Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 2 >> 

Néka Nono Momang

1Asé-ka’é daku, ai ité ho’o ata imbi oné hi Yésus Kristus Mori dité hitut mengit, oné toto imbis néka nono momang ata.

2Ai émé cengata paké kila emas agu ceca di’ay mai du lonto léok, du hitu mai kolé cengata ata lénggé ata paké ceca botéky,

3méu hiang hanang ata hiot paké ceca di’a hitu, mai taés, “co’om lonto oné osang di’a ho’o itét mori!”. Maik latang te hiat lénggé hitu mai taé de méu, “hesé le hio hau e!” ko “lonto wa tana, ruis wa’i daku!”.

4Ali pandé nenggitu, méu poli pandé nono momang oné nais agu wolo ata ali nuks hitut da’at.

5Séngét koém, asé-ka’é ata momang laku! Mori Keraéng pilé ata siot rékéng lénggé le lino ho’o kudut ciri bora oné imbi. Isé kolé ciri ata tiba mbaté de Adak Surga ata poli rekén Liha latang sanggéd ata siot momang Hia.

6Maik méu poli mbéis sanggéd ata lénggé. Toé weli ata bora pandé rendak agu sorok méu nggere-oné adak kudut bicarm?

7Isé dé ata pandé mericu ngasang hitut mengit ata tiba le méu oné-mai Mori Keraéng.

8Molorn pandé de méu, émé totos le méu wintuk Adak hitut tulis oné Kitab Nggeluk: “Momang ga cama manusia, ného momang weki ru.”

9Maik émé nono momang de méu, méu poli pandé ndékokm agu wintuk hitu ciri si’ang te méu lagé perénta de Mori Keraéng.

10Ai céing kaut ata lorong sanggéd adak situ, maik kébang kaut ranga can, hia pandé sala latang te sanggén taung adak situ.

11Ai Hiat taé, “néka ngoéng ata”, hia kolé taé, “néka paki ata.” Jari, émé toé ngoéng ata méu, maik paki atam; méu kolé ciri ata lagé adak hitu.

12Curup agu pandé ga, ného ata siot kudut bicars ali adak ata pandé céla manusia.

13Ai Mori Keraéng toé toto momang agu mohas oné ata hiot toé pecing momang, maik momang agu mohas céwé mberes oné-mai terungku.

Imbi Agu Pandé

14Asé-ka’én! Apa betuan taé nenggo’o data: “Aku manga imbig”, maik hia toé toto oné pandén? Ngancéng weli imbi nenggitu pandé selamak hia laingy?

15Émé manga nara ko weta toé manga na’ang bara agu wéngko wekin lété leso;

16apa cirn taé de méu oné hia, “Lako di’a-di’a, papé baju mutm agu hang ga dengkir becurm!”, maik méu toé téing apa ata sékékn latang te hia?

17Nenggitu koléy imbi: Émé imbi hitu toé loréng agu pandé, oké bon imbi hitu.

18Maik aram manga ata taé nenggo’o, “oné méu manga imbi agu oné aku manga pandé”, aku te walé hia hitu, “toto damang oné aku imbim hitut toé loréng agu pandé, kudut aku toto oné hau imbi daku oné-mai sanggéd pandég.”

19Imbip le hau te hanang manga ca kanang kali Mori Keraéng? Bo hitun! Maik sanggéd jing da’at kolé imbi Mori Keraéng agu jejers le rantang.

20Oé ata bapa-béngot! Ngoéngm hau te tura ho’o ga, te imbi hitut toé loréng agu pandé cama kaut imbi bon?

21Toé weli hi Abraham, ema dité ciri molory ali sanggéd pandé diha, du hia takung anakn hi Ishak éta lobo compang?

22Jari, si’angn weli ga, imbi hitu paka loréng agu pandé, wiga ciri besiky.

23Ali hitu rapaky apa ata tulis oné Surak Nggeluk, “itu kali imbin li Abraham oné Mori Keraéng, wiga imbin hitu rékéng hia ata pandé ngoéng de Mori Keraéng.” Landing hitu caron hi Abraham “haé reba de Mori Keraéng.”

24Jari, si’angn ga te manusia molory ali sanggéd pandén, toé hanang le imbin.

25Nenggitu kolé hi Rahab, inéwai mbérong hitu, tiba di’a le Mori Keraéng, du hia ceha ata ngapéng disét Israél toko oné mbarun, agu campé ata ngapéng situ losi lut salang banas.

26Ai cama ného weki: matay émé toé manga nai, nenggitu kolé imbi: oké bon émé toé loréng agu pandé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yakobus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran