitut te pandé ndékok laing hau, nggé’i okéy hitu, ai céwé di’am hau ngo oné mosé le mata cam, itu pong oké oné api neraka agu mata suam.

10Nuk di’a-di’a néka hang le hep cengatan oné mai anak koé so’o. Ai Aku taé agu méu: Manga dé malékatd isé éta Surga, ata lélo mtaung ranga de Ema Dakus éta Surga.

11[Ai mai de anak Manusia latang te mo’eng isét mora.”]

Rapang Jimbal Ata Moray (Luk 15:3-7)

12“Co’o nuk de méu? Émé cengata ata manga paéng ceratus jimbaln, agu can ata wéléngy, toé weli kongd liha situt ciok mpulu ciokd lé poco, agu ngo kawé jimbal hitut wéléngy?

13Agu aku taé agu méu: Moro matan, émé ita néng ga, céwé naka hitut ca liha po ciok mpulu ciok situt toé wéléngd.

14Nenggitu kolé Emas hitut éta Surga, toé ngoéngn oné mai cengatan anak koé so’o te moras.”

Latang Te Toing Cama Asé-ka’é

15“Émé asé-ka’ém pandé ndékok, wahéng di’a-di’a hia sua taus. Émé séngét liha titong de hau, polig boné kolén hia le hau.

16Émé hia toé séngét hauy, dadé cengatan ko sua taun kolé ata, kudut le tombo de sua ko telu taun ata sakasin, perkara hitu toé gégo koléy.

17Émé hia toé séngét iséy, baro sékék hitu oné asé-kaé do. Agu émé hia toé kin séngét reweng data do, lélo kaut hia, cama ného cengata ata toé pecing Mori Keraéngy ko cengata ata tegi belasténg.

18Aku taé agu méu: Moro matan apa ata pongo le méu oné lino ho’o, pongo kolé éta Surga, agu apa ata cacas le méu oné lino ho’o, caca kolés éta Surga.

19Agu can kolé taé Daku agu méu: Émé sua taun oné mai méu oné 1ino ho’o cenais te tegi apa kaut, tegi disé situ sendos le Ema Daku hitut éta Surga.

20Ai nia manga sua ko telu taun ata impungs landing le ngasang Daku, nitu Aku manga oné beréha isék.”

Rapang Latang Te Ampong

21Poli hitu mai hi Pétrus agu mai taén ngong Mori Yésus: “Mori, haéng pisa ngkalig aku te ampong asé-ka’ég émé hia pandé ndékok agu akuy? Haéng pitu ngkalin?”

22Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Toé! Aku taé agu hau: toé hanang pitu ngkalin. Maik haéng pintumpulu ngkali pitungkalin.

23Ai latang te Adak Surga, rapang ného ca raja hiot kudut manga bilangn agu sanggéd mendin.

24Polig liha pu’ung bilangd, og béntan oné hia cengata ata monggurkouk keta raungn, dod cempulu sebu talénta.

25Landing le toé ngancéng bajard raung situ liha, raja hitu jera hia kudut pika taungs anak agu winan agu sanggéd paéngn, latang te bajar taung raungn situ.

26Og sujun mendi hitu io hia, agu mai taén: Mori géréng koé cekoén, sanggéd raung daku te léko taungs.

27Itu kali wa nain raja hitu le momang mendi hitu, wiga legon, agu koso taungs raungn.

28Landing du kolén mendi hitu nitu main hia cumang agu cengata mendi bana, ata manga raung ceratus dinar kanang oné hia. Mai hia deko agu hajel bokakn agu mai taén bajars raungm ga!

29Itu kali suju haé reban hitu agu tegi ba’éng diha: Géréng koé cekoén ta ité, kudut bajar taungs laku raung situ.

30Maik hia ogoy agu téi haé reban hitu oné bui dengkir bajar taungs raungn.

31Ita hitu haén situ iwo, wéong kéta naid, agu baro kéta taung apa ata ita disé oné morid

32Raja hitu jera bénta ata hitu agu mai taén ngong hia: Oé mendi da’at, sanggéd raungm poli taungs laku kosud, ai hau tegi ba’éng dakuh.

33Toé weli hau kolé paka ba’éng haé rebam ného aku poli momang haug?

34Og rabo kéta morin hitu agu téing hia oné isét rani dengkir hia bajar taungs raungn.

35Nenggitu kolé pandé de Ema Daku éta Surga latang te méu, émé néténg méu toé ampong asé-ka’és mai wa mai naim.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran