Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 17 >> 

Ngaji de Mori Yésus Latang te Ata NungkuN

1Nenggituy curup de Mori Yésus. Itu kali congan nggere-éta awang, mai taéN: “Ema caig leson; bong koé Anakm, kudut Anakm bong itéy.

2Cama ného Ité poli téing oné Hia kuasa latang te sanggéd situt mosé, nenggitu kolé Hia, te téing mosé tédéng lén oné sanggéd situt poli téing Lité agu Hia.

3Ho’oy mosé tédéng lén hitu, ngong isé pecing Ité, Mori hitut ca kanang kali ata tu’ungn, agu pecing hi Yésus Kristus ata wuat tu’ung Litéy.

4Aku poli bong Ité oné lino ho’o, ali poli pandéd gori situt téing Lité agu Aku te wintuks.

5Landing hitu yo Ema, bong koé Aku oné ranga Rud Ité, ali bong hitut nipu Laku oné ranga Dité be bolon mangan lino ho’o.

6Aku poli toi ngasang Dité oné sanggéd ata situt téing Lités agu Aku oné mai lino ho’o. Isé situ, Dités morid, agu Ité poli téing isé oné Aku, agu isé lut tu’ung curup Dités.

7Te ho’on pecing lisé, te sanggéd situt téing Lité agu Aku, mai oné mai Itéd.

8Ai sanggéd curup situt caings Lité agu Aku, polis Laku caingd agu isé, agu polisg tibad lisé. Pecing kéta tu’ung lisé, te Aku mai oné mai Itég, agu imbi lisé, te Ité ata wuatg Aku.

9Aku ngaji te isék. Toé latang te lino ho’o ngaji Daku, maik latang te isé situt poli téing oné Akud Lité, ai isé, Dités morid,

10agu sanggéd paéng Daku, paéng Dité, agu sanggéd paéng Dité, paéng Daku, agu Aku poli bong oné isé.

11Aku toég manga kolé oné lino, maik isé, manga kid oné lino ho’o, agu Aku ngo oné Iték. Yo Ema ata Nggeluk, tinu koé isé le ngasang Dité, ngong ngasang Dité hitut poli téing oné Akuy, kudut isé ciri ca cama ného Ités.

12Lawang cama laing agu iség Aku, Aku tinu isé le ngasang Dité, ngong ngasang Dité hitut poli téing oné Akun; Aku poli lami iség, agu toé kéta cengatan oné mai isé ata ampus, bom hia hiot ata ngoéng te ampusy, kudut rapakn apa ata poli tulis oné buku nggeluk.

13Maik te ho’on Aku ngo oné Iték, agu curup taung situ Laku, rémé ngai manga kig Aku oné lino ho’o, kudut penong nisang nai Daku oné weki disé.

14Aku poli téing oné isé curup Dité, agu lino ho’o kodo isé, ai isé toé oné mai linod, cama ného Aku toé oné mai lino ho’og.

15Toé tegi Laku, kudut Ité toé emi isé oné mai linod, maik kudut Ité képé isé oné mai situt da’atd.

16Isé toé oné mai linod, cama ného Aku, toé oné mai lino’G.

17Nggeluk koé isé oné molor; reweng Dité hitu dé kolé molorn.

18Cama ného Ité poli wuat Aku mai oné lino ho’o, nenggitu kolé Aku poli wuat isé ngo oné lino;

19agu Aku pandé nggeluk weki Rug latang te isé, kudut isé ciri nggeluks oné molor.

20Toé latang te isé so’o kanang ngaji Daku, maik latang kolé te ata situt imbi Akus ali tombo disé;

21kudut isé ciri cas, cama ného Ité yo Ema oné Aku, agu Aku oné Iték, kudut isé kolé oné Ités, kudut imbi le lino ho’o, Ité ata wuatg Aku.

22Agu Aku poli téing néra oné isé, hitut téing Lité agu Aku, kudut isé jiri cas kali, cama ného Ité, cat kali:

23Aku manga oné Ité, Ité manga oné Akut, kudut isé jepek ciri cas, te pecing le lino, te Ité ata wuatg Aku agu Ité momang isé cama ného Ité momang Aku.

24Yo Ema, ngoéng Daku, poro nia kaut mangag Aku, isé kolé manga cama laing agu Akus, isé situt poli téing Lité agu Aku, kudut isé lélo néra Dakus, hitut poli téing Lité agu Aku, ai Ité momang tu’ung Aku, du toéd mangan lino ho’o.

25Yo Ema ata agil, bo muing lino ho’o, toé baé itéy, maik Aku baé Iték agu pecing lisé so’o, te Ité ata wuatg Aku;

26agu Aku poli toin ngasang Dité oné isé, agu Aku te toin, kudut mohas hitut téing Lité oné Aku, manga oné iséy, agu Aku oné isék.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel