Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 15 >> 

Mori Yésus Oné Ranga Di Pilatus (Mat 27:1-2; 11-26; Luk 23:1-5,13-25; Yoh 18:28-19:16)

1Du gula ucap muing sanggéd imam kepala agu taung ata tu’ad agu isét pecing Taurat agu sanggéd Adak Agama poli bantang camad, nai ca anggit, tuka ca léléng. Isé wasé Mori Yésus agu todang Hia agu condo Hia oné ranga di Pilatus.

2Mai réi di Pilatus agu Hia: “Raja data Yahudi Hau ko?” Walé kaut le Mori Yésus: “Taé de rum haup kali hitu ta!”

3Itu kali sanggéd imam kepala do kéta buang latang te Hia.

4Hi Pilatus réi kolé agu Hia, taén: “Toé kéta walés le Hau ko? Lélo kaut, leng kéta bail dod buang disé latang te Hau!”

5Maik Mori Yésus toé kéta walé koé cekoén, wiga lenget laing kolé li Pilatus.

6Laséngn manga ruku latang te lego cengatan ata bui du leso ramé lorong tegi data do.

7Agu du hitu manga cengata, ngasangn hi Barabas, lari buin cama-cama agu pisa taus ata pandé raha. Isé poli mbelé atad du raha.

8Og kali maid ata do agu tegi kudut lut kin ruku manga hitu.

9Mai walé di Pilatus agu isé, agu réi: “Goris méu kudut lego laku latang te méu raja Yahudi ho’o?”

10Ai pecing muing Liha, te sanggéd imam kepala condo Mori Yésus ali guér.

11Maik sanggéd imam kepala sosok lawa do, kudut tegi lego hi Barabas latang te isé.

12Cangkalin kolé walén li Pilatus agu réi oné isé: “Émé nggitu, co’o laku pandén ata ho’ot caro de méu raja data Yahudi?”

13Mai kolé kepok disé, taéd: “Pépék Hia oné panggol!”

14Mai taé di Pilatus oné isé: “Da’at apa ata poli pandé liha?” Maik isé tambang kéta kepok: “Pépék Hia oné panggol!”

15Agu landing kudut karét nai data do situ, hia lego hi Barabas latang te isé. Maik Mori Yésus lucay lisé, poli hitu condo liha kudut pépék oné panggoly.

Mori Yésus Loér-Lokéty (Mat 27:27-31; Yoh 19:2-3)

16Poli hitu sanggéd serdadu todang Mori Yésus nggere-oné mbaru dé adak, mbaru beté-bicar, agu bénta taung sanggéd serdadu impung nitus.

17Isé sélék Hia le juba rembung, wéngké karot gulung agu paséy éta ulu Diha.

18Poli hitu wangka lisé tabén Hia, mai taéd: “Tabé, yo raja data Yahudi!”

19Isé ongga sa’i Diha le helung, agu iso-pé Hias, agu tikul io Hias.

20Woko poli loér-lokétn Hia lisé, loak lisé juba rembungn hitu oné mai weki Diha agu cuki kolé juba run Hia.

Mori Yésus Pépék Oné Panggoly (Mat 27:32-44; Luk 23:26,33-43; Yoh 19:17-24)

(15-20b) Poli hitu Mori Yésus todang nggere-pé’angy kudut pépéky lisé oné panggol.

21Du hitu, liba nitu cengata, ngasangn hi Simon ata Kiréné, ema di Aléksandér agu hi Rufus, ata hitu di mai pé’ang mai béndarn, agu ata hitu duduk lisé kudut pola panggol de Mori Yésus.

22Todang lisé Mori Yésus nggere-oné ca osang ata ngasangn Gologota, ngong: Osang Toko Longkor.

23Itu kali téing anggor halok agu mur lisé oné Hia, maik toé inung Liha.

24Poli hitu pépék lisé Hia oné panggol, og kali pati lisé ceca paké Diha, ali téka-nampo molé.

25Ongga ciok le leso du pépékn Hia oné panggol.

26Agu apa rajan tara wahéngn Hia, caroy oné tulis hitut manga nitu: “Raja Data Yahudi.”

27Cama-cama agu Hia, pépék oné panggol kolés sua taus ata tako cengata oné racap wanangn, agu cengata oné racap léon.

28[Laingn kéta pakep muing curup oné Surak Nggeluk, taén: “Hia te bilang ného ata da’aty lata.”]

29Sanggét ata liba nitu, loér Hias, agu cang agu ngéngur sa’id, mai taéd: “Oé Haut nanang pandé renco Mbaru Nggeluk, agu ngoéng te pandé kolé oné telu leso kauty,

30wa’uh de éta mai panggol hitu agu campé weki Rum!”

31Nenggitu kolé loér Hia le sanggéd imam kepala, cama-cama agu isét pecing Taurat, agu mai taé disé: “Ata bana Liha campés, maik weki Run Hia toé ngancéng!

32Damang de, oé Mesias, Raja Israél, wa’uh éta mai panggol hitu, kudut ita agu imbi lami.” Nenggitu kolé isét sua, situt pépék cama agu Hia, loér Hia kolés.

Rowan Mori Yésus (Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Yoh 19:28-30)

33Du ongga campulusua, nendep haéd ciri oné temu tana hitu dengkir ongga telu.

34Agu du ongga telu kepok Mori Yésus agu werés kéta rewengn: “Éloi, Éloi, lama sabaktani?” ngong: Mori gé, é Mori gé, co’o tara pencang Akud Ité?

35Dengé hitus, mai taé data iwod ata hesé nitu: “Lélo, Hia bénta Éliay!”

36Itu kali main cengata ba bunga karangy, lembo liha oné anggor héo, itu kali tudukn liha oné ca helung agu téi Mori Yésus te inung, agu mai taén: “Géréng di lité, olong lélo di, ot mai hi Élia te ulur Hia nggere wa.”

37Og kali kepokn Mori Yésus agu werés kéta rewengn agu beté nain.

38Du hitu rinding de Mbaru Nggeluk, jija laing suay mai éta main haéng wan.

39Du kepala serdadu ata hesé dungka Hia, ita rowa Diha nenggituy, mai taén: “Tu’ung kéta ata ho’o Anak de Mori Keraéng.”

40Manga kolé pisa taus inéwai ata porong déu-maid, ného hi Maria Magdaléna, hi Maria endé di Yakobus ata reba agu asen hi Yosés, agu hi Salomé.

41Sanggéd taung isé poli lorong Mori Yésus agu campé Hias du Hia oné Galiléan. Agu manga kolé iwod nitu, inéwai bana ata poli mai oné mai Yérusalém cama laing agu Mori Yésus.

Boakn Mori Yésus (Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Yoh 19:38-42)

42Rémé nggitun wangkag manén tana, agu leso hitu leso nangket, ai ného diangn leso Sabat.

43Landing hitu hi Yusuf, ata Arimatéa, cengata oné mai lit de Adak Mésé, ata géréng cain Adak de Mori Keraéng, cukung kétay ngo oné hi Pilatus, agu tegi rapu de Mori Yésus.

44Lenget laing li Pilatus woko dengé poli rowan Mori Yésus. Og kali béntan liha kepala serdadu, agu réi oné hia, ot poli rowan Mori Yésus.

45Woko poli dengén liha tombo de kepala serdadu, og sendon liha téing rapu hitu oné Yusuf.

46Hi Yusuf olong weli towé hemély, poli hitu hia téti rapu de Mori Yésus éta mai panggoln agu wuwus liha ali towé hemél hitu. Poli hitu loling Hia oné boa ata poli tekangn oné péré watu. Poli hitu nggoling liha ca watu mésé, kudut tadu para boa hitu.

47Hi Maria Magdaléna agu hi Maria endé di Yosés ita lisé nia baté boakn Mori Yésus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel