Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 15 : 3 >> 

Manggarai: Itu kali étan lise déré de Anak Jimbal agu déré di Musa, mendi de Mori Keraéng hitu. Nggo’oy icin déré hitu: “Mésé agu lenget laing sanggéd gori Dité yo Mori, Mori Keraéng Ata Pu’un kuasa! Agil agu molor sanggéd salang Dité, yo Raja de sanggéd wa’u!


AYT: Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba: “Besar dan ajaib semua pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah Yang Mahakuasa. Adil dan benar semua jalan-Mu, ya Raja segala bangsa.

TB: Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba, bunyinya: "Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa! Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa!

TL: sambil menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah itu, dan nyanyian Anak domba itu, katanya, "Besar dan ajaiblah segala perbuatan-Mu, ya Allah, Tuhan Yang Mahakuasa; maka adil dan benarlah segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa.

MILT: Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah (Elohim - 2316) itu, dan nyanyian Anak Domba, seraya berkata, "Besar dan ajaiblah karya-karya-Mu, ya Tuhan (YAHWEH - 2962), Allah (Elohim - 2316) Penguasa Semesta, adil dan benarlah jalan-jalan-Mu, Raja orang-orang kudus.

Shellabear 2010: Mereka menyanyikan nyanyian Nabi Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba itu. Seru mereka, "Besarlah dan ajaiblah segala perbuatan-Mu, ya Allah, ya Tuhan Yang Mahakuasa! Adil dan benarlah segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa!

KS (Revisi Shellabear 2011): Mereka menyanyikan nyanyian Nabi Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba itu. Seru mereka, "Besarlah dan ajaiblah segala perbuatan-Mu, ya Allah, ya Tuhan Yang Mahakuasa! Adil dan benarlah segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa!

Shellabear 2000: Mereka menyanyikan nyanyian Nabi Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba itu. Seru mereka, “Besarlah dan ajaiblah segala perbuatan-Mu, ya Allah, ya Tuhan Yang Mahakuasa! Adil dan benarlah segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa!

KSZI: Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba: &lsquo;Agung dan ajaib pekerjaan-Mu, Allah Tuhan Maha Kuasa! Benar dan adil setiap jalan-Mu, Ya Raja segala bangsa!

KSKK: dan mereka menyanyikan lagu Musa, hamba Allah, dan lagu Anak Domba: Besar dan ajaiblah karya-karya-Mu, ya Tuhan, Allah dan Tuhan atas alam semesta, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa.

WBTC Draft: Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba, "Besar dan ajaib semua pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah Yang Mahakuasa. Adil dan benar semua jalan-Mu, ya Raja segala bangsa.

VMD: Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba, “Besar dan ajaib semua pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah Yang Mahakuasa. Adil dan benar semua jalan-Mu, ya Raja segala bangsa.

AMD: Mereka menyanyikan lagu Musa, hamba Allah, dan lagu Anak Domba: “Besar dan ajaib semua pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah Yang Mahakuasa. Adil dan benar semua jalan-Mu, ya Raja segala bangsa.

TSI: dan menyanyikan lagu kemenangan yang dulu diciptakan oleh Musa, hamba Allah itu. Dengan lagu itu, mereka memuji Allah atas kemenangan yang mereka terima dari Anak Domba, “Besar dan ajaiblah segala perbuatan-Mu, ya TUHAN Allah Yang Mahakuasa! Raja segala bangsa, adil dan benar segala sesuatu yang Engkau perbuat!

BIS: Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba. Begini bunyinya, "Tuhan, Allah Mahakuasa, alangkah besar dan ajaibnya perbuatan-perbuatan-Mu! Raja segala bangsa, alangkah adil dan benar tindakan-tindakan-Mu!

TMV: Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba, "Tuhan, Allah Yang Maha Kuasa, perbuatan-Mu sungguh agung dan menakjubkan! Raja semua bangsa, alangkah adil dan benar tindakan-Mu!

BSD: Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah itu, dan nyanyian Anak Domba yang begini bunyinya, “Tuhan, Allah yang Mahakuasa, alangkah besar dan ajaibnya perbuatan-perbuatan-Mu! Raja atas segala bangsa, sungguh adil dan benar tindakan-tindakan-Mu!

FAYH: Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba: "Sungguh besar dan mengherankan, Segala perbuatan-Mu, Ya Tuhan Allah Yang Mahakuasa. Adil dan benar Segala jalan-Mu, Ya Raja Segala Zaman. Siapakah yang tidak takut Akan Dikau, ya Tuhan, Dan tidak memuliakan nama-Mu? Karena hanya Engkau yang kudus. Segala bangsa akan datang Menyembah Engkau, Karena sudah nyata Segala perbuatan-Mu itu adil."

ENDE: dan mereka melagukan njanjian Moses, abdi Allah itu dan djuga njanjian Anak Domba, bunjinja: "Agung dan menakdjubkan segala karyamu ja Tuhan, Allah, Jang Mahakuasa. Adil dan djudjur segala djalanmu, ja Radja para bangsa.

Shellabear 1912: Maka ia pun menyanyi nyanyian Musa hamba Allah itu, dan nyanyian Anak-domba itu, serta berkata, "Besarlah dan 'ajaiblah segala perbuatanmu itu, ya Allah, Tuhan yang maha kuasa; maka 'adilah dan benarlah segala jalanmu, ya Raja segala zaman.

Klinkert 1879: Maka dinjanjikannjalah njanjian Moesa, hamba Allah, dan njanjian Anak-Domba itoe, katanja: Bahwa besar dan adjaiblah segala perboewatanmoe, ja Toehan, Allah jang maha koewasa, bahwa adil dan benarlah segala djalanmoe, ja Radja segala orang soetji!

Klinkert 1863: Maka dia-orang menjanjiken njanjian nabi Moesa, hamba Allah, dan njanjian Anak Domba, katanja: Besar dan adjaib segala perboewatanmoe, ja Toehan Allah jang maha koeasa! {Maz 111:2; 139:14; Maz 145:17} adil dan bener segala djalan Toehan, ja Radja segala orang salih!.

Melayu Baba: Dan dia-orang nyanyi nyanyian Musa hamba Allah itu dan nyanyian Anak-domba itu, dan kata, "Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, bsar dan hairan-lah Tuhan punya perbuatan smoa; ya Raja sgala jman, bnar dan btul-lah Tuhan punya jalan smoa.

Ambon Draft: Dan marika itu adalah menjanji njanjian Musa, ham-ba Allah, dan njanjian Anak domba, katanja: Besarlah dan maha heran ada segala per-bowatanmu, ja Maha besar tuhan, Allah jang maha ka-wasa! Adil dan benar ada se-gala djalanmu, ja Radja se-gala awrang mutaki!

Keasberry 1853: Maka marika itupun munyanyilah shayer Musa hamba Allah itu, dan shayer anak Domba itu, katanya, Busarlah dan ajaiblah sagala purbuatanmu itu, Tuhan Allah yang maha Kuasa; adil dan bunarlah jalanmu, angkaulah Rajah orang orang salih.

Keasberry 1866: Maka marika itupun mŭnyanyilah shayer Musa hamba Allah itu, dan shayer anak Domba itu, katanya, Bŭsarlah dan ajaiblah sagala pŭrbuatanmu itu, Tuhan Allah yang maha kwasa; adil dan bŭnarlah jalanmu, raja orang orang salih;

Leydekker Draft: Maka marika 'itu njanjilah njanji`an 'Anakh domba 'itu, sombahnja: besarlah, dan katjanganganlah segala perbowatanmu, ja maha besar Tuhan, 'Allah jang maha kawasa 'atas samista sakalijen: xadillah dan benarlah segala djalanmu, ja Sulthan segala walij.

AVB: Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba: “Agung dan ajaib pekerjaan-Mu, Tuhan, Allah Maha Kuasa! Benar dan adil setiap jalan-Mu, Ya Raja segala bangsa!

Iban: Lalu sida bepantun ngena lagu Moses, ulun Allah Taala ti kudus, enggau lagu Anak Domba, ku sida, "Naka meh pemesai enggau pemanah kereja Nuan, O Tuhan Allah Taala ti Pemadu Bekuasa! Jalai Nuan endang lurus sereta betul, O Raja ke belama-lama iya!


AYT ITL: Mereka menyanyikan <103> nyanyian <5603> Musa <3475>, hamba <1401> Allah <2316>, dan <2532> nyanyian <5603> Anak Domba <721>: "Besar <3173> dan <2532> ajaib <2298> semua pekerjaan-Mu <2041>, ya Tuhan <2962>, Allah <2316> Yang <3588> Mahakuasa <3841>. Adil <1342> dan <2532> benar <228> semua jalan-Mu <3598>, ya Raja <935> segala bangsa <165>. [<2532> <3004> <4675> <4675>]

TB ITL: Dan <2532> mereka menyanyikan <103> nyanyian <5603> Musa <3475>, hamba <1401> Allah <2316>, dan <2532> nyanyian <5603> Anak Domba <721>, bunyinya <3004>: "Besar <3173> dan <2532> ajaib <2298> segala pekerjaan-Mu <2041> <4675>, ya Tuhan <2962>, Allah <2316>, Yang Mahakuasa <3841>! Adil <1342> dan <2532> benar <228> segala jalan-Mu <3598> <4675>, ya Raja <935> segala bangsa <165>!

TL ITL: sambil <2532> menyanyikan <103> nyanyian <5603> Musa <3475> hamba <1401> Allah <2316> itu, dan <2532> nyanyian <5603> Anak domba <721> itu, katanya <3004>, "Besar <3173> dan <2532> ajaiblah <2298> segala perbuatan-Mu <2041> <4675>, ya <2962> Allah <2316>, Tuhan Yang Mahakuasa <3841>; maka adil <1342> dan <2532> benarlah <228> segala jalan-Mu <3598> <4675> <165>, ya Raja <935> segala bangsa.

AVB ITL: Mereka menyanyikan <103> nyanyian <5603> Musa <3475>, hamba <1401> Allah <2316>, dan <2532> nyanyian <5603> Anak Domba <721>: “Agung <3173> dan <2532> ajaib <2298> pekerjaan-Mu <2041> <4675>, Tuhan <2962>, Allah <2316> Maha Kuasa <3841>! Benar <1342> dan <2532> adil <228> setiap <3588> jalan-Mu <3598> <4675>, Ya Raja <935> segala bangsa <165>! [<2532> <3004>]


GREEK WH: και αδουσιν την ωδην μωυσεως του δουλου του θεου και την ωδην του αρνιου λεγοντες μεγαλα και θαυμαστα τα εργα σου κυριε ο θεος ο παντοκρατωρ δικαιαι και αληθιναι αι οδοι σου ο βασιλευς των {VAR1: αιωνων } {VAR2: εθνων }

GREEK WH Strong: και <2532> {CONJ} αδουσιν <103> <5719> {V-PAI-3P} την <3588> {T-ASF} ωδην <5603> {N-ASF} μωυσεως <3475> {N-GSM} του <3588> {T-GSM} δουλου <1401> {N-GSM} του <3588> {T-GSM} θεου <2316> {N-GSM} και <2532> {CONJ} την <3588> {T-ASF} ωδην <5603> {N-ASF} του <3588> {T-GSN} αρνιου <721> {N-GSN} λεγοντες <3004> <5723> {V-PAP-NPM} μεγαλα <3173> {A-NPN} και <2532> {CONJ} θαυμαστα <2298> {A-NPN} τα <3588> {T-NPN} εργα <2041> {N-NPN} σου <4675> {P-2GS} κυριε <2962> {N-VSM} ο <3588> {T-NSM} θεος <2316> {N-NSM} ο <3588> {T-NSM} παντοκρατωρ <3841> {N-NSM} δικαιαι <1342> {A-NPF} και <2532> {CONJ} αληθιναι <228> {A-NPF} αι <3588> {T-NPF} οδοι <3598> {N-NPF} σου <4675> {P-2GS} ο <3588> {T-NSM} βασιλευς <935> {N-NSM} των <3588> {T-GPN} {VAR1: αιωνων <165> {N-GPM} } {VAR2: εθνων <1484> {N-GPN} }

GREEK SR: Καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωϋσέως, τοῦ δούλου τοῦ ˚Θεοῦ, καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ Ἀρνίου λέγοντες, “Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, ˚Κύριε ὁ ˚Θεός ὁ Παντοκράτωρ! Δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων.

GREEK SR Srong: Καὶ <2532> {C} ᾄδουσιν <103> {V-IPA3P} τὴν <3588> {E-AFS} ᾠδὴν <5603> {N-AFS} Μωϋσέως, <3475> {N-GMS} τοῦ <3588> {E-GMS} δούλου <1401> {N-GMS} τοῦ <3588> {E-GMS} ˚Θεοῦ, <2316> {N-GMS} καὶ <2532> {C} τὴν <3588> {E-AFS} ᾠδὴν <5603> {N-AFS} τοῦ <3588> {E-GNS} Ἀρνίου <721> {N-GNS} λέγοντες, <3004> {V-PPANMP} “Μεγάλα <3173> {S-NNP} καὶ <2532> {C} θαυμαστὰ <2298> {S-NNP} τὰ <3588> {E-NNP} ἔργα <2041> {N-NNP} σου, <4771> {R-2GS} ˚Κύριε <2962> {N-VMS} ὁ <3588> {E-2VMS} ˚Θεός <2316> {N-VMS} ὁ <3588> {E-2VMS} Παντοκράτωρ! <3841> {N-VMS} Δίκαιαι <1342> {S-NFP} καὶ <2532> {C} ἀληθιναὶ <228> {S-NFP} αἱ <3588> {E-NFP} ὁδοί <3598> {N-NFP} σου, <4771> {R-2GS} ὁ <3588> {E-2VMS} Βασιλεὺς <935> {N-VMS} τῶν <3588> {E-GMP} αἰώνων. <165> {N-GMP}


Jawa: Wong-wong iku padha ngidungake kidunge Nabi Musa, abdine Gusti Allah, lan kidunge Sang Cempe, unine: “Agung saha elok pakaryan Paduka, dhuh Pangeran, Allah ingkang Mahakuwaos! Adil saha leres margi Paduka punika, dhuh Ratunipun sadaya bangsa!

Jawa 2006: Wong-wong iku padha ngidungaké kidungé Musa, abdiné Allah, lan kidungé Sang Cempé, uniné, "Agung saha élok pakaryan Paduka, dhuh Pangéran, Allah ingkang Mahakwaos! Adil saha leres sadaya margi Paduka, dhuh Rajanipun sadaya bangsa!

Jawa 1994: Wong-wong mau padha ngidungaké kidungé Nabi Musa, abdiné Allah lan kidungé Sang Cempé, uniné: "Dhuh Allah, Paduka ingkang Mahakwaos, saèstu agung saha élok pakaryan Paduka! Dhuh Ratuning sedaya bangsa, pakaryan Paduka saèstu adil saha leres.

Jawa-Suriname: Wong-wong pada singi kidungé nabi Moses, peladèné Gusti Allah lan kidungé Tyempéné, tembungé: “Duh Gusti Allah sing kwasa déwé, Pantyèn gedé lan nggumunké penggawéné Gusti, Duh Ratuné kabèh bangsa, Tumindaké Gusti pantyèn lempeng lan bener.

Sunda: sarta nganyanyikeun pupujian Musa abdi Allah jeung pupujianana Anak Domba, kieu: "Nun Gusti, Allah Nu Maha Kawasa, estu agung tur aheng dadamelan Gusti! Nun Raja sagala bangsa, jalan Gusti adil sareng sayaktosna!

Sunda Formal: Breng ngawihkeun pupujian Musa, — abdi Allah tea — jeung pupujiana-Na Anak Domba: “Nun Pangeran, Allah Nu Murba Wisesa, padamelan Gusti agung aheng teu aya bandingna! Nun Rajaning sadaya bangsa, jalan Gusti estu adil tur sayaktosna!

Madura: Ban reng-oreng ganeka anyanye nyanyeyanna Mosa, abdina Allah, ban nyanyeyanna Cacempe. Sapaneka monyena: "Pangeran, Allah Se Mahakobasa, sadaja se elampa’agi Junandalem sanget agung sareng ajib onggu! Ratona sadajana bangsa, adil onggu sareng tadha’ salana se elampa’agi Junandalem sadajana!

Bauzi: Labi ame na kecapi vuusualadume vou ladeedam labe gi dat ahamda Musa Alat gagoho im uledi meedamda labe aba aho Ala bake vou ladeedam daeti ulohona vou ladeeda. Abo Domba Adat labe Aba Aho dam bakdate soat vausu fa vei neàdedam bak lamti labihasu ozome nehame Ala bake vou ladeeda. “Im Boehàda Ala bisi feàda oa, Obo Oho la modi le modidaha bak lam gi Obo Oho bisi feà bak labet damat ihimo modem biem im feàna Oho meedam bak. Om abo Boehàdatebot dam ahebu vuusdam Ala Om am bak. Obo Oho meedam im lam gi ahole im vamdesu imbo bak meedam bak.

Bali: Anake punika sami ngidungang kakidungan Dane Musa, parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah kakidungan Panak Biri-birine, sapuniki: “Duh Ratu Sang Panembahan, Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Maha Kuasa, ambate agung miwah tawah sawatek pakaryan Palungguh IRatu. Duh Ratu Prabun saluiring bangsane, saluiring margin Palungguh IRatu sami adil tur patut.

Ngaju: Tuntang ewen manyanyi nyanyin Moses, rewar Hatalla, tuntang nyanyin Anak Tabiri. Kalotoh auhe, "Tuhan, Hatalla je Paham Kuasae, lalehan kahaie tuntang kaherae kare gawim! Rajan kakare bangsa, lalehan kabujur tuntang katotoe kare taloh je iawim!

Sasak: Dait ie pade nyanyiang nyanyian Musa, hambe Allah, dait nyanyian Anak Dombe. Suarene: "Ya Allah, Tuhan Saq Mahekuase, agung dait ajaip gati karye-karye Deside! Raje selapuq bangse, adil dait kenaq tindakan-tindakan Deside!

Bugis: Sibawa makkélongngi mennang élonna Musa, atanna Allataala, enrengngé élonna Ana’ Bimbala’é. Makkuwaiyé oninna, "Puwang, Allataala Pommakuwasaé, temmaka loppona sibawa makalallainna sining pangkaukem-Mu! Arunna sininna bangsaé, temmaka adélé’na sibawa tongenna sining tindakem-Mu!

Makasar: Na nakelongammo ke’nanga kelong-kelonna Musa, atanNaya Allata’ala; kammayatompa kelong-kelonNa Ana’ Gimbalaka. Kammaminne anjo kelong-kelonga, "Batara, Allata’ala Kaminang Koasaya, teai sipato’ lompona siagang appakalannasa’na sikamma panggaukanTa! Karaenna sikontu bansaya, teai sipato’ adele’na siagang annabana sikamma gautTa!

Toraja: Anna popenani nanianna Musa taunNa Puang Matua sia nanianNa Anak domba nakua: Kapua sia makalaen-laen mintu’ penggauramMi, o Puang Matua, Puang Umpoissan angge maritik; malambu’ sia tongan tu mintu’ lalanMi, o Datunna mintu’ bangsa.

Duri: anna makkelong mpukelong kelongna Nabi Musa, taun-Na Puang Allataala, na kelong-Na Anak Bembala' nakua, "Oo, Puang Allataala! Tomakuasaki', liwa' mala'bih na te'da susinna to panggaukan-Ta'. Rajanaki' sininna bangsa, melo na tongan to panggaukan-Ta'.

Gorontalo: Timongoliyo hepomanyanyiya lo u odelo manyanyi li nabi Musa wato lo Allahuta'ala, deuwitoyito manyanyi lo Walao Himba odiyamola tingohiyo, ”Eya, Allahuta'ala ta kawasa da'a! Nga'amila huhutu lo Ito Eya uda'a wawu mo'olinggolabu. Adili wawu banari nga'amila dalalo Ito Eya, Olongiya lo nga'amila bangusa!

Gorontalo 2006: Wau timongolio hipolahua lahu lei Musa, wato lo Allahu Taa̒ala wau lahu lo Walao̒ Himba. Odie mola tingohio, "Eeya, Allahu Taa̒ala Laba-labaalo kawasa, donggo boli udaa̒ wau linggolabio huhuu-hutuwaalo Eeya! Olongia lo totoonulalo bangusa, donggo boli aadili wau otutu huhuu-hutuwaalo Eeya!

Balantak: Ka' i raaya'a mangananikon nanian ni Musa men papalimangna Alaata'ala ka' nanianna Anak Domba men koi kani'imari: “Tumpu Alaata'ala men kuasaan tuu'! Tongaan tuu' ka' kosamba' a giigii' palimangon-Muu! Kuu a Tomundo' na giigii' lipu'. Kuu mingilimang men maloos ka' kana'!

Bambam: anna umpenaniam penanianna Musa, sabua'na Puang Allataala, anna penanianna indo Änä' Domba naua: “O Puang Allataala To Handam Kuasa, Memämängä-mängä ingganna pengkähängammu anna tä' deem la susinna. O Tomahajanna mentu'na ma'hupatau, malolo anna mapia ingganna ulalammu.

Kaili Da'a: Pade nodademo ira dade nabi i Musa, batua nu Alatala nggaolu. Pade nipodade ira dade nombabila Ana Bimba iwe'i: "Pue Alatala to Neliu Nggakuasa, neliu mpu'u kabetena bo kabelo powiamu. Nanoa bo nakono pura-pura pokainggumu. Komimo Magau nu pura-pura manusia ri dunia.

Mongondow: Bo mosia nopomanyanyi im lagu i Musa, bobantung i Allah, bo lagu i Adií in Domba. Nana'a im manyanyi tatua, "O.. Tuhan, Allah Inta Totok Mokawasa, totu'u moḷoben bo mokoherang im bayongan inta inaidan-Mu! O..Raja im bayongan bangusa, totu'u moaídil bo mobanar im bayongan oaíid-Mu!

Aralle: Sika umpopenani penanianna Musa, dianto pesuona Puang Alataala, anna penanianna Änä' Domba. Yato penaniang noa inde oninna, "O Puang Alataala To Handang Ma'kuasa, mepusa'-pusa' anna senga'-senga' samai ang umbabe! O Tomarayanna ingkänna bohto, mannahsa tahpa' anna para-para pa'elo'mu!

Napu: Monanimohe, mamponani nanina nabi Musa, hawina Pue Ala hangkoya, hai nani pebilanda i Ana Dimba. Nodemi naninda: "O Pue Ala, mahile hai maroa ntepuu babehiaMu, Melumbu kuasaMu hangko i hinangkana! Ope-ope au Nubabehi, batena manoto hai tou. Oyomi datunda ope-ope tauna i dunia.

Sangir: Kụ i sire němpẹ̌kantarịeng kakantarị i Musa ěllangu Mawu e, ringangu kakantarị u Ahusu Domba e. Bawerane kere ini, "Mawu, Ruata Limembong Kawasa, apạ e kasěllahẹ̌ dingangu makạdal᷊inaụ munaran'U! Datung patikụ umatẹ̌, apạ e kaadilẹ̌ dingangu katěngadẹ̌ kal᷊awọu kakanoạu e!

Taa: Wali tau to makore ri wii ntasi etu, sira mamponyanika nyanyi i Musa, to papolaong i mPue Allah, pasi nyanyi nu Ana Domba. Nyanyi etu manganto’o, “O Pue Allah anu Makuasa, palaong ngKomi maroso pasi mampakaipu raya ntau! O Makole to singkasaenya, palaong ngKomi monso pasi singkonong pei anu to Komi room manganto’o!

Rote: Boema lakamee Manetualain atan Musa ma Bi'ilopo Ana nakamee na. Lii na nae leo ia, "Lamatuak, Manetualain Mana Koasa, O tatao-nono'im ba'u na seli ma matabeuk! Manek neu basa leoina lala'ena. O tataonono'im nde maketu-mala'di tunga matetu na ma ndoos!

Galela: De ona isinyanyi ma ngale o Musa, o Gikimoi Awi sosulo, de lo o Duba ma Goho de ona yonyanyi gena itemo, "Jou Gikimoi! Ngona nokokuasa, Ani manara ifoloisi yohairani, Ani moi-moi naaaka gena ka qaloha. Ngona o bi bangsaka nokolano, o moi-moi o nyawaka lo naaka, qangodu igogou de itiai.

Yali, Angguruk: Pinggong seneg lit Allah amingmingangge Musa ino asini men domba umalik ino asini men uruk lit yunggultuk latusa, "Ninikni Allah Hat suwon palimu welahen. Haren turuk lahenon fano ane turuk lahenma aben fog Haptuk. Haren ap hondog eneptuk abunggalem ke ino tem toho pikiron eneg hondog eneptuk lahenma ap obog toho Inikni Hat welahen ulug wel Haptuk lahe.

Tabaru: de 'ona yosinyanyi 'o Musa 'awi nyanyi. 'O Musa 'una ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wile-leleani. Mita yosinyanyi 'o Domba ma Ngowaka wi nyanyi, ma betongo konee, "Jou, Jo'oungu ma Dutu 'ani kuasa 'ifoloi 'iamoko; 'o sagala moi-moi nodi-diai ge'ena posironga ko biasawa de 'ihera-herangi. Ngona 'o sagala bangsa ma Koana de posironga 'iloa de 'itiaioka 'o sagala moi-moi nodi-diai.

Karo: Iendekenna ende-enden Musa, suruh-suruhen Dibata e, dingen ende-enden Anak Biri-biri nina, "O Tuhan, Dibata si Mada Kuasa, seh kal belinna PerbahanenNdu si erbahanca ate mamang. O Raja kerina bangsa, seh kal adilna ras payona si IdalankenNdu.

Simalungun: Anjaha idodingkon sidea do doding ni si Musa, juakjuak ni Naibata, pakon doding ni Anak ni biribiri in, nini, “Banggal anjaha halongangan do sagala horjamu, Ham Tuhan Naibata, Sigomgom haganup; pintor anjaha sintong do sagala dalan-Mu, Ham Raja ni sagala bangsa!

Toba: Jadi diendehon nasida ma ende ni Musa, naposo ni Debata, dohot ende ni Birubiru i, angka ninna ma: Na balga jala halongangan do angka ulaonmu, ale Tuhan Debata. Sigomgom saluhutna; na tigor jala na sintong do angka dalanmu, ale Raja ni angka bangso!

Dairi: Iendèken kalak i ngo endè si Musa, naposo Dèbata i dekket endè Anak Biri-biri i. Bagèen ngo endè kalak idi i, "Ialè Tuhan Perkuasa, mbelgah kalohoon janah kelengangen ngo karina nibakinMu! Raja ni karina bangsa, adil janah bennar kalohoon ngo karina pemaingMu!

Minangkabau: Urang-urang tu malagukan lagu Nabi Musa, pisuruah Allah, sarato jo lagu Anak Domba. Bakcando ikolah bunyinyo, "Tuhan, Allah nan Mahakuwaso, baralah ka gadangnyo, sarato baralah ka ajaibnyo, sagalo pabuatan Angkau! Rajo sagalo banso, baralah ka adienyo, sarato baralah ka bana nyo sagalo tindakan Angkau!

Nias: Ba la'anunõisi zinunõ Moze, enoni Lowalangi andrõ, ba sinunõ Nono Mbiribiri andrõ. Si mane dõinia, "So'aya, Lowalangi Sabõlõ, no ebua ba sahõlihõli dõdõ nifazõkhi-Mõ andrõ! Razo yaw̃a razo, no satulõ ba sindruhu wolau-Mõ andrõ!

Mentawai: Iageti uraiakérangan urai Mose, pagugulet Taikamanua, samba leú et urai Togat Biri-biri. Kelé néné nga-ngania, "Ale Tuhan, Taikamanua Sipulugege, bulat abeu samba kiseiet lé sigalainu! Rimatadda sangamberi bangsa, bulat maadil samba makolou sigalaiakenennu!

Lampung: Rik tian nyanyiko nyanyian Musa, jelma sai ngebantu Allah, rik nyanyian Anak Biri-biri. Injuk reji bunyini, "Tuhan, Allah Mahakuasa, hara balak rik anehni perbuatan-perbuatan-Mu! Raja sunyin bangsa, hara adil rik benor tindakan-tindakan-Mu!

Aceh: Dan awaknyan laju jimeuca-e ngon lagu Nabi Musa, hamba Allah, dan ca-e Aneuëk Bubiri. Meunoe kheueh su ca-e nyan, "Tuhan, Allah Nyang Mahakuasa, keubiet that rayeuk dan ajaéb jih buet-buet Droeneueh! Raja banmandum bansa, keubiet that ade dan beutôi banmandum nyang Droeneueh peubuet!

Mamasa: Umpenaniammi penanianna Musa, sabua'na Puang Allata'alla, anna penanianna Anak Domba nakua: “Marru keangga' anna memangnga-mangnga angganna pengkarangmu, O Puang Allata'alla To randan kuasa. Ma'papada-padako anna malolo angganna pa'palakomu, O Tomarayanna mentu'na ma'rupa tau.

Berik: Ane jei simala Musamanaiserem ga aane twolbana. Musa jei nabi Uwa Sanbagirmana. Ane simala jeiserem, je simala Domba Tanemanaiserem ga enggam: "Uwa Sanbagiri baabeta Imna unggwandwasusu. Seyafter Ijes eyebilirim, jeiserem unggwandusa ane waakensusu. Aamei anggwabura seyafter gemerserem ga jem Sanbaka, Aameiba waakensusu ane bunarsus.

Sabu: Jhe nga jhoke ri ro, ne lilodho Musa, annu Deo ne nga lilodho Ana Ki'i Jhawa ne. Mina hedhe ne lii lilodho ne, "Muri, Deo Mone Rihi Wiki Higa nga Pereda, do dhai tarra ne ketutu nga madalae ne wui ai-wui tao Au! Duae ngati hari-hari ddau-rai. do dhai tarra ne mola nga mira ne lai-lai do tao ri Au!

Kupang: Ais dong manyanyi satu lagu dari baꞌi Musa, andia Tuhan Allah pung orang suru-suru dolu-dolu. Itu orang dong ju manyanyi satu lagu ko puji-puji sang Yesus. Te dolu orang bunu bekin mati sang Dia, sama ke orang bunu domba ana di Tuhan Allah pung Ruma Sambayang ko bekin dingin Dia pung hati. Dong manyanyi bilang, “Botong puji-puji Tuhan Allah! Botong angka tinggi-tinggi Dia pung nama! Tagal Tuhan pung kuasa, luar biasa. Deng Tuhan pung hebat, talalu heran. Tuhan su pegang parenta sang samua suku-bangsa di bumi. Tuhan su jadi Raja kasi samua suku di dunya. Samua yang Tuhan bekin, luar biasa! Tuhan pung karjá, talalu bagus! Tuhan pung jalan, lurus mau mati! Tuhan pung idop, paling batúl!

Abun: Án kamo kecapi ete án ba sukbadek dik yo. Yé mwa ne sino badekbot Musa gato Yefun Allah bi pakwerut ne, si Domba Gan bi sukbadek-i sare do, "Yefun ga nggi wai ne e, Yefun ga sye wai ne e, Nan gum kok wai 'dit men ne o, Nan yesu ga nggi wai ne o. Yefun ga nggi wai ne e, Yefun ga sye wai ne e, Nan ben suk ga ndo yé, Nan man suk ga ndo wai. Yefun ga yesu wa men yetu ne e, Yefun ga yesu mo bur ré e, Nan ben Nan bi suk-i ri-roi ne o, Nan ben Nan bi suk-i sangge ne o.

Meyah: Noba rua ruf medemer osok gij mar ongga Allah ontunggom oisouska Musa ongga omfij Ofa sis fob, jera mar ongga Allah ontunggom oisouska efen Domba Efer tein. Rua ruf medemer erek kef oida, "Bua bera Tuhan Allah ongga efen owesa efek eteb doska. Noba mar nomnaga ongga Bua butunggom bera erek onswos eteb. Mar nomnaga ongga Bua butunggom bera erek tenten ojgomu. Bua buga ojga rot rusnok jera budou ongga aharukamoka ojgomu. Bua bera erek raja nou rusnok monuh nomnaga.

Uma: Morona'-ramo, mpoporona' rona' nabi Musa, batua Alata'ala owi, pai' rona' pebila'-ra hi Ana' Bima toei. Moni-na hewa toi: "Oo Pue' Alata'ala, Pue' to meliu kuasa-nu ngkai hawe'ea! Uma mowo kabohe pai' kamekoncehi-na babehia-nu, Makono pai' monoa' mpu'u hawe'ea po'ingku-nu. Iko-mi Magau' hawe'ea tauna hi dunia'.

Yawa: Muno ukiny irati ansyerano Musa rai, wepirati panapatambe Amisye ai, muno ansyerano Domba Tuvan ntavon. Ama kine maisyare so: “Amisyo winy, Winyirati nya vambunine ntiti mo vambunino kaijo rui rakivan tenambe! Nya ana ndave mbe anapaporaimbe muno manakoe! Winyamo Akarijo Titi mbe akarive nuge so rai tenambe! Muno Nya ana nyo rave mamo mamai tugae.


NETBible: They sang the song of Moses the servant of God and the song of the Lamb: “Great and astounding are your deeds, Lord God, the All-Powerful! Just and true are your ways, King over the nations!

NASB: And they *sang the song of Moses, the bond-servant of God, and the song of the Lamb, saying, "Great and marvelous are Your works, O Lord God, the Almighty; Righteous and true are Your ways, King of the nations!

HCSB: They sang the song of God's servant Moses, and the song of the Lamb: Great and awe-inspiring are Your works, Lord God, the Almighty; righteous and true are Your ways, King of the Nations.

LEB: And they were singing the song of Moses, the slave of God, and the song of the Lamb, saying: "Great and marvelous [are] your works, Lord God All-Powerful; righteous and true [are] your ways, King of the nations!

NIV: and sang the song of Moses the servant of God and the song of the Lamb: "Great and marvellous are your deeds, Lord God Almighty. Just and true are your ways, King of the ages.

ESV: And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, "Great and amazing are your deeds, O Lord God the Almighty! Just and true are your ways, O King of the nations!

NRSV: And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb: "Great and amazing are your deeds, Lord God the Almighty! Just and true are your ways, King of the nations!

REB: They were singing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb: “Great and marvellous are your deeds, O Lord God, sovereign over all; just and true are your ways, O King of the ages.

NKJV: They sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying: "Great and marvelous are Your works, Lord God Almighty! Just and true are Your ways, O King of the saints!

KJV: And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvellous [are] thy works, Lord God Almighty; just and true [are] thy ways, thou King of saints.

AMP: And they sang the song of Moses the servant of God and the song of the Lamb, saying, Mighty and marvelous are Your works, O Lord God the Omnipotent! Righteous (just) and true are Your ways, O Sovereign of the ages (King of the {nations})!

NLT: And they were singing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb: "Great and marvelous are your actions, Lord God Almighty. Just and true are your ways, O King of the nations.

GNB: and singing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb: “Lord God Almighty, how great and wonderful are your deeds! King of the nations, how right and true are your ways!

ERV: They sang the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb: “Great and wonderful are the things you do, Lord God All-Powerful. Right and true are your ways, Ruler of the nations.

EVD: They sang the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb: “Great and wonderful are the things you do, Lord God All-Powerful. Right and true are your ways, Ruler of the nations.

BBE: And they give the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and full of wonder are your works, O Lord God, Ruler of all; true and full of righteousness are your ways, eternal King.

MSG: They sang the Song of Moses, servant of God; they sang the Song of the Lamb: Mighty your acts and marvelous, O God, the Sovereign-Strong! Righteous your ways and true, King of the nations!

Phillips NT: and they are singing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, and these are the words they sing: "Great and wonderful are thy works, O Lord God, the Almighty! Just and true are thy ways, thou king of the nations!

DEIBLER: They were singing a song like God’s servant Moses sang long ago. They sang like this to praise Jesus, the one who is like a lamb: “Lord God Almighty, whatever you do is powerful and marvelous! You always act righteously and truthfully. You are king forever!

GULLAH: Dey beena sing de song wa Moses, wa da wok fa God, been sing an de song wa de Lamb been sing. De song say, “Lawd God wa got powa mo den all oda, ya wok dem big an mazin ta we. Ya de King a da rule faeba an eba. Ya do wa right. Ya taak true all de time.

CEV: and they were singing the song that his servant Moses and the Lamb had sung. They were singing, "Lord God All-Powerful, you have done great and marvelous things. You are the ruler of all nations, and you do what is right and fair.

CEVUK: and they were singing the song that his servant Moses and the Lamb had sung. They were singing, “Lord God All-Powerful, you have done great and marvellous things. You are the ruler of all nations, and you do what is right and fair.

GWV: and singing the song of God’s servant Moses and the song of the lamb. They sang, "The things you do are spectacular and amazing, Lord God Almighty. The way you do them is fair and true, King of the Nations.


KJV: And <2532> they sing <103> (5719) the song <5603> of Moses <3475> the servant <1401> of God <2316>_, and <2532> the song <5603> of the Lamb <721>_, saying <3004> (5723)_, Great <3173> and <2532> marvellous <2298> [are] thy <4675> works <2041>_, Lord <2962> God <2316> Almighty <3841>_; just <1342> and <2532> true <228> [are] thy <4675> ways <3598>_, thou King <935> of saints <40>_. {saints: or, nations, or, ages}

NASB: And they *sang<103> the song<5603> of Moses<3475>, the bond-servant<1401> of God<2316>, and the song<5603> of the Lamb<721>, saying<3004>, "Great<3173> and marvelous<2298> are Your works<2041>, O Lord<2962> God<2316>, the Almighty<3841>; Righteous<1342> and true<228> are Your ways<3598>, King<935> of the nations<1484>!

NET [draft] ITL: They sang <103> the song <5603> of Moses <3475> the <3588> servant <1401> of God <2316> and <2532> the song <5603> of the Lamb <721>: “Great <3173> and <2532> astounding <2298> are your <4675> deeds <2041>, Lord <2962> God <2316>, the All-Powerful <3841>! Just <1342> and <2532> true <228> are your <4675> ways <3598>, King <935> over the nations <165>!


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Wahyu 15 : 3 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel