Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 15 >> 

Pu’u Anggor Ata Molor

1“Akuy dé pu’u anggor ata molor, agu Ema Daku ata rébokn.

2Néténg rengka oné Aku situt toé wuas, rociks Liha, maik néténg rengka ata wuad, dawings Liha kudut tambang recut wuad.

3Bo kali méu nggélokm ga le curup ata poli taé Laku agu méu.

4Ka’éng ga oné Aku agu Aku oné méuk. Cama ného rengka toé ngancéng wua kaut le run, émé hia toé cing oné mai pu’u anggory, nenggitu kolé néng méu, toé wuam émé toé ka’éng oné Akum.

5Akuy dé pu’u anggor, méu rengkad. Céing ata ka’éng oné Akun agu Aku ka’éng oné hiak, hia te wua doy, ai be pé’ang mai Aku, méu toé ngancéng pandé apa-apas.

6Céing ata toé ka’éng oné Akun, hia te rocik oké pé’angy ného rengka, agu dangon ga. Poli hitu congko lata oké oné api te tapas.

7Émé méu ka’éng oné Akum, agu curup Daku ka’éng oné méus, tegi apa kaut ngoéngs, méu te tibas.

8Oné apa ho’o te bong Ema Daku, ngong émé méu do wuas, agu ali hitu dé ga méu ata nungku Dakum.”

Perénta Kudut Momang Tau

9“Ného hi Ema poli momang Akuy, nenggitu kolé néng Aku poli momang méug, ka’éng ga oné momang Daku hitum.

10Émé méu lut perénta Dakum, méu te ka’éng oné momang Dakum, ného Aku lut perénta de Emag, agu ka’éng oné momang Dihak.

11Sanggéd situ taés Laku agu méu kudut nisang nai Daku manga oné méuy agu nisang nai de méu ciri penongy.

12Ho’oy perénta Daku: Porong méu momang taus, ného Aku poli momang méug.

13Toé manga momang ata be lé main oné mai momang de cengata hitut oké mosén latang te haé reban.

14Méu haé reba Dakum, émé pandés le méu situt perénta Laku agu méu.

15Méu toé kolé caro mendim Laku ai mendi toé mopo apa hitut pandé de morin, maik Aku bénta méu haé reba, ai Aku poli tombo agu méu, sanggéd situt poli dengé Laku oné mai Ema Daku.

16Toé méu ata lir Aku, maik Aku ata lir méu. Aku poli wérét méu kudut méu ngo agu cir wua, agu wuas hitut temer kin, kudut apa situt tegi le méu oné Ema Daku le ngasang Daku, téings Liha oné méu.

17Ho’oy perénta Daku oné méu: Momang ga cama haé atas.”

Lino Ho’o Kodo Mori Yésus Agu Ata NungkuN

18“Émé lino ho’o kodo méuy, nuk di’a te hia poli olo kodo Akun itu po méu.

19Émé rapangn méu oné mai linos toét toé lino momang méuy ného paéngn. Landing woko méu toé oné mai linos, maik Aku poli lir méu oné mai lino, itu tara kodos méu le lino.

20Nuk dé apa hiot poli taé Laku agu méu: Cengata mendi toé kéta céwé teke éta oné mai morin. Émé isé poli pandé da’at Akud, isé kolé te pandé da’at méu; émé isé poli lut reweng Dakud, isé kolé te lut taé de méus.

21Landing sanggéd situ pandés lisé agu méu soho ngasang Daku, ai isé toé baé Hia, hitut poli wuat Akun.

22Émé rapangn, Aku toé maik, agu toé curup agu isé, isé dé toé manga ndékokd. Landing te ho’on ga toé manga tadod kolé latangt ndékok disé.

23Céing kaut ata kodo Akuy, hia kolé kodo Ema Dakuy.

24Émé rapangn Aku toé pandés oné beréha isé sanggéd gori ata toé dé’it pandés lata bana, tandan isé toé manga ndékokd. Maik ho’o ga koném po poli itad taung sanggéd situ lisé, isé kodo Akus agu hi Emag.

25Maik reweng situt poli tulis oné buku Taurat disé, paka rapaks: Isé kodo Akus toé kéta manga campitn.

26Émé mai Hiat campé hitut kudut katu Laku oné mai hi Ema, ngong “Nai Molor” ata pé’ang oné mai hi Eman, Hia te sakasi latang te Aku.

27Maik méu kolé paka ciri sakasi, ai méu du wangka pu’ung muingm ga cama laing agu Akum.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran