Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 16 >> 

Metek Nai

1“Sanggéd taung so’o tombos laku agu méu, kudut méu néka doét Akum.

2Méu te kenim, ngot cai leson, te néténg ata situt paki méu, nuk koé disé ga pandé ata di’an latang te Mori Keraéng.

3Isé pandé nenggitu, ai toé pecing lisé, ngot hi Ema, ngot Aku.

4Maik sanggéd so’o curups laku agu méu, kudut émé caig leson, nukg le méu te polis curupd Laku agu méu.”

Gori Dihat Campé

(16-4b) “Sanggéd so’o, toé curup Laku agu méu du pu’ungn, ai lawang ho’o, Aku ngai cama-cama kig agu méu;

5maik te ho’on, Aku ngo éta Hia hitut poli wuatg Aku, agu toé manga cengatan oné mai méu ata réi agu Aku: Nggere-niat Ité ngod?

6Maik le taé Laku sanggéd situ agu méu, itu tara wéong nais.

7Maik tu’ung kéta ho’ot taé Daku agu méu: Céwé di’an latang te méu émé ngok Aku. Ai émé toé ngok Aku, Hiat campé toé mai cé’é méuy; maik émé ngok Aku, Aku te wuat Hia mai nggere-cé’é méuy.

8Émé mai Hia, Hia te pandé lino ho’o kudut pecing ndékok, molor agu beté-bicar,

9ngong ndékok: Landing isé toé kin di imbi Akus;

10ngong molor: Ai Aku ngo éta Emag, agu méu toé ita Aku kolém;

11ngong beté-bicar: ai hiat kuasan lino ho’o polig wahéngn.

12Ngai do kid apa situt paka tombos Laku agu méu; maik te ho’on, toéd ngancéng polad le méu.

13Maik émé caig Hia, ngong Nai Molor, Hia te ampil méu nggere-oné sanggéd molor; ai Hia toé te curup oné mai mu’u Run, maik sanggéd situt dengé Dihat hitus ata curupd Liha agu tombos Liha oné méu co’os cirid sanggéd apa situ du leso tai.

14Hia te bong Akuy, ai Hia te keréba oné méu, apa situt tiba Liha oné mai Akud.

15Sanggéd-ménan situ Diha Emas morid, situ kolé léléng Dakus morid; landing hitu curup muing Laku: Hia te keréba oné méu, sanggéd situt tiba Liha oné mai Akud.”

Olo Wéong Po Ontong

16“Téké cekoén kali ga, méu toé ita Aku kolém, agu téké cekoén kolé méu te ita Akum.”

17Dengé curup situ, pisa taus oné mai ata nungkuN taé cama taud: “Apa betuan taé Diha agu ité: Téké cekoén kali ga, méu toé ita Akum, agu téké cekoén kolé ga, méu te ita Akum? Agu: Aku ngo éta hi Emak?”

18Maig taé disé: “Apay betuan curup Diha tenggo’o: Téké cekoén kali ga? Toé pecing lité apa betuan.”

19Pecing le Mori Yésus, isé kudut manga réid agu Hia, maig taéN ngong isé: “Manga gejék cama taus, reweng hiot taé Daku bao: Téké cekoén kali ga, méu toé ita Akum, agu téké cekoén kali ga, méu te ita Akum?

20Aku curup agu méu: Moron matan, méu te rétang agu jéjéng, maik lino ho’o te nakay; méu te wéongm, maik wéongs hitu te caling ciri kais nai.

21Cengata inéwai lengn mésé betin du redu loas anakn, maik du poli loas anakn, hia toég nuk kolés betin, ai naka cengata manusia poli loas oné linon.

22Nenggitu kolé méu te ho’on, hanang ata wéongs, maik Aku te ita méu kolé agu nisang nais, agu toé kéta manga cengatan ata ngancéng rumbun nisang naim hitu oné mai méu.

23Agu du leso hitu, toé manga réi apa-apas agu Aku. Aku taé agu méu: Moron, sanggéd taung situt tegi de méu agu hi Ema, te téings Liha agu méu le ngasang Daku.

24Dengkir te ho’on, méu toéd manga tegi can kolé le ngasang Daku. Tegi ga manga kali tiban le méu, kudut penong kais nais.

25Sanggéd taung so’o curups Laku agu méu le rapang molés. Te cai leson, Aku toé kolé curup agu méu le rapang molé, maik tulak kéta keréba hi Ema agu méu.

26Du leso hitu, méu te ngaji le ngasang Daku. Aku dé toé taé agu méu te Aku tegi latang te méu oné hi Ema,

27ai weki Run hi Ema momang méu, ai méu momang tu’ung Aku agu imbi te Aku mai oné mai Mori Keraéng’g.

28Aku mai oné mai hi Ema, agu Aku mai nggere-oné lino; Aku lego kolé lino agu ngo oné hi Ema.”

29Mai taé data nungkuN: “Lélo, ho’od Ité tombo dungka kétay, toég rapang koléy.

30Ho’og pecingn lami, te Ité pecing sanggéd-ménan, agu te co’on ata réi oné Ité. Ali hitu tara imbin lami, te Ité mai éta mai Mori Keraéngd.”

31Mai walé de Mori Yésus agu isé: “Imbig le méu ho’o ga?

32Lélo, kudut cai leson, ngot polig cain, te méu mbihi-mbehar ngo néténg osang de rus, agu méu te pencang Aku hanang koég. Maik toé hanang koég Aku, ai hi Ema loréng Akuy.

33Sanggéd situ taé Laku agu méu, kudut méu delék hambor agu meler oné Aku. Oné lino ho’o méu cukung kélo-balém, maik mberes koé nais, Aku poli pandé kodan lino ho’o.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran