Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 22 >> 

1Itug kali toin liha oné aku ngalor waé mosé oné be réha salang de béndar hitu, ata cino ného watu nggireng wa’a oné-mai seriga de Mori Keraéng agu seriga de Anak Jimbal.

2Oné bali-balin ngalor hitu, manga pu’u haju te teing mosé ata wua campulu sua ngkalin centaung ko cengkalin cewulang. Saung de haju situ, paké latang te musa beti de sanggéd wa’u.

3Oné béndar hitu toég manga kolé ata mawang le Mori Keraéng. Seriga de Mori Keraéng agu seriga de Anak Jimbal, te mangay bonén béndar hitu, agu sanggéd mendi Diha te ngaji agu io Hias.

4Isé te ita ranga Dihas, agu ngasang Diha te tulis oné sa’i galad.

5Toég manga kolé wié oné béndar hitu, ai isé toé manga sékék gérak de lampu agu gérak de mata leso. Mori Keraéng dé te pandé gérak isé, agu isé te perénta ného rajas dengkir lén.

Main Mori Yésus

6Mai taé de malékat hitu oné aku, “Sanggéd curup so’o molord agu ngancéng imbi laings. Mori Keraéng ata téing Nai NggelukN oné sanggéd nabi, poli wuat malékatN kudut toi oné sanggéd mendi Diha apa ata paka gélang jari laing.”

7Taé de Mori Yésus, “Idep di’a-di’a, tiong’g Aku te maiK. Mosé di’as ata siot lorong sanggéd reweng pedé de surak ho’o!”

8Aku hi Yohanés, akuy dé ata poli dengé agu itad sanggéd taung situ. Du poli dengéd agu itad laku, cunem agu sujuk bolo-mai wa’i de malékat ata poli toid sanggéd taung situ.

9Landing mai taén, “Néka pandé nenggitu! Ai aku kolé ca mendi cama-ného hau agu sanggéd asé-ka’é ca imbim, sanggéd nabi, agu sanggéd isét lorong curup de surak ho’o. Suju Mori Keraéng kaut!”

10Itu kali mai taé diha, “Néka roku sanggéd reweng pedé de surak ho’o, ai ho’o wa rangag leson.

11Céing ata pandé da’at, kong kaut pandé da’atn; céing ata pandé rinek, kong kaut rinekn; agu céing kaut ata pandé molor, ruda kin pandé molor hitu; céing ata nggeluk wekin, ruda kin pandé nggeluk wekin!”

12Taé de Mori Yésus, “Idep di’a-di’a, tiong’g Aku te maiK kudut ba koso nolak te léko sanggéd ata lorong agu pandéd.

13Akuy dé Alfa agu Oméga, Du Wangkan agu Du Cemoln.”

14Mosé di’a isét wewas jubad, ai isé patun te hang sanggéd wua haju situt téing mosé agu ocok lut sanggéd lewang nggere-oné béndar hitu.

15Maik isét ného acu, isét janto, isét mbérong, isét paki ata, isét io pina-naéng agu isét pandé nggopét ka’éng bepé’ang béndar hitu.

16“Aku dé hi Yésus, ata poli wuat malékatG kudut téing saka-si sanggéd taung so’o oné weki serani. Akuy dé cingn, ngong waé di Daud, ntala géwang ata néra kéta.”

17Taé de Nai Nggeluk agu haé-kilo de Anak Jimbal, “Mai ga!” Céing ata dengén, poro taé kolé liha, “Mai ga!” Céing ata masa waé, mai ga. Céing ata ngoéng te inung, inung kaut waé mosé hitu!

Cemoln Tombo

18Aku téing saka-si oné néténg ata siot séngét sanggéd curup pedé de Mori Keraéng oné surak ho’o. Aku hi Yohanés té ing langga ho’o, “Céing kaut ata tambang curup bana oné-mai sanggéd curup daku so’o, ata hitu tambang téing copéln le Mori Keraéng ného ata poli tulis oné surak ho’o.

19Nenggitu kolé, céing kaut ata pandé rehong cekoén kaut sanggéd curup daku so’o, ata hitu pandé rehong le Mori Keraéng maki diha oné-mai haju te téing mosé agu oné-mai béndar nggeluk, ného situt poli tulis oné surak ho’o.”

20Mai kepok Diha hitut téing sanggéd curup so’o, “Yo, toé celan, Aku te mai gélangk!” Amén, mai go Mori Yésus!

21Widang de Mori Yésus, loréng sanggés taung méu! Amén.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran