Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 18 >> 

Dekon Mori Yésus (Mat 26:47-56; Mr 14:43-50; Luk 22:47-53)

1Du poli taung curup sanggéd situ le Mori Yésus, Hia ngo pé’ang nitu main, cama laing agu ata ngungkun, agu ngo be sina mai waé Kidrons. Nitu manga ca po’ong; agu Hia ngo oné po’ong hitu cama-cama agu ata nungkun.

2Hi Yudas hitut pika Mori Yésus, pecing kolé osang hitu, ai do ngkalin Mori Yésus lipur nitu agu ata nungkun.

3Main kolé hi Yudas nitu agu lawa serdadu, agu ata lami Mbaru de Mori Keraéng, situt jera le imam kepala agu ata Parisi jemut agu lentéra, culu agu harat.

4Mori Yésus ata pecing taung apa situt kudut hena wekin, ngo nggere-oloy, agu mai taéN ngong isé: “Kawé céing méu?”

5Mai walé disé: “Hi Yésus oné mai Nazarét.” Mai taén ngong isé: “Ho’ok Aku.” Hi Yudas hiot pika Hia hesé kolé nituy cama laing agu iséy.

6Du taé Liha agu isé: “Ho’ok Aku,” hedong isé, agu renggemd wa tana.

7Mai Hia réi kolé: “Kawé céing méu?” Mai taéd: “Hi Yésus oné mai Nazarét.”

8Mai walé de Mori Yésus: “Poli Laku taé agu méu, ho’ok Aku. Émé Aku hitut kawé de méu, ondang koé ngod isé so’o.”

9Tara nenggitun curup Diha, kudut cai olon curup hiot taé dé’it Liha: “Oné mai isé situt téings Lité agu Aku, toé kéta ondang cengatan Laku te copéls.”

10Itu kali hi Simon Pétrus, hitut sélék banjarn, werus banjar hitu, lebat liha sinan oné mendi de Imam Mésé, wiga capék muing tilu wanangn, ngasangn mendi hitu: hi Malkus.

11Mai taé de Mori Yésus ngong hi Pétrus: “Na’a kolé oné bakon banjar hitu; toé weli Aku paka inung Piala hitut téing liha Ema agu Aku?”

Mori Yésus Oné Ranga Di Hanas –; Hi Pétrus Pali Mori Yésus (Mat 26:57-75; Mr 14:53-72; Luk 22:54-71)

12Itu kali lawa serdadu situ agu tu’ad, agu sanggén taung isét lami situ jera lata Yahudi, deko Mori Yésus agu waséy lisé.

13Itu kali todangn lisé, olong oné hi Hanas, ai hi Hanas hitu amang di Kayafas, ata ntaung hitu téti ciri Imam Méséy.

14Agu hi Kayafas hitu ata wahéng dé’it ata Yahudi: “Céwé di’an émé mata cengatan te cépé sanggéd wa’u.”

15Hi Simon Pétrus agu cengata ata nungku bana lut Mori Yésus. Ata nungku hitu, pecing Imam Méséy hia cama-cama agu Mori Yésus ngo nggere-oné natas de Imam Mésé,

16maik hi Pétrus ka’éng be pé’ang ruis lewang. Ata nungku hio ca bao, hiot pecing Imam Mésé, kolé pé’angy, gejék agu inéwai situt lami lewang, poli hitu dadé hi Pétrus nggere-oné.

17Maig taé de inéwai ata lami para hitu ngong hi Pétrus: “Toé weli hau ca ata nungku data hitu?” Mai walé di Pétrus: “Toé, ta!”

18Rémé nggitun sanggéd mendi agu isét lami Mbaru de Mori Keraéng poli saré apid, ai ces du hitu, agu isé hesé pisu apis nitu. Hi Pétrus kolé pisu api nituy, cama-cama agu isé.

19Itu kali wangkan Imam Mésé réi Mori Yésus latang te ata nungkun agu sanggéd toing Diha.

20Mai walé de Mori Yésus agu hia: “Aku tombo tulak agu lino ho’o: Aku toing mtaung oné sanggéd mbaru ngaji agu oné Mbaru de Mori Keraéng, osang baté impungd ata Yahudi; toé dé’it manga cehad curup Daku.

21Co’o tara réi Akum hau? Réi kaut isé situt poli dengé apa ata poli curup Daku agu isé; moro matan, pecing lisé apa ata poli curup Laku.”

22Du lari curup hitun Hia, cengata ata lami, hitut hesé nitu, baka du rangaN cang agu mai taén: “Nenggitu kéta waléN agu Imam Mésé?”

23Mai walé de Mori Yésus ngong hia: “Émé salan curup Daku hitu, torok damang le hau salangn, landing émé molorn curup Daku, co’o tara repek le bakag Aku le hau?”

24Itug kali hi Hanas jera dadé Hia, agu pongo liu liméN nggere-oné ranga di Kayafas, Imam Mésé hitu.

25Hi Simon Pétrus ngai hesé pisu apin. Mai taé data hitu ngong hia: “Toé weli hau ca ata nungku Diha?”

26Pali liha, mai taén: “Toé, ta!” Mai kolé taé de cengata mendi de Imam Mésé, cengata haé dading de mendi hiot campuk tilun li Pétrus: “Toé weli hau ca bao, ita laku lé po’ong, cama-cama agu Hiah?”

27Pali kolé li Pétrus, agu du hitu kakors lalong.

Mori Yésus Oné Ranga di Pilatus (Mat 27:1-2,11-14; Mr 15:1-5; Luk 23:1-5)

28Itug kali dadén lisé Mori Yésus oné mai hi Kayafas nggere-oné mbaru de Gubernur. Du hitu gula kin tana. Weki rud isé toé ngo boné mbaru de Gubernur boto rinek wekid, ai isé kudut hang Paskas.

29Ali hitu, hi Pilatus ngo nggere-pé’ang isé, mai taén: “Co’o tara mbotékn le méu ata ho’o?”

30Mai walé disé ngong hia: “Émé toé ata da’at Hia ho’o, toé mboték cé’é itéy lami.”

31Mai taé di Pilatus ngong isé: “Dadé Hia le méu, agu beté-bicarN lorong ruku wahéng de rus.” Mai taé data Yahudi situ: “Ami toé ngancéng bicar te paki can koé ata.”

32Nenggitu muing cai olon, kudut rapak curup de Run Mori Yésus, hiot curup dé’it Liha te toi co’oy tai Hia mataN.

33Itug kali hi Pilatus ngo nggere-oné mbaru de Gubernur, poli hitu bénta Mori Yésus liha, agu mai réin: “Kom Hau ho’o raja disét Yahudi?”

34Mai walé de Mori Yésus: “Co’o curup hitu dité, teka oné mai nai de rud, ko ali manga ata tombo agu ité latang te Aku?”

35Mai taé di Pilatus: “Ata Yahudik néng aku ko? Uku Rum agu imam kepala ata dadé Hau nggere-cé’é ranga daku; apa néng ata poli pandé de Hau lawang ho’o?”

36Mai walé de Mori Yésus: “Adak Daku toé oné mai lino ho’on; émét adak Daku oné mai lino ho’on, toét-toé, mendi Daku poli to’od te dungkang, kudut Aku néka téing oné ata Yahudik; maik adak Daku toé cé’é mai lino ho’on.”

37Mai taé di Pilatus ngong Hia: “Jari, Raja weli Hau ko?” Mai walé de Mori Yésus: “Taé dité Aku rajak. Ai latang te hitu Kaku tara loasg, agu latang te hitu Kaku tara maig oné lino ho’o, kudut Aku téing sabi latang te molor; néténg ata situt oné mai molord, te pinga reweng Dakus.”

38Mai taé di Pilatus ngong Hia: “Apa néng molor hitu?”

Mori Yésus Wahéng Te Matay (Mat 27:15-31; Mr 15:6-20; Luk 23:13-25)

(18-38b) Du poli curup nenggitun, hi Pilatus ngo kolé nggere-pé’ang te cumang agu isét Yahudi, agu mai taén ngong isé: “Toé kéta manga ita salan laku ata ho’o.

39Landing weli ga, laséngs méu, émé du paska aku ledo cengatan latang te méu. Goris méu ko, kudut lego raja data Yahudi latang te méu?”

40Mai kolé ciék disé: “Néka ata ho’o, maik hi Barabas!” Hi Barabas ho’o cengata ata rampoky.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran