Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 17 >> 

Beté-Bicar Latang Te Babél

1Itug kali main cengata oné-mai malékat pitu situt ba pitud piala, taé oné aku, “Mai ga, aku kudut toto oné hau wérét latang te iné-wai mbérong mésé, hitut lonto oné osang ata do waén.

2Sanggét raja oné lino poli loma agu hiad, agu sanggéd ata oné lino poli langud taung le anggor loma diha.”

3Poli hitu Nai Nggeluk de Mori Keraéng kuasa akuy, agu dadék aku le malékat hitu nggere-oné satar mambak. Ita laku cengata iné-wai lonto bétan ca kaka ata wara kuntem wulun. Kaka hitu manga pitud sa’in agu cepulud ranggan, agu oné wekin penong le tulis loér-lokét Mori Keraéng.

4Iné-wai hitu paké ceca lango agu towé wara kuntem ata rimbi-roék le emas, luju agu mutiara. Oné limén manga ca piala emas ata penong le nelung agu rinek cir de pandé loman.

5Oné sa’i galan manga tulis ca ngasang ata toé pecing lata betuan. Ho’oy ngasang hitu, “Aku dé Babél mésé, endé de sanggéd iné-wai mbérong agu ata hiwe-hawek oné lino.”

6Ita laku iné-wai hitu, langu le dara de weki serani agu dara datat mata landing le téing sakasi latangt Mori Yésus. Du itan laku iné-wai hitu, lenget kétak aku.

7Itu kali taé de malékat hitu oné aku, “Co’o tara lengetm hau ta! Aku kudut tombo oné hau pété ceha de iné-wai hitu agu pété ceha de kaka hitut léti diha, ngong kaka hitut pitud sa’in agu cepulud ranggan.

8Kaka hitut ita le hau, mosé dé’ity danong, maik te ho’on toég mangay. Tiong te tua koléy oné-mai ngampang mata, agu te ampusy. Sanggén ata oné lino, ata toé manga ngasangd oné Buku Data Mosé du pu’ung dédékn tana lino, ciri lengets émé ita kaka hitu, ai danong mosé dé’ity, maik te ho’on toég mangay, landing te tua koléy.

9Ata sékékn ho’o ga, idep agu nggalas nai. Pitu sa’i situ, ngong pitud golo ata lonto de iné-wai mbérong hitu.

10Pitu sa’i situ kolé, ngong pitud raja: Limad polis kenid ga, hitut ca rémé cau kuasa kin agu hitut ca kolé, toéd caiy. Émé cai hia tai, dokong kaut cau kuasan.

11Kaka hitut manga dé’ity danong, maik te ho’on toég mangay, ngong raja te alon. Hia hitu cengata oné-mai pitud raja situ ata tiong te ampusy gi.

12Cepulu rangga situt ita le hau, ngong cepulu raja ata toé di cau kuasas. Maik isé te cau kuasas cama laing agu kaka hitu, ce-jam kali béhéngn.

13Cepulu raja situ, nai ca anggit-tuka ca léléngs kudut téing mberes agu kuasad oné kaka hitu.

14Isé kudut rampas dungkang Anak Jimbal. Maik Anak Jimbal hitu agu sanggéd ata situt imbi Hias, ngong isét poli piléd agu poli béntad, ngancéng pandé kodas raja situ, ai Anak Jimbal hitu dé, Mori de sanggéd mori agu Raja de sanggéd raja.”

15Mai kolé taé de malékat hitu, “Sanggéd waé situt poli itad le hau, ata lonto le iné-wai mbérong hitu, ngong sanggéd wa’u, uku, ro’éng, tana agu curup.

16Cepulu rangga agu kaka hitut ita le hau, te kodo lisé iné-wai mbérong hitu. Enggerep lise sangged cao-can agu pandé laco hia; hang lisé nurun agu tapa ngkewusy le api.

17Ai Mori Keraéng poli pandé gérak nai disé, kudut pandé sanggéd nanéng Diha, wiga isé nai ca anggit-tuka ca léléng te téing kuasad oné kaka hitu dengkir rapakd sanggéd reweng de Mori Keraéng.

18Iné-wai mbérong hitut ita le hau, ngong béndar mésé hitut perénta sanggéd raja oné lino.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran