Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 11 >> 

Sua Taus Ata Saka-si De Mori Keraéng

1Poli hitu, tiba laku ca helung ného dongkar te wolo, nenggo’o taén, “Ngoh ga, kudut wolo le hau Mbaru Nggeluk de Mori Keraéng agu compangN, rékéngs le hau isét ngaji bonén.

2Landing néka wolo natas de Mbaru Nggeluk hitu, ai natas hitu poli téing oné sanggéd wa’u bana, agu isé situ te wedi Béndar Nggeluk tédéng pat-mpulusua wulang.”

3Aku te jera sua taus saka-si cang agu paké ceca tanda cekeng susa. Isé situ te ba wéro pedé Daku tédéng ca sebu sua ratus enem pulu leso.

4Ngong isé situ dé, sua haju zaitun agu sua wa’i lampu situt hesé bolo-mai ranga de Mori agu Ngaran tanan wa – béangn éta.

5Émé manga ata siot kudut pandé wahéng isé, buntar api oné-mai mu’ud, pandé ngkewus taung ata bali disé. Nenggitu dé taran mata diset pandé wahéng sua saka-si situ.

6Isé manga kuasa te tadu awang kudut néka cai usang tédéng ba pedé hitu. Isé kolé manga kuasad kudut sanggéd ulu waé te célung ciri dara. Manga kolé kuasad isé te wahéng lino le do tarad copél du nia kaut ngoéngd.

7Émé isé poli téing saka-sid, itu kali tuad kaka wa-mai ngampang mata kudut dungkang isé, wiga koda agu mbelés.

8Rapu disé héla oné salangn béndar mésé, oné osang panggoln Mori disé. Ngasang alitn béndar hitu, caron Sodom ko Mesir.

9Sanggéd wa’u, panga, uku agu curup te ita rapu situ tédéng telu agu beréhan leso, ré’ing te néka boaks rapu situ.

10Isét ngai ka’éng oné lino cembes kéta naid, woko matas sua saka-si situ. Isé pandé ramé agu katu taud koso nolak, ai sua nabi situ poli ba do wahéng latang te sanggén ata oné lino.

11Du telu agu beréhan leso laun ga, main nai mosé de Mori Keraéng nggere-oné sua rapu de nabi situ, wiga isé mosé kolés. Sanggéd ata situt ita isé, ciri rantang keta taungs.

12Itug kali sua nabi situ, dengé ca reweng ata télés kétay éta-mai Surga, “Maim wa-mai ga!” Itu kali héndéngd isé nggere-éta Surga, wéngko laing awangs, bolo-mai ranga data bali disé.

13Og kali kéngkungn nupung mésé. Béndar hitu rencoy pati laing cepulu, pitu sebud ata mata ali nupung hitu. Sanggéd taung ata bana rantang da’ats, itug kali bong agu naring Mori Keraéng hitut éta Surga.

14Copél hitut te suan polig laun: maik jerék ga! Copél hitut te telun wa ranga gi.

Terompét Te Pitun; Déré Naring De Sanggéd Tu’a

15Du tebangn terompét le malékat hitut te pitun, dengé reweng ata raos kéta oné Surga, “Kuasa te perénta lino, oné limé de Mori dité agu oné limé Diha hitut poli palasN. Hia dé Raja te perénta tédéng lén.”

16Itug kali sua-mpulupat tu’a situt lonto oné seriga bolo-mai ranga de Mori Keraéng suju, io agu bong Hias,

17cang agu taéd, “Yo Mori, Mori Keraéng Ata Pu’un kuasa, ata manga agu ata poli mangan. Ami wali di’a oné Ité, ai Ité poli cau kuasa méséD agu ciri Raja ata pu’ungn perénta.

18Sanggéd wa’u bana poli cincu-arud, ai rapakg sokorn cai rabo Dité kudut bicar sanggéd ata mata. Ho’og rapakn sokor te téing lahé latang te sanggéd mendi nabiD agu latang te sanggéd ro’éngM, ngong isét io agu suju Ité, wan koé étan tu’a. Ho’o kolég rapakn sokor latang te ampus céing kaut ata pandé rowakn tana lino.”

19Itug kali céngkan Mbaru Nggeluk de Mori Keraéng éta Surga agu itay Peti Reké oné Mbaru Nggeluk hitu. Og wili-welokn pasat agu mpirang genggus, nupung mésé agu usang bua.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran