Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 10 >> 

1Asé-ka’én, kembung agu ngaji daku kamping Mori Keraéng kudut wa’u daku selamaks.

2Ai aku ngancéng téi saka-si latang té isé, wiga isé tu’ung-tu’ung seber oné keturu latang te Mori Keraéng, maik toé ali pecing molor.

3Ai ali isé toé pecing salang junggu de Mori Keraéng agu ali isé molor kaut le weki rud, itu tara isé toé kodas ali salang junggu Diha.

Manusia Tiba le Mori Keraéng Ali Imbi

4Turung cemoln wintuk Taurat hitu jepek oné hi Kristus, wiga néténg ata imbi tiba selamak.

5Ai hi Musa tulis latang te selamak lut wintuk Taurat: “Ata situt lorong wintuk Taurat te selamak.”

6Maik selamak lorong imbi, nggo’o taén, “Néka nggo’o curup oné nais, Céing ata kudut ngo éta Surga?”, ngong kudut dadé hi Kristus wa’u oné lino.

7Ko, “Céing ata wa’u nggere-wa ngampang mata?” ngong, Kudut téti hi Kristus oné mai ata matan kolé nggere-cé’é lino.

8Maik co’o taén? Nggo’oy, “Curup hitu ruis oné méuy, ngong oné mu’us agu oné nais.” Hituy curup ata keréba dami kudut imbi le méu.

9Ai émé tombo le mu’us te Mori Yésus hitu Mori Keraéngy, agu imbi le nais te Mori Keraéng poli pandé to’o kolé Hia oné mai ata mata, méu te selamakm.

10Ai le nain ata imbi wiga tiba le Mori Keraéng, agu ali mu’un te tura wiga selamaks.

11Ai Surak Nggeluk poli taén: “Céi kaut ata imbi oné Hia, toé manga majan Liha.”

12Ai toé manga woléngd ata Yahudi agu ata Yunani. Ai Mori Keraéng hitu camas, ngong Mori Keraéng de sanggén ata agu gawas latang te sanggén ata, situt gesar oné Hia,

13ai, “Céing kaut ata gesar oné Mori Keraéng te selamaky.”

14Maik co’o ata ngancéng gesar oné Hia, ata toéd imbi lisé? Co’o ata ngancéng imbi oné Hia, ata toé dé’it manga dengén lisé? Co’o ata ngancéng dengé latang te Hia, émé toé manga ata ba keréban?

15Agu co’o ata ngancéng keréba Hia, émé toé manga ata wuatn? Ného manga ata poli tulis, “Cembes kéta nai ali mai disét ba keréba di’a!”

Toé Imbi Data Israél

16Maik toé sanggén ata, poli tiba keréba di’a hitu. Ai hi nabi Yésaya taé nenggo’o, “Mori, céing ata imbi keréba dami?”

17Jari, imbi teka le dengé, agu dengé teka le keréba latang te hi Kristus.

18Maik aku réi méu: Asa, toé dengé lisé ko? Toét-toé poli dengén lisé, “Reweng data ba keréba wéron temu tana lino, curup disé cai haéng comongn lino.”

19Maik aku réi kolé méu: Asa, tingo lisét Israél ko? Laring cain curup de Mori Keraéng oné hi Musa, “Aku pandé méu jogot agu ata siot toé ro’éng Daku, agu pandé to’o rabo de méu latang te wa’u siot bapa béngot.”

20Céwén kolé ali rani-nai taé li Yésaya curup de Mori Keraéng, “Aku sondang wekig te cumang lisét toé kawé Akus, agu poli toto wekig oné isét toé réi Akus.”

21Maik latang te isét Israél mai taén, “Tédéng lesog Aku ngoéng te hambor agu wa’u siot ku’ak agu toé lorong Aku.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran