Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 4 >> 

Mori Yésus Kapang Oné Satar Mambak (Mr 1:12-13; Luk 4:1-13)

1Mai nitu main, og dadén Mori Yésus le Nai Nggeluk nggere-éta satar mambak kudut kapang le jing da’aty.

2Du poli puasan patmpulu leso agu patmpulu wié darem néng Mori Yésus.

3Itug kali main jing da’at hitut damang Hia, mai taén ngong Hia: “Émé Anak de Mori Keraéng Hau, jeras dé le Hau watu-watu so’o te ciri roti.”

4Mai wantil de Mori Yésus: “Manga tulisn: Mosé data manusia toé le roti kanang, maik oné mai néténg reweng ata losa oné mai mu’u de Mori Keraéng.”

5Poli hitu jing da’at dadé Hia nggere-oné béndar Nggeluk agu peher Hia éta bubung Mbaru de Mori Keraéng,

6mai taén agu Hia: “Émé Anak de Mori Keraéng Hau, tekuh dé nggere-wa, ai manga poli tulisn latang te Hau, kudut préntas Liha malékat-malékat te séndé lisé rantang timpok wa’im le watu.”

7Mai taé de Mori Yésus agu hia: “Manga kolé poli tulis: hau néka damang Mori Keraéngm!”

8Dadé kolé le jing da’at hitu nggeréta poco hiot langkas kétay agu toi oné Hias sanggéd rajad lino siot angosn kéta,

9agu mai taén ngong Hia: “Sanggén taung situ téing Haus laku, émé io agu suju aku le Hau.”

10Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Ngoh ga, hau jing da’at! Ai manga poli tulisn: Hau paka io agu suju Mori Keraéngm agu hanang Hia kali ata patun te hiang!”

11Itu kali jing da’at pencang Hia, itas néng ga mai malékat-malékat te gatang Mori Yésus.

Mori Yésus Manga Oné Galiléa (Mr 1:14-15 Luk 4:14-15)

12Du dengén le Mori Yésus poli dekon hi Yohanés, itug kali ngon Hia oné Galiléa.

13Ledong Liha béo Nasarét agu ka’éng oné Kapérnaum, oné lupi sano tana Zébulon agu Naftali,

14ai kudut rapakn reweng ata poli pedeng de nabi Yésaya:

15“Tana Zébulon agu tana Naftali, salang nggeroné tacik, tana besina mai waé Yordan, Galiléa, tana de uku-uku bana,

16uku ata sedep oné nendep itag lisé gérak mésé agu latang te isé siot kumbu le susa polig téa le gérak.”

17Pu’ung du hitu wéwa le Mori Yésus: “Teserm ga, ai Adak de Surga ruis gi!”

Mori Yésus Pilé Rasul Laring Cain (Mr 1:16-20; Luk 5:1-11)

18Agu du Mori Yésus rémé lakon loléng sano Galiléa itas Liha sua taus asé-ka’és hi Simon ata bénta hi Pétrus agu hi Andréas asén. Isé rémé oké ndalad oné sano, ai isé situ ata ndala ikangs.

19Mai curup de Mori Yésus agu isé: “Mai é, lut akum, kudut méu ciri ndala manusia laingm laku.”

20Itus kali pencang wad kaut ndala, agu lut Hias.

21Du kolén Mori Yésus nitu main, ita kolé Liha sua taus asé-ka’és hi Yakobus anak di Zébédéus agu hi Yohanés asén, agu emad hi Zébédéus rémé besik ndalad oné wangka, itus kali bénta le Mori Yésus.

22Toé rémpé-rémpé pencang wa kaut wangka agu emad, ngo lut Hias.

Mori Yésus Toing Agu Pandé Ina Ata Do (Luk 6:17-19)

23Mori Yésus lako léok Galiléa; oné mbaru-mbaru ngaji, nitus Liha toing agu ba kréba di’a de Adak Surga, pandé moras sanggéd beti agu ata lema-léngkus ba wekid oné uku situ.

24Wéron ngasang Diha labok tana Siria, dadé néng lisé nggeroné Hia sanggén ata so’ot riwi-rowos, ata so’ot beti da’at, ata iling le jing da’at, ata beti le ru’u mona, agu ata péko, mai Mori Yésus pandé ina taungs.

25Londang taungs ata te lut Hia. Isé mai oné mai Galiléa, Dékapolis, Yérusalém, agu oné mai Yudéa agu besina mai Yordan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran