Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 13 >> 

TOMBO CEMOL LINO; PASAL Mr 13; Mbaru de Mori Keraéng Te Rencoy (Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)

1Du kolén Mori Yésus oné mai Mbaru de Mori Keraéng, cengata ata nungkun curup agu Hia: “Tuang Guru, lélo damang tenad sanggéd watu so’o agu nau kétas sanggéd mbaru situ!”

2Itu kali mai taé de Mori Yésus agu hia: “Ita taungs le hau mbaru mésé so’o? Toé kéta manga can watu situ ata pésék lobo haén, renco kéta taungs tai.”

Wangkan Susa (Mat 24:3-14; Luk 21:7-19)

3Du rémé lonton Mori Yésus éta Golo Zaitun dungka kéta agu Mbaru de Mori Keraéng, hi Pétrus, hi Yakobus, hi Yohanés agu hi Andréas, réi hanang koéd agu Hia:

4“Toi koé agu ami, du nia jarin tai agu apa kéta tandan émé sanggéd apa situ kudut cemol taungs.”

5Itug kali pu’ung le Mori Yésus tombo agu isé: “Néka témo bail, rantang pandé wéléng méu lata!

6Te cais ata do, ata ba ngasang Daku agu mai taéd: ‘Aku dé hi Kristus’, agu isé kudut pandé wéléng ata dos.

7Agu émé dengé le méu manga rampas mésé ko néong kudut manga rampas, néka sobit laing le méu. Sanggéd taung situ paka jaris maik toé di hitu cemoln.

8Ai du hitu manga rampas wa’u ca dungkang wa’u ca, agu raja ca dungkang raja ca. Kudut manga kolé nupung mésé néténg tana, agu te manga kolé darem mésé. Sanggéd situ hitus di pu’ungd susa kudut cai cekeng weru.

9Maik méu, jerék koém! Méu te mboték latam oné ranga de Adak Agama agu méu kudut ongga latam oné mbaru ngaji agu méu te ba oné ranga disét cau kuasa agu de raja-raja landing Akum, kudut ciri saka-si laing latang te isé.

10Maik Keréba Di’a paka olong wéro le méu oné sanggéd wa’u.

11Émé méu todang agu ba nggere-oné ranga de adak, néka simpung laing le méu, latang te apa situt paka walé le méu, maik walé kaut apa ata téing oné méu du hitu muing, ai bom méu hitut curup, maik Nai Nggeluk.

12Du hitu tai manga ka’é ata pika asén kudut alay, nenggitu kolé ema ata pika anakn. Agu manga anak-anak ata cekerangang agu ata tu’ad agu te ala lisé.

13Méu ho’o rangkat kéta taung lata do landing ngasang Daku. Maik ata meku nain dengkir agu cemoln, hia hitu te selamaky.”

Wahéng Mésé Agu Mésias-Mésias Tangké (Mat 24:15-28; Luk 21:20-24)

14“Émé ita le méu ‘Ata Pandé Kosé’, hesé oné osang ata toé patun latang te hia-ata bacang paka tingo di’a-di’a - Céi-céi ata manga oné Yudéa paka gélang losi nggere-éta pocos.

15Ata siot rémé lonto éta ténda mbarud, isé néka wa’us agu ngo oné kudut emi cao-can oné mbarud,

16agu ata pé’ang uma kin, néka kolé mbarud kudut emi wéngko wekid.

17Calang da’at kétas inéwai siot lari na’ang wekid ko ata rémé cucu anakd du hitu.

18Ngaji koém, kudut sanggéd taung situ néka cai du cekeng duréng.

19Ai du hitu te cai némba mésé ata toé manga dé’it pu’ung du wangkan lino, ata dédék le Mori Keraéng, dengkir te ho’on agu toég manga kolé poli hitu.

20Agu émé toé pandé wokok cekéng hitu le Mori Keraéng, op kali sanggéd apa kaut ata mosé, toé manga cengatan ata mba’én: maik landing ata siot poli lir Diha, pandé wokok cekeng itu le Morin.

21Du hitu, émé manga ata taé agu méu: Lélo hi Mesias manga cé’é ho’oy, ko: Lélo, hi Mesias manga nituy, néka imbi le méu.

22Ai te cais Mésias-Mésias Tangké agu nabi-nabi tangké, isé te pandé tanda agu tanda lenget kudut émé ngancéng, pandé copél ata poli lir.

23Jerék di’a-di’a méu! Aku poli langgad taung apa so’o olo maid agu méu.”

Cai Kolén Anak Manusia – Rapang Haju Ara (Mat 24:29-36; Luk 21:25-33)

24“Maik du hitu, du cemol sanggéd taung susa, mata leso ciri nendep agu wulang toé manga gerakn

25agu ntala pa’u taungs, awang agu sanggéd icin gégo taungs.

26Du hitu te ita lata Anak manusia cai lobo rewungy déméng agu sanggéd kuasan agu néra mésén.

27Agu du hitu kolé, wuats Liha malékat, agu kudut te nekek taungs sanggéd ata poli lir Dihad, da’on awo, ambén salé, ulun le-wa’in lau, oné mai comongn lino haéng pé’ang binting awang.

28Nuk koé icin le méu tombo rapang haju ara. Émé wangkag ta’an rengkan agu tuan ludungn, pecing le méu, hitu dé kudut ruis cai cekeng walis.

29Nenggitu kolé, émé itas le méu jarid apa situ, pecing le méu, ruisg cai cekengn, olo mai para mbaru gi.

30Aku taé agu méu: Moro matan, uwa so’o, toé di moras, émé toé di cai was sanggéd curup Daku.

31Awang agu lino te cemols, maik curup Daku tédéng lén.

32Landing latang te leson agu redun, toé manga cengatan ata pecingn, malékat-malékat éta Surga kolé toé, Anak Manusia kole toé, hanang weki run hi Ema kanang.”

Néka Témo

33“Néka témo agu wela koé matas! Ai toé pecing le méu du nia leso redun.

34Agu rapang ného cengata ata ngo pé’ang tana pé’ang, ata legong mbarun, agu téing kuasa agu sanggéd mendin, néténg ata manga taung agu gorin, agu perénta latang te hiat lami para, kudut wela koé matan.

35Landing hitu, wela koém, ai toé pecing le méu du nia cain ata ngara mbaru hitu, aram le manéy, ko seréhang tanay, ko du kakor lalongy, ko gula ucapy,

36kudut émé cala-nga’ak kaut cain hia, néka regéng méu lari tokos.

37Apa ho’ot tombo Daku agu méu, tombo kolé Laku agu sanggén ata: Néka Témo!”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran