Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 12 >> 

Iné-wai Agu Manunggé

1Poli hitu ita ca tanda mésé éta awang: Cengata iné-wai rédung laing mata lesoy, wulang wa wa’in agu éta sa’in tesong bali-bélo oné-mai campulusuad ntala.

2Hia lari na’ang wekin agu pasar kin le beti kudut loas.

3Itu kali ita ca tanda bana éta awang; agu lélo ga, ca manunggé ata ndéréng-werot kétay, manga pitud sa’in agu cepulud ranggan. Éta sa’in hitu, manga pitud songkok.

4Le ikon sorok pati telus ntala éta awang agu péncars liha nggere-wa tana lino. Itu kali hesén manunggé hitu bolo-mai iné-wai hitut kudut loas, jengkek te omet muing Anakn du poli loasn.

5Iné-wai hitu loas cengata Anak ata rona, ata te perénta sanggéd wa’u ali dongkar beci. Maik Anak koé hitu rodo wentangy te ba nggere-oné Mori Keraéng agu serigaN.

6Iné-wai hitu losi nggere-oné satar mambaky, ca osang ata poli mengkekn le Mori Keraéng latang te hia, kudut nituy hia tinun tédéng ca sebu sua ratus enempulu leso.

Kodan Manunggé

7Poli hitu tuan rampas éta Surga. Sanggéd malékat agu tu’ad hi Mikaél rampas te dungkang manunggé hitu. Koném po manunggé hitu campé le sanggéd malékatn,

8maik toé ngancéng ta’ang lisé wiga kodas; og wurd éta-mai osang Surga.

9Manunggé mésé ko ular médé hitu, ngong Jing da’at hitut pandé wéléng ata oné tana lino, péncar nggere-wa linoy, cama laing agu sanggéd malékatn.

Déré Ontong

10Itu kali dengén laku reweng ata télés kétay éta-mai Surga, “Ho’og cain selamak de Mori Keraéng latangt ro’éngN! Ho’og toton kuasa de Mori Keraéng Raja dité, agu kuasa di Kristus hitut poli rekéN. Ai Jing da’at, hia hitut wié-leson mboték asé-ka’é ca imbi dité bolo-mai ranga de Mori Keraéng, polig wurd oné-mai osang Surga.

11Asé-ka’é dité poli pandé kodan Jing da’at hitu le dara de Anak Jimbal, agu le keréba molor oné-mai Mori Keraéng hitut wéwa disé. Isé condo moséd dengkir matad.

12Landing hitu, naka ga, oé Surga agu sanggés taung méut ka’éng bonén! Maik copél da’at, oé lino agu tacik, ai Jing da’at hitu, poli wa’u oné méun déméng rabo mésén, ai pecing liha ho’o wa ranga’g leson.”

Manunggé Léor Iné-wai Hituy

13Du doing le manunggé hitu te hia polig péncar nggere-wa linoy, léor liha iné-wai hitut poli loas Anak ata ronan.

14Maik iné-wai hitu tiba suad lebé de ntangis mésé, kudut lélap nggere-oné osang ka’éngn oné satar mambak. Nituy hia tinun, tédéng telu agu beréha-ntaung, wiga cépéy oné-mai rani de manunggé hitu.

15Itug kali manunggé hitu buntar mbang mésé kudut pandé wa’a iné-wai hituy.

16Maik iné-wai hitu campé le linoy. Lino hitu céngka mu’un te omet mbang hitut buntar le manunggé.

17Manunggé hitu rabo da’at kétay oné iné-wai hitu, wiga purak taungs liha sanggéd bija banan iné-wai hitu, ngong sanggéd atat lorong perénta de Mori Keraéng, agu isét saka-si laing latang te kuasa de Mori Yésus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Wahyu 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel