Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 4 : 5 >> 

Manggarai: Oné-mai seriga hitut oné beréha, tuan pasat agu genggus ata mpirang kétay runingn. Bolo-mai seriga situ, manga pitud culu ata ngai dila haok kid. Hitus dé pitu nai de Mori Keraéng.


AYT: Dan, dari takhta itu keluar kilatan petir dan gemuruh suara guntur. Dan, ada tujuh dian yang menyala di depan takhta itu, yang adalah tujuh Roh Allah.

TB: Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan takhta itu: itulah ketujuh Roh Allah.

TL: Maka keluarlah dari dalam arasy itu kilat dan beberapa suara dan guruh; dan ada tujuh buah pelita berpasang di hadapan arasy itu; yaitu ketujuh Roh Allah.

MILT: Dan dari takhta itu keluar kilat dan guntur dan suara-suara. Dan tujuh lampu api yang dinyalakan di hadapan takhta itu, itulah ketujuh Roh Allah (Elohim - 2316).

Shellabear 2010: Dari arasy itu keluar pijaran-pijaran kilat, suara-suara, dan bunyi guruh. Ada pula tujuh obor yang bernyala di hadapan arasy itu. Itulah ketujuh Ruh Allah.

KS (Revisi Shellabear 2011): Dari arasy itu keluar pijaran-pijaran kilat, suara-suara, dan bunyi guruh. Ada pula tujuh obor yang bernyala di hadapan arasy itu. Itulah ketujuh Ruh Allah.

Shellabear 2000: Dari arasy itu keluar pijaran-pijaran kilat, suara-suara, dan bunyi guruh. Ada pula tujuh obor yang bernyala di hadapan arasy itu, itulah ketujuh Ruh Allah.

KSZI: Dari takhta itu kulihat kilat memancar dan kudengar guruh berbunyi. Di hadapan takhta itu terdapat tujuh pelita yang menyala, iaitu tujuh Roh Allah.

KSKK: Kilapan kilat keluar dari takhta, dan bunyi guruh yang menderu, dan tujuh obor bernyala berada di depan takhta. Itulah ketujuh Roh Allah.

WBTC Draft: Kilat dan bunyi guruh keluar dari takhta itu. Tujuh obor menyala di hadapan takhta itu. Obor-obor itu adalah ketujuh Roh Allah.

VMD: Kilat dan bunyi guruh keluar dari takhta itu. Tujuh obor menyala di hadapan takhta itu, itulah ketujuh Roh Allah.

AMD: Takhta itu mengeluarkan cahaya kilat dan bunyi guntur. Terdapat tujuh obor yang menyala di depan takhta itu. Ketujuh obor itu adalah tujuh Roh Allah.

TSI: Takhta Raja Yang Mahakuasa itu memancarkan kilat disertai bunyi-bunyi guntur dan gemuruh yang keras. Di hadapan takhta-Nya ada tujuh obor menyala, yang menggambarkan seluruh kekuatan Roh Allah.

BIS: Dari takhta itu terpancar cahaya kilat dan keluar bunyi guntur yang bergelegaran. Dan di depan takhta itu ada tujuh obor yang bernyala; itulah ketujuh Roh Allah.

TMV: Takhta ini memancarkan pancaran kilat dan aku mendengar gemuruh bunyi guruh. Di hadapan takhta itu terdapat tujuh buah suluh yang bernyala; itulah ketujuh-tujuh Roh Allah.

BSD: Dari kursi kerajaan yang di tengah, keluar cahaya kilat dan bunyi guntur yang menggelegar. Di depannya ada tujuh obor yang menyala-nyala. Itulah ketujuh Roh Allah.

FAYH: Kilat dan guruh keluar dari takhta itu, dan dalam guruh itu terdengar suara-suara. Di hadapan takhta-Nya terdapat tujuh buah pelita yang menyala, yang menggambarkan ketujuh Roh Allah.

ENDE: Dari tachta itu berpantjaran tjahaja-tjahaja kilat dan bunji-bunji gemuruh jang menderu. Dan ada tudjuh buah obor bernjala dihadapan singgasana itu; itulah ketudjuh roh Allah.

Shellabear 1912: Maka keluarlah dari 'arasy itu kilat dan beberapa suara dan guruh pun; maka ada pula tujuh buah pelita bernyala-nyala dihadapan 'arasy itu, yaitulah ketujuh Roh Allah;

Klinkert 1879: Maka daripada arasj itoe kaloewarlah kilat dan halilintar dan boenji soewara; dan dihadapan arasj itoe adalah toedjoeh boewah pelita daripada api bernjala-njala, maka ija-itoelah katoedjoeh arwah Allah.

Klinkert 1863: Maka kloewarlah kilat, dan boenji goentoer, dan bebrapa soeara dari dalem itoe krosi karadjaan; dan toedjoeh palita dari api bernjala-njala dihadepan itoe krosi karadjaan, maka ija-itoelah toedjoeh Roh Allah.

Melayu Baba: Dan deri-pada itu takhta Allah terkluar kilat dan suara-suara dan guntor. Dan ada tujoh plita bernyala di dpan itu takhta, ia'itu itu tujoh Roh Allah;

Ambon Draft: Maka deri dalam tachta itu kaluwarlah kilap-kilap dan bunji-bunjian dan gun-tor-guntor, dan di muka tachta itu adalah menjala tudjoh njala api, jang ada katudjoh Arwa Allah.

Keasberry 1853: Maka kluarlah kilat, dan halalintar, dan bubrapa suara deri dalam arash itu: dan tujoh buah plita deripada api ada burnyala dihadapan arash itu, maka iya itulah tujoh Aruah Allah.

Keasberry 1866: Maka kluarlah kilat, dan halalintar, dan bŭbrapa swara deri dalam arash itu: dan tujoh buah plita deripada api ada bŭrnyala dihadapan arash itu, maka iya itulah tujoh Arwah Allah.

Leydekker Draft: Dan deri pada xarsj 'itu kaluwarlah babarapa kilat, dan halilintar, dan sawara: lagi tudjoh palita ka`apijan 'adalah bernjala dihadapan xarsj 'itu, jang 'ada katudjoh 'Arwahh 'Allah 'itu.

AVB: Dari takhta itu kulihat kilat memancar dan kudengar guruh berbunyi. Di hadapan takhta itu terdapat tujuh pelita yang menyala, iaitu tujuh Roh Allah.

Iban: Ari kerusi diraja nya pansut kilat, enggau munyi guru enggau letup guntur, lalu di mua kerusi diraja nya bisi tujuh iti sempun ti mau, iya nya tujuh iku roh Allah Taala.


TB ITL: Dan <2532> dari <1537> takhta <2362> itu keluar <1607> kilat <796> dan <2532> bunyi <5456> guruh <1027> yang menderu, dan <2532> tujuh <2033> obor <2985> menyala-nyala <4442> <2545> di hadapan <1799> takhta <2362> itu: itulah <3739> <1510> ketujuh <2033> Roh <4151> Allah <2316>. [<2532>]


Jawa: Saka ing dhampar mau ana kilate kang metu lan swara gludhug kang gumleger, lan ing ngarepe dhampar ana obor pitu kang padha murub: yaiku Rohe Gusti Allah pepitu.

Jawa 2006: Saka ing dhampar mau ana kilaté kang metu lan swara gludhug kang gumleger, lan ing ngarepé dhampar ana obor pitu kang padha murub: yaiku Rohé Allah pepitu.

Jawa 1994: Dhampar mau metu cahyané kaya kilat pating glebyar, lan swara kaya gumlegering gludhug. Ing ngarepé dhampar ana obor pitu murub: yakuwi Rohé Allah pitu.

Jawa-Suriname: Dampar mau ngetokké sloroté padang pating klélap, uga swara kaya gluduk. Nang ngarepé dampar ènèng obor pitu murup: kuwi Rohé Allah pitu.

Sunda: Tina tahta bijil kilat kekerelepan jeung sora gugur tinggulugur. Di hareupeun tahta aya anu hurung saperti obor reana tujuh, nya eta tujuh Roh Allah.

Sunda Formal: Tina singgasana tea, bijil kilat tinggurilap, sada gugur tinggulugur. Di hareupeunana aya tujuh obor anu hurung, anu tinggalebur; eta teh tujuh Ruh Allah;

Madura: Dhari tahta ganeka kalowar sonar dhap-keddhap ban monyena galudhuk se agarudhu’. Ban e adha’na tahta ganeka badha colok papetto’, se padha odhi’. Ganeka Errohna Allah se papetto’.

Bauzi: Labi ame Boehàdat zisi Nusumnabu labe asum boz veleidam bak eho neo vi aa. Labi asum gilidume lautoidam bak eho neo vi ai. Labihada. Labi ame Nusumnabu modesuhu tomba laba laha soe vuati ulohona abo tujuh ehena laba modealadume fauhaeda. Ame na lab fauhaedamna tujuh lam gi Alam Aha Nutabe Neàna labe Aho feà bak mei feà bak mei tujuhlehena vuusdam labe feà Datebolehe bak vouhohona am bak.

Bali: Saking singasanane punika medal kilap, suara miwah kerug krebek. Ring ajeng singasanane punika wenten sundih sane ngendih pepitu; punika Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pepitu.

Ngaju: Bara padadusan te balua pancar kilat tuntang balua auh nyaho je auhe rit-tar hagalagar. Tuntang intu taharep padadusan te aton uju obor je hanyala; jete ie uju Roh Hatalla.

Sasak: Lẽman tahte nike sugul cahaye kisap dait suare guntur saq belẽq. Dait lẽq arepan tahte nike araq pituq obor saq nyale; nike kepituq Roh Allah.

Bugis: Polé ri kadéra arajangngéro massui cahaya billa’é enrengngé oni letté iya maddalenrungngé. Sibawa ri yolona kadéra arajangngé engka pitu sulo iya malluwa’-luwa’é; iyanaritu iya pitu Rohna Allataala.

Makasar: Accayai anjo empoang kala’biranga sanrapang kila’ angngeranga sa’ra gunturu’ sannaka lompona. Na ri dallekanna anjo empoang kala’biranga, nia’ tuju sulo a’rinra; iaminjo tujua RohNa Allata’ala.

Toraja: Nasun lan mai isungan kapayungan iato tu kila’ sia ba’tu pira-pira gamara sia guntu’; sia den pitu palita dukku dio olo isungan kapayungan iato, iamotu pitu PenaanNa Puang Matua.

Duri: Den kila' cullepa' na nnoni to galugu siloga-loga jio mai joo cadokkoan mala'bih lan tangnga. Den too pitu sulo dukku jio olona, iamo joo pitu roh-Na Puang Allataala.

Gorontalo: Ilata wawu bulonggodu mabo motutuyuhe hemokaluwari mayi monto arasi boyito wawu momayanga mohelupitu helaita to taluliyo, u'uwitolo Roh lo Allahuta'ala mohelupitu.

Gorontalo 2006: Monto tambati huhuloa̒ li olongia boito pukapukaa̒i tinelo ilato wau yilumualai tingohu bulonggodu u hula-hulabio. Wau totalu lotambati huhuloa̒ li olongia boito woluo pitu morongo u hilai̒ta; ui-uitolo opitu Rohullah.

Balantak: Na oruangan kobalaki'an men na tanga' iya'a, umuar a kilap men tamban kumokurung ka' isian panso pipitu' men tarang na aropna oruangan iya'a. Panso pipitu' iya'a a pipitu' Alusna Alaata'ala.

Bambam: Indo okkosam kahajaam to illaam tängä naongei buttu kila' silalle anna guntu' lippä'-lippä'. Deem toi pitu ballo lekke' dio olona indo okkosam kahajaam. Iam too indo pitu penaba dio olona Puang Allataala.

Kaili Da'a: Nggari tatongo pekatoko magau etu nesuwu kila damo mparea newanta, pade nguu nu guntu damo nosinjono poguna. Ri ngayo pekatoko etu naria wo'u pituongu poindo najela. Poindo etu batuana papitu nosa nu Alatala.

Mongondow: Nongkon tampat pomomarenta'an tatua no'i sindar magií ing kilat bo iḷumuai in singog ing gotup inta moyo-moyodudui. Bo kon tampat pomomarenta'an tatua oyuíon poḷombow pitu inta koyongki-yongkit; tuata in Roho i Allah taya pitu.

Aralle: Yato di ohko'ang tomaraya aha kila' anna ma'kundäng-kundängngi. Aha toi pitu ballo ang meleä'-leä', dianto pitu inahanna Puang Alataala ang aha yaho di olona ohko'ang tomaraya.

Napu: Hangko i pohudaa datu iti, mombehangkemi kila, hai gumpata moperere. I lindona pohudaa iti, ara pitu mbuana hulo au rore. Hulo iti, lempona Inaona Pue Ala au pitu.

Sangir: Bọu kaderang kararatuang ene e naměsị e tualagẹ̌ měkẹ̌kilạ mase piạ e tingihu rěllụ měgẹ̌gaghal᷊ẹ̌dụ. Kụ su těngong kararatuang ene e piako l᷊ai oborẹ̌ pitumbaụ kạdarikọ; kụ kai ene Rohkẹ̌ u Ruata, arěgang pitu.

Taa: Wali yako nja’u gadera Makole to ri tongonya etu, masuwu bilak kreto. Pasi ri tango nggadera etu re’e pitu suyu to mawea. Suyu etu semo tondong pitu nosa i mPue Allah.

Rote: Ndela sa nandela neme kandela manek ndia mai, ma ta'tas a nata'ta nakadedelek. Ma nai kandela manek ndia mata na, hapu obor manapilak hitu; fo ndia nde Manetualain Dula Dale kahitu nala.

Galela: De o pareta ma kursi moi ma nonomaka magenano toise o kuguru de o diwotu, de lo takelelo o tatawi. De kagena ma simaka o obor ngai tumudingi isora-sora, ena gena o gurumi ngai tumudingi qaloloha o Gikimoi Awi leleleani.

Yali, Angguruk: Hur atuk angge pulmu werehon ino famen lebeglu men pinelu men ululu men wilip atuk latisi. Aluke fil iral sabiren ambulpul turuk latisi. Iral itano Allah hime fanowon sabiren wereg.

Tabaru: 'O koana ma go-gogerino gee ma goronaka ge'enano 'isupu 'o tawi-tawi de 'o duturu ma 'ilingi. De ma go-gogere ma bionoka ge'ena 'o 'obori 'o ngai tumudiingoka 'iluru-lurusu ge'ena la ma Jo'oungu ma Dutu wi Ngomasa 'o ngai tumudiingi.

Karo: I bas kursi kinirajan e nari ndarat kilap, sora ergeruhguh ras lenggur. I lebe-lebe kursi kinirajan e lit pitu lampu gara. E me Kesah Dibata si pitu e.

Simalungun: Anjaha luar do humbani paratas ai hilap ampa sora pakon longgur. Gara do pitu suluh i lobei ni paratas ai, ai ma na pitu Tonduy ni Naibata.

Toba: Na ruar do sian habangsa i angka hilap dohot soara na mardoromdorom dohot ronggur; galak do pitu parpalitoan api di jolo ni habangsa i, i ma na pitu Tondi ni Debata.

Dairi: Gumeruhguh ngo dengkohen tahta i janah butbat pellian mencuhayai. Merjollah-jollah ngo pitu obor i hadeppen tahta i, imo Tendi Dèbata sipitu i.

Minangkabau: Dari kurisi tu tapanca cahayo kilek, sarato kaluwa bunyi guruah nan manggaga. Di adok-an kurisi tu ado tujuah suluah nan banyalo; itulah katujuah Roh Allah.

Nias: Moroi ba dadaoma andrõ alua haga takile ba alua li fe'ugu'ugu mbanua sabõlõbõlõ. Fõna dadaoma andrõ so fitu zulu si holahola; da'õ Geheha Lowalangi andrõ si fitu.

Mentawai: Ka uddenan purimataat nenda leú et bela toro simabilá samba bela leú et nga-ngan leleggu simakararat. Ka matat uddenan purimataat nenda leú et ai pitu ngambua soló sipuju-juluu; iaté nenda sipitu Ketsat Sipunenan.

Lampung: Jak takhta udi terpancar cahaya kilat rik luah bunyi guntor sai menggelegar. Rik di hadap takhta udi wat pitu suluh sai menyala; udido kepitu Ruh-Ni Allah.

Aceh: Nibak takhta nyan jiteubiet teuma cahya kilat dan jiteubiet su geulanteue nyang biet-biet teuga. Dan dikeue takhta nyan na teuma tujoh boh suwa nyang teungoh hu; nyan kheueh bantujoh boh Roh Allah.

Mamasa: Silalle kila' anna lippak-lippak guntu' lu yao mai inde tongkonan layukke. Dengan toi dio tingngayona pitu ballo ma'lana-lana, iamo te pitu penawanna Puang Allata'allae.

Berik: Taman nwini sanbagiri jeiserem jewer nafa teisyenem sutya, ane iris tere jegme jewener subatya. Ane taman nwini sanbagiri jeiserem jem tarnabe, amantini tuju ga gemer ge ertebuwena; amantini jeiserem jeba mafnana tuju Uwa Sanbagirmanaiserem.

Sabu: Ngati kedera do naanne kehabbha weo bhela jhe hhau ne lii kedu-kedarru dhoro. Jhe pa hedhapa kedera do naanne, era pidu bhue obo do weo, napoharre ke hari pidu Henga Deo.

Kupang: Ada kilat yang basambar dari itu korsi parenta yang ada di teng-tenga, deng guntur dong babunyi bésar basambung. Ada ju tuju obor yang manyala di itu korsi parenta pung muka. Dong tu, sama ke Tuhan pung Roh yang ada pung tuju sisi.

Abun: Ji me nowarek, ji jam sukyo-sukyo pu. Ji jam nogu pu gato sye syesyar kadit kursi mo miten ne. Kak ru mufit ti mo kursi ne gwem. Kak ru mufit ne anato tepsu Yefun Allah Gen mufit gato ben Yefun Allah bi suk-i.

Meyah: Beda didif dik moc efesa eteb noba dig moc ogugur rejrej kursi eteb egens insa koma. Noba lampu cinja erfeka ongga eisa eteb bera ah jah kursi insa koma odou. Lampu-lampu insa koma bera orocunc rot Allah efen efena cinja erfeka.

Uma: Ngkai Pohuraa to hi laintongo' toe mparangkihi hini kila', mparapere' moni kuna to moridi'. Hi nyanyoa Pohuraa toe, ria pitu meha' hulu' to baa. Hulu' toe mpobatuai Inoha' Alata'ala to Pitu.

Yawa: Nai kursijo titi umaso rai ivak akokoe ratatukande muno katitire ravabari mo nuge rambayar tenambe. Muno kursijo titi ama usye umaso rai yawainye kaururum, wemirati mbadurur kobe no naije. Wemamo Amisye apa anawayo vambunino kaururumo wemije.


NETBible: From the throne came out flashes of lightning and roaring and crashes of thunder. Seven flaming torches, which are the seven spirits of God, were burning in front of the throne

NASB: Out from the throne come flashes of lightning and sounds and peals of thunder. And there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God;

HCSB: From the throne came flashes of lightning, rumblings, and thunder. Burning before the throne were seven fiery torches, which are the seven spirits of God.

LEB: And from the throne came out lightnings and sounds and thunders, and seven torches of fire [were] burning before the throne, which are the seven spirits of God.

NIV: From the throne came flashes of lightning, rumblings and peals of thunder. Before the throne, seven lamps were blazing. These are the seven spirits of God.

ESV: From the throne came flashes of lightning, and rumblings and peals of thunder, and before the throne were burning seven torches of fire, which are the seven spirits of God,

NRSV: Coming from the throne are flashes of lightning, and rumblings and peals of thunder, and in front of the throne burn seven flaming torches, which are the seven spirits of God;

REB: From the throne came flashes of lightning and peals of thunder. Burning before the throne were seven flaming torches, the seven spirits of God,

NKJV: And from the throne proceeded lightnings, thunderings, and voices. Seven lamps of fire were burning before the throne, which are the seven Spirits of God.

KJV: And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices: and [there were] seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God.

AMP: Out from the throne came flashes of lightning and rumblings and peals of thunder, and in front of the throne seven blazing torches burned, which are the seven Spirits of God [the sevenfold Holy Spirit];

NLT: And from the throne came flashes of lightning and the rumble of thunder. And in front of the throne were seven lampstands with burning flames. They are the seven spirits of God.

GNB: From the throne came flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder. In front of the throne seven lighted torches were burning, which are the seven spirits of God.

ERV: Lightning flashes and noises of thunder came from the throne. Before the throne there were seven lamps burning, which are the seven Spirits of God.

EVD: Lightning flashes and noises of thunder came from the throne. Before the throne there were seven lamps burning. These lamps are the seven Spirits of God.

BBE: And out of the high seat came flames and voices and thunders. And seven lights of fire were burning before the high seat, which are the seven Spirits of God;

MSG: Lightning flash and thunder crash pulsed from the Throne. Seven fire-blazing torches fronted the Throne (these are the Sevenfold Spirit of God).

Phillips NT: From the central throne come flashes of lightning, noises and peals of thunder. Seven lamps are burning before the throne, and they are the seven Spirits of God.

DEIBLER: From the throne there came lightning and rumblings and thundering. Seven torches of fire were burning in front of the throne. Those represent the Spirit of God, who has all kinds of power (OR, who is also symbolized as seven spirits).

GULLAH: Lightnin beena flash fom weh de fus big trone been dey. Tunda beena roll, an plenty loud noise beena come fom dey. Dey een front ob de trone seben lamp dem beena bunin bright. Dem seben lamp yah dey God seben sperit dem.

CEV: Flashes of lightning and roars of thunder came out from the throne in the center of the circle. Seven torches, which are the seven spirits of God, were burning in front of the throne.

CEVUK: Flashes of lightning and roars of thunder came out from the throne in the centre of the circle. Seven torches, which are the seven spirits of God, were burning in front of the throne.

GWV: Lightning, noise, and thunder came from the throne. Seven flaming torches were burning in front of the throne. These are the seven spirits of God.


NET [draft] ITL: From <1537> the throne <2362> came out <1607> flashes of lightning <796> and roaring <5456> and <2532> crashes of thunder <1027>. Seven <2033> flaming <4442> torches <2985>, which <3739> are <1510> the seven <2033> spirits <4151> of God <2316>, were burning <2545> in front of <1799> the throne <2362>


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 4 : 5 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel