Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 20 >> 

Rapang Ata Pala Oné Uma Anggor

1“Latang te Adak Surga cama ného cengata ata ngara uma anggor ata gula ucap to’oy te ngo kawé ata pala oné uma anggorn.

2Du hia poli retus agu isét duat palan, latang te lahé ca dinar ca leso, hia jera isé duat oné uma anggorn.

3Am niat ongga ciok le gula, hia ngo pé’ang koléy, agu itas liha manga kid ata iwod, ka’éng bod oné amba.

4Mai taén agu isé: Ngo koé méu oné uma anggor daku, agu apa ata duhan te téing laku agu méu. Itus kali ngod isé.

5Anggat ongga campulusua, agu ongga telu le mané, hia ngo pé’ang koléy agu pandé cama ného hio baon.

6Am ongga lima le mané, hia ngo pé’ang koléy, agu ita kolés liha ata iwod, agu mai taén ngong isé: Co’o méu tara ka’éng bos kaut tédéng lesos?

7Mai taé disé ngong hia: Ai toé manga atan te téing pala agu ami. Mai taé diha agu isé: Ngo koém kali méu oné uma anggor daku.

8Du wiég tana, mai taé de tuang hitu agu mandorn: béntas isét duat pala situ agu bajar nggajingd, pu’ung oné mai isét duat taki musi comong dengkir agu isét duat laring cai.

9Itug kali mai isét pu’ung duat ongga lima, agu néténg-néténg isé tiba gici ca dinard.

10Poli hitu mais isét duat te kolo, agu bet disé te tiba céwé do, kali nété-néténg isé tiba gici ca dinar kolés.

11Du tibad lisé, isé ngga’ut kétas agu tuang hitu,

12mai taéd: Isé so’ot mai taki musi ata duat ca jam kanangs, maik lité cama kauts ného ami ho’ot tédéng lesogm hempe-hut duat agu pari du leso tiling.

13Maik tuang hitu walé agu hiat cengata oné mai isé: asé-ka’én, aku toé manga toé agil latang te hau. Toé weli poli retusd ité te ca dinar ca leso?

14Emi néng maki de rum agu ngoh ga; aku kudut te téing isét taki musi so’o cama ného de méu.

15Toé néng aku nia-naig pandég agu cao-cag nia kaut ba naig? Ko guér hau, méséng gawasg aku?

16Nenggitu, ata taki musin te ciri ata te kolo laing, agu ata te kolo te ciri ata teke musi laingy.”

Kréba Te Telun Mosé Céncés Dé Mori Yésus (Mr 10:32-34; Luk 18:31-34)

17Du Mori Yésus kudut ngo oné Yérusalémy béntas Liha rasul situt campulusua hanang koéd, agu mai taén ngong isé oné bahi-réha salang:

18“Ho’o tité ga, ngo oné Yérusalém agu Anak manusia te téing oné imam-imam kepalay, agu ata pecing Taurat agu isé te tepo Hia wahéng te matay.

19Agu isé te téing hia oné uku so’ot toé pecing Mori Keraéng, kudut Hia loér latay, luca agu panggoly, maik leso te telun Hia mosé koléy.”

Tegi De Endé Di Yakobus Agu Yohanés - Toé Te Perénta Maik Te Gatang Laing (Mr 10:35-45)

20Itu kali maig endéd anak di Zébédéus cama agu anakn oné Mori Yésus, itu kali suju wa ranga Dihad te tegi cao-ca agu Hia.

21Mai taé de Mori Yésus: “Apay ngoéng de hau?” Mai walén: “Anor koé lité Mori, kudut anak daku so’ot sua tau, émé ciri rajat Ite ngancéng cengatan lonto oné racap wanang Dité, cengatan kolé oné racap léo Dité.”

22Maik mai walé de Mori Yésus, taén: “Toé pecing le méu, apa hitut tegi de méu. Ngancéng weli le méu inung piala, hitut paka inung kéta lakuy?” Mai taé disé agu Hia: “Ngancéng lami.”

23Taé de Mori Yésus agu isé: “Piala Daku kudut inung muingy le méu, landing latang te lonto oné racap wanang Daku, ko oné racap léog, Aku toé manga hakg te téingd. Situ kudut te téing ata situt poli nangketd le Ema Daku.”

24Dengé hitu rabos ata nungku iwod situt cepulu agu asé-ka’é sua situ.

25Maik béntas isé le Mori Yésus, agu mai taéN: “Pecingp le méu, te isét cau perénta sanggéd uku, perénta ro’éngn le semambu, agu isét mésé cau kuasad le wuré-warét agu isé.

26Toé de nenggitu oné mai méu. Céing ata ngoéng te ciri ata mésé oné mai méu, hia paka ciri ata keturu laing méuy,

27agu céing ata ngoéng ciri tu’a laing oné mai méu, porong hia mendi laing de méuy,

28cama ného Anak Manusia, mai toé kudut te tiba keturu, maik latang te gori keturuy agu téing mosén, te sambé latang te ata do.”

Mori Yésus Pandé Ina Suas Ata Buta (Mr 10:46-52; Luk 18:35-43)

29Du Mori Yésus agu ata nungkun pé’ang oné mai Yériko, ata do lako londang lut Hia.

30Manga sua taus ata buta ata lonto kid lupi salang, dengé te Mori Yésus liba nituy, og kali béntan lisé: “Mori, Anak di Daud, ba’éng koé ami!”

31Maik ata do situ rondong isé, kudut isé hemas. Maik tambang molé mésén ciék disé, mai taéd: “Mori, Anak di Daud, ba’éng koé ami!”

32Itu kali asin Mori Yésus agu bénta isén. Mai taé Diha: “Apa ngoéng de méu te pandé Laku latang te méu?”

33Mai walé disé: “Mori, kudut ngancéng koé itakm.”

34Wa nain Mori Yésus le momang isé, itug kali asur Liha mata disé, agu du hitu kéta muing isé itas, poli hitu lut Hias.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran