Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 23 >> 

Mori Yésus Mbéis Isét Pecing Taurat Agu Ata Parisi (Mr 12:38-40; Luk 11:37-54; 20:45-47)

1Itug kali tombon Mori Yésus oné ata do agu ata nungkun, taén:

2“Isét pecing Taurat agu ata Parisi poli lonto krosi di Musad.

3Landing hitu sanggéd taung toing disé agu méu paka lorong agu pandés, maik néka luts wintuk disé, ai isé bo te toing atas, maik toé pandés le weki rud.

4Pongos lisé mendo mésé, poli hitu na’a éta lédar data, maik weki rud isé, toé gorid te cabi.

5Sanggéd gori pandé disé, hanang kaut pala ita lata; isé paké wasé ngaji ata nggebak agu lolo cumbi léwé;

6isé ngoéng lonto pété osang ata di’an laing ramé, agu osang taki olon oné mbaru ngaji;

7isé ngoéng hiang latas oné amba agu ngoéng te bénta Rabis.

8Maik méu néka kéta caro rabim; ai ca kanang kali rabi de meu, agu sangges meu asé-ka’ém.

9Agu méu néka kéta bénta ema, céing kaut oné lino ho’o, ai hanang ca kali emas, Hia hitut éta surga.

10Méu néka kolé te caro tu’am, ai ca kali tu’as, hi Mésias.

11Céing-céing ata taki étan oné mai méu, poro hia ciri ata te keturu laing méuy.

12Agu céing-céing ata pandé tu’a le weki run, hia te ciri ata meriky, agu céing-céing ata merik le weki run, hia te ciri ata teke étay.

13Copél da’at méu, oé ata pecing Taurat agu méut Parisi, oé méut pisik, ai méu ata tadud parad Adak Surga olo mai ranga data. Ai weki rus méu toé ngo boném maik méus ata panggad isét kudut ngo bonés.

14[Copél da’at méu, oé ata pecing Taurat agu ata Parisi, oé méut pisik, ai le méus kodéld mbaru data luang, maik méu pandé bapur mata datam le ndar bail ngajis; Itu tara méu itan muing haéng wahéng daing mendon.]

15Copél da’at méu, oé ata pecing Taurat agu ata Parisi, oé méut pisik ai méu limbang tacik agu labok tana masam, kudut pandé teser kaut hiat cengata te lut agama de méu, agu du poli tesern hia ga, méu pandé ciri ata nerakay, ata suang ngkali céwé da’at oné mai weki rus méu.

16Copél da’at méu, oé tu’a ata buta, hiot taés, sumpa le ngasang de Mbaru Nggeluk, sumpa hitu toé tu’ung; maik sumpa le ngasang de emas Mbaru Nggeluk sumpa hitu ata ndeng laingn.

17Oé méut bapa agu méut buta, apa ata céwé mésén, emas ko Mbaru Nggeluk, ata pandé nggeluk emas hitu?

18Sumpa le ngasang de compang, sumpa hitu toé woky; maik sumpa le ngasang de takung situt condo bétad, sumpa hitu ata ndeng laingn.

19Oé méut buta, apa ata céwé mésén, takung hitu ko compang ata pandé nggelukd takung situ?

20Landing hitu céi-céing ata sumpa le ngasang de compang, hia sumpa le ngasang de compangy agu le ngasang apa kaut ata manga bétan compang kolé.

21Agu céing-céing ata sumpa le ngasang de Mbaru Nggeluk hia sumpa le ngasang de Mbaru Nggeluk agu le ngasang kole Dihat ka’éng nituy.

22Agu céing-céing ata sumpa le ngasang de surga, hia sumpa le ngasang seriga de Mori Keraéng, agu le ngasang kole Dihat ata lonto bétan.

23Copél da’at méu, oé ata pecing Taurat agu ata Parisi, oé méut pisik, ai alang nggurus ca weras, lia agu laja bajars le méu, maik ata céwé mésén oné peréntad Taurat toé pingas le méu, ného: agil, momang agu junggu. Hitu ca, paka pandéy agu so’o iwod néka lendé.

24Oé méut tu’a buta, alang lemus le méu céméy oné mai tuakn, maik unta ata manga bonén kodel kaut le méu.

25Copél da’at méu, oé ata pecing Taurat agu méut Parisi, oé méut pisik, ai gelas agu mangko le méu nawis, bepé’ang maid, maik boned, enggerep agu ngomper.

26Oé ata Parisi buta, olong nawi bonéd gelas situ, wiga nggélok bod bepé’ang maid.

27Copél da’at méu, oé ata pecing Taurat agu méut Parisi, oé méut pisik, ai méu cama ného boa hiot wulak le cét bakoky, hiot pé’ang main nggélok tu’ung lélon, molors le mata data, maik oné main penong le toko agu sanggéd wéang.

28Nenggitu kolé néng méu, pé’ang main molors lélon le mata data, kali oné main penong kanang pisik agu le da’at.

29Copél da’at, oé ata pecing Taurat agu ata Parisi, oé méut pisik ai méu pandé boa de nabi-nabi agu pandé di’a compang disét nggeluk

30agu mai taés: Émét manga kami du mosé de empogm, ami toé kéta gorigm te lut isékm, te mbelé nabi-nabi situ.

31Maik le hitu méu ciri sakasi latang te weki rus, te méu waé data situt mbelé nabi-nabi situm.

32Jari penong kin kolé kali tongka paka de empos.

33Oé méut ular, oé méut waé de ular mbangi! Co’o méu kong mo’éngs, oné mai wahéng de api neraka?

34Landing hitu lélo dé, Aku jera nabi-nabi ngo oné méu, isét nggalas agu ata pecing Taurat: iwod oné mai isé le méu mbelés agu pépék oné panggols, ata iwod te onggas le méu oné mbaru-mbaru ngaji agu pandé kélos le méu moséd, mai oné mai bendar ca agu bendar ca,

35kudut le méus polad, landing bowo dara disét ata toé manga salad pu’ung oné mai hi Habél, hitut molor, dengkir oné hi Zakaria anak di Bérékya hitut mbelé le méu oné bahiréha osang nggeluk agu compang.

36Aku taé agu méu: Moro matan, sanggéd so’o pola taung le uwa ho’os!”

Gesar Landing Yérusalém (Luk 13:34-35)

37“Yérusalém, Yérusalém, hau ata mbeléd nabi-nabi agu peké le watus ata jera Daku oné hau! Dongkalin Aku nuk te impung taungs anakm, cama ného iné-manuk hiot igol taungs anakn wa mai lebén, maik méu toé goris.

38Lélo, mbarum ho’o te ledongy agu ciri lingi-lengoty.

39Agu Aku taé agu méu: Pu’ung ho’o main, méu toé ngancéng ita Aku kolém, wiga mai taés: Naring koé Hiat mai le ngasang de Mori Keraéngy!”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran