Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 10 >> 

Céar (Mat 19:1-9)

1Angkak nitu main Mori Yésus ngo nggere-oné tana Yudéa agu tana be sina mai waé Yordan agu nitu cewur kolés ata do mai oné Hia; agu ného laséngn Hia toing isé koléy.

2Lari nggitun mai kolés ata Parisi te damang Mori Yésus, mai réi disé oné Hia: “Ngancéng ko toé rona céar winan?”

3Maik mai walé Diha agu isé: “Co’o perénta di Musa agu méu?”

4Mai walé disé: “Hi Musa sendo te céar wina, tama olong pandé surak saung leba.”

5Mai kolé taé de Mori Yésus ngong isé: “Ali tengger nais méu tara tulisn perénta ho’o li Musa latang te méu.

6Ai du wangkan lino ho’o Mori Keraéng dédék ata rona agu inéwai,

7landing hitu ata rona paka legong eman agu endén, ka’éng neki ca agu winan,

8wiga isét sua situ ciri ca wekis kali.

9Landing hitu apa ata poli nekid le Mori Keraéng, toé ngancéng céar kolés le manusia.”

10Du cai oné mbarud réi kolé lata nungkun agu Mori Yésus betuan curup hitu.

11Mai taé Diha agu isé: “Céing kaut ata céar winan poli hitu kawing agu inéwai banay, hia pandé loma landing lagé wina tokon hitu.

12Agu émé wina céar ronan agu kawing agu ata rona banay hia kolé pandé lomay.”

Mori Yésus Berkak Anak Koé (Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)

13Og kali podod lata anak koé oné Mori Yésus, kudut berkak koés Liha; maik ata nungku Diha rabo ata situ.

14Du ita hitu le Mori Yésus, rabo kolé Hia agu mai taén agu isé: “Ondangs anak koé situ mai cé’é Akud, néka cakas isé, ai ata cama ného anak koé so’o kali paéngn Adak de Mori Keraéng.

15Aku taé agu méu: Moro matan, céing kaut ata toé tiba Adak de Mori Keraéng cama ného anak koé, hia toé ngancéng ngo bonén.”

16Og kali kapud Liha anak koé situ cang agu témba limén bétan isé, Hia berkak iséy.

Ata Bora Menan Te Ngo Oné Adak De Mori Keraéng (Mat 19:16-26; Luk 18:18-27)

17Du Mori Yésus ngo kudut ruda olo lakon, mai cengata mburuk oné Hia agu tikul wa ranga Diha, réi Liha: “Yo Guru ata di’a, co’o kéta pandé daku, kudut haéng mosé tédéng lén?”

18Mai walé de Mori Yésus: “Co’o tara taé de hau Aku ata di’ak? Toé manga cengatan ata di’a, hanang Mori Keraéng kali.

19Hau tantu pecing sanggéd Adak de Mori Keraéng. Néka paki ata, néka ngoéng ata, néka tako, néka sabi nggopét, néka caka hak data, hiang ga emam agu endém!”

20Mai taé data hitu agu Hia: “Yo Guru, sanggéd taung situ poli lutd laku pu’ung du rémé rebag.”

21Og kali Mori Yésus lélo hia agu momang koléy, itu kali curup agu hia: “Témé ca kin géong de hau: ngoh ga, pika taungs paéngm, agu téing oné ata lénggé, hau te tiba paéng éta mai Surga, poli hitu mai cé’é agu lut Akuh.”

22Dengé curup hitu hia, leges muingy, itug kali ngon agu wéong nain, ai dod boran.

23Itu kali Mori Yésus lélo ata nungkun situt baling mai Hia agu mai taén: “Menan tu’ung ata paéng do nggere-oné Adak de Mori Keraéng.”

24Sanggéd ata nungku Diha lenget kétas dengé curup Diha hitu. Maik Mori Yésus ruda olo kin curupn: “Oé anak Daku, mena tu’ung ngo oné Adak de Mori Keraéng.

25Céwé émong ca kaba puci oné lewo jarum itu po ata bora ngo nggere-oné Adak de Mori Keraéng.”

26Tambang kéta lengetd isé agu curup cama taud: “Émé nggitu, céing kéta kali ata ngancéng selamakn?”

27Mori Yésus lélo isé agu mai taén: “Apa ata toé ngancéng le manusia, maik ngancéng le Mori Keraéng. Ai sanggén cao-ca ngancéng kéta taung latang te Mori Keraéng.”

Lahén Lut Mori Yésus (Mat 19:27-30; Luk 18:28-30)

28Mai taé di Pétrus ngong Mori Yésus: “Ami ho’o poli ledong sanggén cao-ca agu lut Itékm!”

29Mai walé de Mori Yésus: “Aku taé agu méu, céing kaut ata landing Aku agu landing Keréba Di’a legong mbarun, asé-ka’én, ko wetan, endén agu eman, anak koén ko uman,

30ata hitu ho’o muing ga, te tiba kolé ceratus ngkali alép dod: mbaru, asé-ka’é, weta, endé, anak koé agu uma, koném lari nggitun lut kin ali rik lata, agu latang te nggere-olon tai hia te tiba mosé tédéng lén.

31Maik dod ata tekolo te ciri ata taki musis, agu ata taki musi ciri ata te kolos.”

Toi Te Telun Susa De Mori Yésus (Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)

32Mori Yésus lako bolo mai ata nungkun du ngo nggere-oné Yérusalém. Ata nungku situ simpungs, nenggitu kolé sanggéd ata situt lut Hia musi mai rantangs. Cengkalin kolé Mori Yésus bénta ata nungku situt campulu sua agu Hia wangka tombo agu isé, apa ata jari laing oné weki Diha,

33mai taén: “Ho’o tité ga ngo oné Yérusalém agu Anak Manusia kudut condo oné sanggéd imam kepala agu ata pecing Taurat, agu isé kudut tepo Hia paka matay. Agu isé kudut téing Hia oné limé de wa’u banay ata toé pecing Mori Keraéngs,

34agu Hia te loér-lokéty, iso péy, luca agu te alay, maik du leso te telun, Hia mosé koléy.”

Tegi Di Yakobus Agu Hi Yohanés; Toé Te Perénta Maik Te Intur (Mat 20:20-28)

35Og kali hi Yakobus agu hi Yohanés, anak di Zébédéus, mai oné ranga de Mori Yésus agu mai taéd agu Hia: “Yo Guru, bengkes dami kudut Ité ngancéng koé sendo tegi dami!”

36Mai walé Diha agu isé: “Apa ngoéng de méu kudut pandé Laku agu méu?”

37Mai taé disé: “Sendo koé ami te lonto oné kedéra Dité tai, hiat cengata oné racap wanang Ditéy agu hiat cengata oné racap léo Ditéy.”

38Maik mai taé de Mori Yésus agu isé: “Méu toé pecing apa hitut tegi de méu. Ngancéng le méu inungn oné mai piala susa hitut paka inung Laku agu cebong hitut paka tiba Laku?”

39Mai walé disé: “Ngancéng lami.” Mori Yésus curup oné isé: “Bo hitun, méu kudut inung oné mai piala hitut paka inung Daku agu kudut cebong ali cebong hitut paka tiba Laku.

40Maik latang te lonto oné racap wanang ko racap léo Daku, Aku toé manga kuasag te téingn. Hitu kudut téing oné sanggén ata poli letin.”

41Dengé hitu lisét ata nungku situt cepulu, rabos oné hi Yakobus agu hi Yohanés.

42Maik Mori Yésus bénta isé agu mai taén: “Pecing le méu, te isét ata perénta laing, perénta ro’éngd sara rud kaut, agu sanggéd taung ata mésé paké kuasad, kudut denet atas.

43Néka nggitu latang te méu. Céing oné mai méu ata lélak kudut ciri ata mésé, olong ciri ata intur laingy di,

44agu céing ata ngoéng te ciri tu’a wintuk oné mai méu, paka olong ciri mendiy di.

45Ai Anak Manusia kolé mai toé kudut intur latay, maik latang te intur atay, agu oké mosén latang te sambé taung ata do.”

Mori Yésus Pandé Ina Hi Bartiméus (Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)

46Itu kali cain Mori Yésus agu ata nungkun oné Yériko. Agu du Mori Yésus angkak oné mai Yérikon, cama-cama agu ata nungkun, agu lawa do situt lusut kétas lud, manga cengata ata buta, te tegi campé, ngasangn hi Bartiméus, anak di Timéus, lonto kin lupi salang.

47Du dengén liha hitug liban Mori Yésus, ata Nasarét, wangkag kepokn hia: “Mori Yésus, anak di Daud, ba’éng koé aku!”

48Do ata rengkes hia, kudut heman. Maik tambang molé kepokn: “Anak di Daud, ba’éng koé aku!”

49Itug kali asin Mori Yésus agu mai taén: “Bénta hia le méu!” Og béntan lisé ata buta hitu agu mai taéd ngong hia: “Mberes koé naim, heseh ga, Hia bénta hauy.”

50Og kali hia loak kaut nggebarn, hidi-hadan hesén agu ngo cumang Mori Yésus.

51Mai réi de Mori Yésus agu hia: “Apa kéta ngoéngm, kudut pandé Laku latang te hau?” Mai walé data buta hitu: “O Tuang Guru, kudut ngancéng itak aku!”

52Og kali mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Koléh ga, le imbim tara inam hau!” Du hitu kéta muing rodo ita kaut gi, itug kali hia lut Mori Yésus oné salang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran