Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 7 >> 

Paté Bicar Ata (Luk 6:37-38,41-42)

1“Méu néka bicar atam, kudut méu néka beté bicar latam.

2Ai le tepo hitut papé de méu te tepo ata, méu te tepo latam. Agu wolo de méu hitut papé te wolo ata, te wolo laing méuy.

3Co’o tara ngancéng itan le hau lopat oné mata de haé atam, wokot watang oné mata de rum toé baé le hau?

4Co’o tara ngancéng taé agu haé atam: kong, laku cokét lopat oné mata de hau, kali manga kin léba oné mata rum.

5Oé méut ata pisik, olong na’a pé’ang léba oné mai matam, wiga hau ngancéng ita cias, te na’a pé’ang lopat hitut oné mata de haém.”

Paté Ata Nggelukn Agu Manga Belarn

6“Méu néka téing ceca ata nggelukn oné acu, agu néka wéwér tubis oné ela, boto wedi le wa’is lisé, poli hitu ngo cowit méuy.”

Paté Sendo Ngaji (Luk 11:9-13)

7“Tegi ga, manga kali téin agu méu, kawé ga, manga kali itan le méu, nontong ga, manga kali céngkan para latang te méu.

8Ai néténg-néténg ata hitut tegi, manga tiban, agu néténg-néténg ata kawé, manga néng itan, agu atat nontong, céngka de para latang te hia.

9Manga dé’it oné mai méu te téing watu latang te anakn, émé hia tegi hang?

10Ko téing ulary, émé hia tegi ikang?

11Jari, émé méut da’at pecing téing apa ata di’an agu anakn, apan kolé Emas hitu éta Surga! Hia te téing ata di’an oné isét tegi agu Hia.”

Salang Ata Molorn

12“Sanggéd apa ata ngoéng laing le méu, te pandé lata agu méu, pandé ga nenggitu kolé latang te isé. Hituy icin sanggéd Adak Taurat agu toing de sanggéd nabi.

13Ocok ga, lut para hitut kéot, ai mésén para agu ngénggan salang te pandé copél, agu dod atat lut oné salang hituy;

14ai kéotn para agu salang nggeroné mosé agu cekoé kali atan te haéngn salang hitu.”

Paté Toing Atat Pandé Wéléng Laingy

15“Jerék-jerék agu sanggéd nabi tangké, ata mai cé’é méu, biluk ného jimbals, kali cetu’ungn isé situ serigala da’ats.

16Ali wuan le méu tara pecingd isé. Ngancéng weli pua wua anggor oné mai karot gulung, ko wua ara oné mai ndango-rang?

17Nenggitu kolé néng, néténg-néténg haju di’a, wuan kolé di’a, agu pu’u haju da’at, wuan kolé da’at.

18Toé ngancéng haju di’a, wuan toé di’a, ko haju da’at cir wua dias.

19Agu néténg-néténg haju situt cir wua toé di’a, toét-toé wéséts agu oké longgo oné apiy.

20Jari, oné mai wuad, tara baéd isé le méu.

21Toét sanggéd ata so’ot nggo’o taéd ngong Aku: Mori, Mori, te ngo nggeroné mbaru Surgas, maik hia hiot lut ngoéng de Ema Daku éta Surga.

22Du leso cemol dod ata taé agu Aku: Mori, Mori, toé weli ami hiot ba pedé le ngasang Ditékm, agu mbér jing da’at le ngasang Ditékm, agu pandé dod tanda lengét le ngasang Dité kolé?

23Du hitu kéta di Aku te tombo si’ang agu isé: Toé kéta manga baé dé’its méu Laku! Ngom oné mai ranga Dakus, sanggés méu ata pandé da’at!”

Sua Tarad Lagang (Luk 6:47-49)

24“Néténg-néténg atat dengé curup Daku so’o agu pandés, cama ného ata nggalas nai, hiot hesé mbarun lobo watu.

25Poli hitu cai usang agu tuan mbang, cain kolé buru warat te héur mbaru hitu, maik mbaru hitu toé rencoy, ai hesé lobo watuy.

26Maik néténg-néténg atat dengé curup Daku so’o agu toé pandés, hia cama ného ata bapay, hiot hesé mbarun éta lobo laingy.

27Poli hitu cai usang agu mbang, cain kolé buru warat te héur mbaru hitu wiga rencon agu le kéta rewutn.”

Pinga Disét Séngétn

28Du cemoln tombo ho’o de Mori Yésus, jenger taung ata do situt dengé toing Diha,

29ai toing Diha cama ného ata hiot manga kuasan, toé ného isét pecing Taurat disé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran