Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 16 >> 

Tabé

1Tegi laku lélo de méu latang te hi Fébé, asé-ka’é ca imbi dité, hiat keturu latang te weki serani oné Kéngkréa

2kudut méu tiba hia le ngasang de Mori Keraéng, cama ného latang té ata nggeluk, agu téi campé latang te hia émé sékékn liha. Ai weki run hia poli téi campé latang té ata do, nenggitu kolé latang té aku.

3Téi koé tabé daku latang te hi Priskila agu hi Akwila, haé-réba gori daku oné Mori Yésus Kristus.

4Isé poli oké-moséd latang te mosé daku. Latang te isé, toé hanang aku te wali di’a, maik sanggéd weki serani siot toé ata Yahudi.

5Tabé kolé latang te weki serani oné mbaru disé. Tabé latang te hi Épénitus, asé-ka’é ca imbi ata momang laku, hia wua laring cain oné mai tana Asia latang te hi Kristus.

6Tabé latang te hi Maria ata poli gori nai-koén latang te méu.

7Tabé latang te hi Andronikus agu hi Yunias, asé-ka’é ca wa’u daku, isét poli dé’it bui cama laing agu akus. Isé ata hiang latas oné mai rasul-rasul agu poli mosé oné hi Kristus bolo-mai aku.

8Tabé latang te hi Ampliatus ata momang laku Oné Mori Keraéng.

9Tabé latang te hi Urbanus, haé-reba gori dami oné hi Kristus, agu tabé latang te hi Stakhis, ata momang laku.

10Tabé latang te hi Apélés, ata poli ta’ong susa oné hi Kristus. Tabé oné isét ka’éng oné mbaru di Aristobulus.

11Tabé latang te hi Hérodion, haé-reba ca wa’u daku. Tabé latang té isét oné mbaru di Narkisus ata manga oné Mori Keraéng.

12Tabé latang te hi Triféna agu hi Trifosa ata gori nai-koén oné keturu latang te Mori Keraéng. Tabé latang te hi Pérsis ata momang laku, ata poli gori nai-koén oné keturu latang te Mori Keraéng

13Tabé latang te hi Rufus ata poli pilin oné Mori Keraéng agu tabé latang té enden, agu latang te aku kolé endé laingy.

14Tabé latang te hi Asinkritus, hi Flégon, hi Hérmés, hi Patrobas, hi Hérmas agu sanggéd asé-ka’é ca imbi ata cama laing agu isé.

15Tabé latang te hi Filologus agu hi Yulia, hi Néréus agu wetan agu hi Olimpas, agu latang te sanggéd ata nggeluk situt cama-cama agu isé.

16Tabé koé-kis cama taus ali omo nggeluk. Tabé latang te méu oné mai sanggéd weki serani di Kristus.

Langga

17Maik aku toing méu asé-ka’én, kudut méu néka témo agu isé siot pandé biké agu watu do’ong ata toé cumang taud agu toing situt poli tiba de méu. Tadang koé agu isé!

18Ai sanggéd ata nenggitu toé keturu latang te hi Kristus, Mori dité, maik keturu kaut tuka rud. Ali curup ata di’an agu ali curup ata mecikn isé nggopét atas siot lulus naid.

19Tombo latang te lorong de méu poli taung dengén le sanggén ata. Landing hitu naka kétak aku latang te méu. Maik ngoéng daku kudut méu nggalas oné apa ata di’an agu nggélok latang té ata da’at.

20Mori Keraéng pu’un hambor-meler te gélang pandé ampus jing da’at be-wa mai wa’i de méu. Tabing de Mori Yésus, Mori dité, loréng méu!

21Tabé latang te sanggés méu oné mai hi Timotéus, haé-reba oné gori daku, agu oné mai hi Lukius, hi Yason agu hi Sosipatér, haé-reba daku ca wa’ukm.

22Tabé oné Mori Keraéng latang te sanggés méu, oné mai hi Tértius, aku ata tulis surak ho’o.

23Tabé latang te méu oné mai hi Gayus ata téi mbaru agu aku agu latang te sanggéd weki serani. Tabé latang te méu oné mai hi Érastus, bendahara (ata cau séng) disét ngara tana agu oné mai hi Kwartus, asé-ka’é ca imbi dité.

24[Tabing de Yésus Kristus Mori dité, loréng sanggés méu! Amén.]

Sanggéd Mengit Latang Te Mori Keraéng

25[Latang te Hia ata manga kuasan pandé mberés méu – lorong Keréba Di’a hitut mésé ngasangn agu keréba latang te Mori Yésus Kristus, lorong agu céngkan pété ceha hitut ceha médé main,

26maik te ho’on poli toton agu lorong perénta oné mai Mori Keraéng hitut tédéng lén, poli keréban le surak de nabi-nabi latang te sanggéd wa’u kudut titong isé nggere-oné lorong imbi –

27oné Hia, hanang Hia kali Mori Keraéng ata penong le mbeko lut hi Yésus Kristus: Sanggéd mengit latang te tédéng lén! Amén.]


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel