Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 6 >> 

Nggé’id Enem Roku Laring Cain

1Itug kali itan laku Anak Jimbal hitu nggé’i roku hitut laring cain oné-mai pitud roku situ. Dengé laku ca oné-mai patd kaka situ rewengn cama ného gentur de genggus, “Mai é!”

2Ita laku ga manga ca jarang jampi, atat létin cau ca pana agu widang oné hia ca songkok emas. Itu kali téti-toda ného ata laki mangir kudut haéng ontong.

3Du Anak Jimbal hitu nggé’i roku te suan, dengé laku taé de kaka hitut suan, “Mai é!”

4Itu kali ngo nggere-oloy ca jarang bana ata wulu raé ného dila api. Hia hitut létin tiba kuasa kudut pandé mora-meres hambor-libur oné lino, wiga manusia mbelé cama taud. Ali hitu, latangt hia widang ca keléwang mésé.

5Du Anak Jimbal hitu nggé’i roku hitut te telun, dengé laku taé de kaka hitut te telun, “Mai é!” Ita laku manga kéta ca jarang bolong agu hiat létin cau ca dacing oné limén.

6Dengé laku néhot manga reweng oné bahi-réha kaka pat situ, “Ca bakuk gandum ca dinar kéta pikan. Ca dinar kéta te weli telu bakuk pesi. Landing hitu, néka pandé mbora mina agu anggor hitu.”

7Du Anak Jimbal hitu nggé’i roku hitut te patn, dengé laku taé de kaka hitut patn, “Mai é!”

8Ita laku ga, manga kolé ca kéta jarang ta’a agu léros wulun. Hiat létin ngasangn hi Mata, tana adakn lut hia kin. Latangt isé, téing pati pat lino te kuasad, kudut mbelé ali keléwang, ali darem, ali dod beti mésé agu ali sanggéd kaka rani oné lino.

9Du Anak Jimbal hitu nggé’i roku hitut te liman, ita laku bewa-mai compang sanggéd wakar disét poli mbeléd, landing le keréba reweng de Mori Keraéng lut saka-si disé.

10Télés kéta reweng disé, “Yo Mori, Itét Cau Kuasa ata nggeluk agu molor, cepisa kéta kolé di, té Ité beté-bicar agu mbelé lawa oné lino, ai isé poli mbelé ami?”

11Néténg isé tiba gici ca juba bakok. Og jerad isé kudut asi maél di cekoén, dengkir rapak dod asé-ka’é ata keturu laing agu asé-ka’é ca imbi disé te mbelé cama ného isé.

12Du Anak Jimbal hitu nggé’i roku hitut te enem, noing kéta laku tuan nupung mésé agu ita laku mata leso ciri nendep, cama ného tuil wié mésé agu wulang ciri ndéréng mana daray.

13Sanggéd ntala éta awang nawors nggere-cé’é lino, cama ného wua haju ara ata rémé ta’ad nawor taungs du kéngkung le buru warat.

14Nenggitu kolé awang mora cama ného surak hitut lulungy, agu hésot taungs sanggéd poco agu sanggéd nuca oné-mai osangd.

15Sanggéd taung raja oné lino, tuang mésé, serdadu pangkat mésé, ata bora, ata cau kuasa, sanggéd mendi ko toé mendi, tepeng taungs oné liang agu oné ngero watu nampar éta poco.

16Mai curup disé one sanggéd poco agu oné watu nampar situ, “Rencom ga te képé ami, ceha koé ami rantang ita Lihat lonto éta seriga agu oné-mai rabo de Anak Jimbal hitu.”

17Ai caig leson rabo mésé disé. Céing kéta ata ngancéng ta’ongn rabo hitu?


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran