Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 21 >> 

Mori Yésus Toto Wekin Oné Sanggéd Ata NungkuN Lupi Sano Tibérias

1Ného cepisan, Mori Yésus toto wekiN kolé oné ata nungkun, oné lupi sano Tibérias. Hia toto wekiN nenggo’o:

2Oné lupi sano hitu lonto liup nitus, isé Simon Pétrus, Tomas, hiot alitn hi Didimus, hi Natanaél oné mai Kana tana Galiléa, sanggéd anak di Zébédéus agu sua taus ata nungku banan.

3Mai taé di Simon Pétrus agu isé: “Aku ngo ndala ikangk.” Mai taé disé ngong hia: “Ami kolé iwo ngo agu hau.” Itu kali ngod tuké lobo wangka maik le wié hitu lagit haéng cemongkon lisé.

4Du gérakn tana, Mori Yésus hesé oné lupi sanoy, maik ata nungku situ toé baé lisé te hitu Mori Yésus.

5Mai curup de Mori Yésus agu isé: “Oé asé-ka’én manga deléks méu ko?” Mai walé disé: “Toé manga o Ité.”

6Mai taé de Mori Yésus oné isé: “Oké kolé ndalas hitu oné racap wanangn wangka, méu te manga haéngs.” Itu kali wécakn ndalad, toé ngancéng poto kolén lisé ai dod ikang.

7Mai taé data nungku hitut momang de Mori Yésus, ngong hi Pétrus: “Hitu Mori Dité.” Du dengé li Pétrus te hitu Mori Yésus, itu kali kelémbuk ceca pakén, ai hia mbolangy, agu téker nggere-wa Sanoy.

8Ata nungku situ iwod, mai agu wangkad ai isé ruis oné tana masa; anggat ceratus métér tadangn, agu isé poto ndalad hitut penong le ikang.

9Du caid isé pé’ang tana masa, ita lisé api gawok ata manga ikang agu roti bétan.

10Mai taé de Mori Yésus agu isé: “Ba koé pisa mongkon ikang situt hitus di dekod le méu.”

11Hi Simon Pétrus léti wangka ata penong kéta le ikang mésé agu poto ndalan nggere-pé’ang tana masa: ceratus lima mpulu telu mongko dod. Koném nenggitus dod, landing ndala hitu toé manga betén.

12Mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Mai, jumik ga!” Toé kéta cengatan oné mai ata nungku situ ata cung te réi Hia: “Céing néng Ité?” Ai pecing muing lisé te Hia Mori Yésus.

13Mori Yésus ngo ruis iséy, emi roti agu téing isé; nenggitu kolé ikang situ.

14Hitut te telu ngkalin Mori Yésus toto wekiN agu ata nungkuN lawang poli to’on oné mai ata mata.

Lami Koés Jimbal Daku

15Du poli jumikd, Mori Yésus réi hi Simon Pétrus: “Simon, anak di Yohanés, asa hau, céwé momang Akuh ko isé so’o?” Mai walé di Pétrus ngong Hia: “Yo Mori, pecingp Lité te aku momang Iték.” Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Lami koés jimbal Daku.”

16Mai kolé taé de Mori Yésus te sua ngkalin: “Simon, anak di Yohanés, asa hau, momang Akuh ko?” Mai wantil di Pétrus agu Hia: “Yo Mori, pecing Lité, te aku momang Iték.” Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Lami koés jimbal Daku.”

17Mai kolé taé de Mori Yésus te telu ngkalin: “Simon, anak di Yohanés, asa hau momang Akuh ko?” Wéong kéta nai di Pétrus, ai telu ngkali bailn Mori Yésus taé hitut: “Asa hau, momang Akuh ko?” Agu maig taén ngong Hia: “Mori, pecing taung Lité sanggé-ménan, pecing Lité te aku momang Ité.” Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Lami koés jimbal Daku.”

18Aku curup agu hau: Moro matan, du rémé rebam hau le rum pongo awakm, agu lako ngo nia ngoéngm, maik émé tu’ah ga, hau te lendor limém, agu ata bana te pongo awakm, agu todang nggere-oné osang ata toé ngoéng laing le hau.

19Sanggéd so’o curup Liha te toi co’oy tai matan hi Pétrus agu bong Mori Keraéngn. Du poli curup nenggitun, Hia curup agu hi Pétrus: “Lut Akuh ga.”

Ata Nungkun Hitut Momang de Mori Yésus

20Du holésn hi Pétrus, ita liha te ata nungku hitut momang de Mori Yésus rémé lut isén, ngong ata nungku hiot du isé rémé hang cama lonto ruis Mori Yésus, agu hiot taén: “Mori, céing de ata hitut kudut téing Ité?”

21Du itan ata nungku hitu li Pétrus, mai taén ngong Mori Yésus: “Mori, co’oy tai cemoln hia ho’o?”

22Mai walé de Mori Yésus: “Émé ngoéng’g Aku kudut hia ondang mosé dengkir mai kolég Aku, hitut toé nipu de hau. Maik hau kali lut Akuh.”

23Og manga tombo lobo mu’u te weki situ, te ata nungku hitu toé manga matan. Maik Mori Yésus toé manga taén ngong hi Pétrus te ata nungku hitu, “maik émé ngoéng’g Aku, te matay kudut hia ondang mosé dengkir agu mai kolég Aku, hitut toé nipu de hau.”

Turung Cemoln

24Hiay ata nungku ata téing sakasi latang te sanggéd so’o agu poli tulisd, agu pecing lité, te sakasi sabi situ diha tu’ungd kéta.

25Ngai do kid kolé sanggéd situt iwod ata pandé le Mori Yésus, maik émé sanggéd situ paka tulis taungs pijir kétas, nuk daku bo anggatn lino ho’o toé remo te na’a sanggéd situt paka tulis.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel