Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 3 >> 

Hi Yohanés Cebong (Mr 1:1-8; Luk 3:3-9,15-17; Yoh 1:19-28)

1Du hitu tuan hi Yohanés te téing Cebong oné satar mambak Yudéa agu kréban:

2“Tesérm ga, ai adak Surga ruis gi!”

3Ata tu’ungn, Hia dé hiot bet du tombo le nabi Yésaya: “Manga reweng ata kepok oné satar mambak: Arong koé salang latang te Mori Keraéng, pandé helek koé salang latang te Hia.”

4Hi Yohanés paké baju léwé oné mai wulu unta, agu kantengn oné mai luit, hangn pusu agu waé wani.

5Og mai oné hia taungs lawa Yérusalém, lawa Yudéa, agu lawa baling main tana Yordan.

6Cang agu tura ndékokd, isé cebongs li Yohanés oné waé Yordan.

7Maik du itad liha ata Parisi agu ata Saduki kudut te cebong, mai taé diha ngong isé: “Oé méut waé de ular rani, céing kéta ata taé agu méu, te ngancéng losi oné mai copél ata kudut cai?

8Jari, cir koé wua ata kopn lorong agu tesérs.

9Agu néka bet le méu te ngancéng taé oné nais: hi Abraham dé empo dami. Landing aku taé agu méu: Mori Keraéng ngancéng dédék te ciri anaks latang te Abraham oné mai watu-watu so’o!

10Polig ambin cola lobo waké haju, agu néténg haju ata toé manga cir wua ata di’an, toét toé wését agu longgo oné api taungs.

11Aku cebong méu le waé te tanda tesér, maik Hia ata mai bemusi mai aku, ata céwé mésé kuasan oné mai aku, agu toé remog aku te tiwit sepatun. Hia kudut te cebong méu le Nai Nggeluk agu le api.

12Doku polig oné limén. Hia kudut pandé nggelong osang te rik agu kudut moi sanggéd gandum nggere-oné joréng, maik embod situ, kudut tapas Liha oné api ata toé ngancéng pesay.”

Mori Yésus Cebong Li Yohanés (Mr 1:9-11; Luk 3:21-22; Yoh 1:32-34)

13Poli hitu, og main Mori Yésus oné mai Galiléa nggeroné Yordan, kamping hi Yohanés Cebong lihay.

14Maik hi Yohanés damang te ré’ing Hia, mai taén: “Aku kali ata kopn te cebong Lité, landing Ite kolé ata mai kamping aku?”

15Mai wantil de Mori Yésus agu hia, taén: “Kong jarid sanggéd situ, ai nenggitu muing ata kopn lité kudut rapak sanggéd ngoéng de Mori Keraéng,” lorong kaut Hia li Yohanés.

16Du polig cebongn, Mori Yésus hidi-hada pé’ang oné mai waé, rémé nggitun, cengka awang, agu ita liha Nai Nggeluk wa’u ného tekur jawa lobo Hiay,

17mai nitu main dengég reweng éta mai Surga, nenggo’o taén: “Ho’o dé Anak ata cembes Daku, Hia kéta dé ata kopn Laku.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran